Dela

Kontakta oss

Ansökningshandlingar  

Det är flera handlingar som ska sändas in till byggnadsnämnden när du söker lov eller tillstånd i olika ärenden. Vad handlingarna ska innehålla och hur de ska se ut finns beskrivet i texten. Ritningsexempel visar hur ritningar kan se ut, hur måttsättning ska vara samt vilka detaljer som ska finnas med.

Ansökningsblanketter hittar du dem via denna länk.

Fasadritning

En fasadritning visar byggnadens sidor, fasader. Alla fasader ska finnas med och ritas sedda rakt framifrån. Fönster, dörrar, tak och skorsten ska finnas med på dessa ritningar. På fasadritningarna ska även marklinjer finnas utritade, både var marken går idag och var den hamnar när byggnadsarbetet är klart. Fasadritningar ska vara måttsatta och i skala 1:100. 1 cm på karta = 1 m i verkligheten.

Planritning

En planritning är en ritning över byggnadens våningsplan. Den ska visa byggnaden med dess rum, dörrar och fönster. Väggarna ritas med skalenlig tjocklek. Tänk på att vid ombyggnation visa tydligt vad som är befintligt och vad som är nytt, att vid tillbyggnad märka ut den tilltänka tillbyggnaden. Fast inredning såsom köksinredning, tvättstuga, eldstad, wc och dusch ska redovisas. Även möbler kan gärna ritas in. Ritningen ska vara måttsatt och i skala 1:100.

Sektionsritning

En sektionsritning visar en genomskärning (snitt) av byggnaden från sidan. Ritningen ska visa rumshöjd, byggnadshöjd, taklutning, placering av bjälklag och fönster, eventuell eldstad med rökkanal. Anslutning till marken och konstruktion i väggar, tak, golv och grund ska finnas med. Ritningen ska vara måttsatt och i skala 1:100. I vissa fall kan sektionsdetaljer krävas in för konstruktionen. Dessa ska vara i skala 1:50 eller 1:20.

Situationsplan

En situationsplan visar byggnadens placering på tomten, hur marken ska anordnas med tillfarter och slänter samt eventuella befintliga byggnader. Avstånd till tomtgräns ska framgå och skalan ska vara 1:500. 1 cm = 5 m.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskartat visar tomten med exakta mått och höjder, befintliga höjder och anslutningspunkter för vatten och avlopp. Glöm inte att ange höjd på färdigt golv och/eller sockelhöjd på byggnaden som ska uppföras. Nybyggnadskarta krävs alltid för första byggnaden på en fastighet vid sammanhållen bebyggelse.

Vid enklare ärenden, som uppförande av uthusbyggnader, räcker det ofta med en situationsplan. Skalan ska vara 1:500.

Nybyggnadskarta kan du beställa från något företag som sysslar med den typen av uppdrag. Bergs kommun har ingen egen lantmäteriavdelning.

Kontrollplan

En kontrollplan ska finnas vid både lov- och anmälningsärenden. En kontrollplan ska ta upp vilka kontroller som ska göras, vem som ska göra kontrollerna och mot vad kontrollerna görs. Kontrollplanen anpassas till ärendets art, ett stort bygge kräver en mer avancerad kontrollplan. Byggherren tar fram ett förslag till kontrollplan. Den ska tas med till det tekniska samrådet om den inte begärts in innan dess.

Vid rivning ska kontrollplanen visa hur rivningsmaterialet ska tas om hand. Den ska beskriva hur bygg- och rivningsmaterial sorteras och så långt som möjligt återbrukas och återvinns. Rivningsplanen grundar sig på en inventering och ska visa hur farliga och miljöskadliga material ska tas om hand vid rivningen. Finns farliga och miljöskadliga material ska det redovisas hur arbetet ska utföras.

Några av de viktigaste farliga och miljöskadliga materialen är: kvicksilver, PCB, bly, asbest, CFC, kadmium, oljeavfall, förorenad mark (t ex olja, impregnerat virke, kreosot, arsenik, tungmetaller)

Färdigställandeskydd

Vid nybyggnad och viss tillbyggnad av bostad krävs ett färdigställandeskydd.

Typgodkännandebevis

Om du ska installera någon slags eldstad, ska ett typgodkännandebevis sändas in tillsammans med anmälan. Detta visar att eldstaden och rökkanalen är typ- och miljögodkänd. Fråga din leverantör om typgodkännandebeviset till din eldstad.

Uppdaterad: 2019-01-03 08.20