Dela

Kontakta oss

Bygga och installera

Om du ska bygga om, bygga nytt eller bygga till så ska du söka bygglov. Ska du installera en eldstad, hiss eller dra in vatten eller avlopp behöver du göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. Vissa saker kan du få göra utan bygglov.

bygger kök

Om bygglov behövs avgörs inte bara av vad du vill göra utan också av var fastigheten ligger. Det krävs bygglov för fler åtgärder inom områden där det finns detaljplaner. Det som får göras utan bygglov avgörs också av avståndet till tomtgränsen och andra måttbestämmelser.

Attefallshus, m.m.

Om du har ett en- och tvåbostadshus får du göra en anmälan för istället för att söka bygglov för dessa åtgärder:  

  • bygga en komplementbyggnad på 25 kvm byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd
  • bygga till huvudbyggnaden med högst 15 kvm bruttoarea
  • bygga till huvudbyggnaden med upp till två takkupor.
  • Enbostadshus (inte komplementbostadshus) får dessutom inreda en bostad till.

Startbesked krävs innan du får börja bygga.

Friggebod

En friggebod är en byggnad som är max 15 m2 stor och 3 m från mark till nock. Den ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset och inte närmare än 4,5 m från tomtgräns. Ska den placeras närmare tomtgräns krävs grannens medgivande.

Friggeboden ska vara ett komplement till boendet och får inte placeras någon annanstans utan bygglov . Det går att dela upp friggeboden på flera bodar men den sammanlagda ytan får inte överstiga 15 m2. I det ingår även de bygglovsbefriade byggnader som redan finns på tomten.

Altaner

Altaner är lovfria upp till en höjd av 1,20 meter ovan mark, om någon del ligger mer än 1,20 meter över marknivån krävs bygglov. Om altanen är högre än 1,20 meter anses den öka byggnadens volym och räknas därmed som tillbyggnad.

Skärmtak

Det krävs inget bygglov för att sätta upp ett eller flera skärmtak på sammanlagt 15 m2 vid en- och tvåbostadshus, om det inte hamnar närmare tomtgräns än 4,5 m.

Staket, plank och mur

Det krävs bygglov för att uppföra murar och plank. Trots det finns det några undantag.

Höjden på staket, plank eller mur räknas alltid från marken på dess lägsta sida. Ett staket är öppet och genomsiktligt till minst 1/3 och som högst 1,10 meter högt. Staket kräver normalt inte bygglov, men inom vissa områden är det inte tillåtet att sätta upp staket.

Om staketet är öppet till mindre än 1/3 definieras det som ett plank. För att sätta upp ett plank krävs bygglov.

En mur är en tät inhägnad och det krävs bygglov om muren är högre än 0,5 meter. Även en stödmur räknas som mur.

Tänk på att staket, plank och murar inte får placeras så att de hindrar sikten vid utfarter och korsningar! Samma regler gäller för häckar och buskage på din tomt.

Skyddad uteplats

Du får sätta upp ett plank eller mur vid din uteplats utan bygglov om den placeras inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen. Sådana plank och murar kan placeras närmare tomtgräns om grannen godkänner detta. Mot gata, väg eller park krävs däremot alltid minst 4,5 meter för att planket eller muren ska vara bygglovs-befriad.

Uppdaterad: 2019-05-27 20.09