Dela

Kontakta oss

Revisionen

De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges organ för att granska verksamheten och ge underlag för beslut om ansvarfrihet ska beviljas eller ej. Med sin granskning bidrar revisorerna till den demokratiska kontrollen i det politiska systemet. Revisionen ska vara fri från partipolitik.

Fullmäktige utser 5 revisorer som också är lekmannarevisorer i de kommunala bolagen. Revisorerna genomför sin granskning så att den fyller fullmäktiges och därmed också medborgarnas krav på oberoende och integritet, objektivitet och saklighet. De är självständiga i förhållande till varandra med rätt att agera och uttala sig, men eftersträvar alltid samarbete och att vara överens om granskningar, bedömningar och slutligen revisionsberättelse. Ett viktigt underlag för revisorernas beslut om vad om ska granskas är den bedömning av väsentlighet och risk som sker med visst intervall. Analysen är en central del i arbetet och ligger till grund för planering, granskning och prövning. Att "finna fel" är inte alltid det viktigaste, revisionen har också en förebyggande effekt och gjorda iakttagelser kan ofta leda till förslag om förbättringar.

Revisorerna anlitar sakkunniga biträden, yrkesrevisorer, som de själv väljer, i den utsträckning som behövs.

Kommunrevisorerna biträds för närvarande av sakkunniga från KPMG.

Presidium

Revisorernas presidium utgörs av ordinarie ordförande och vice ordföranden

Ordförande: Malin Skönström (M)

Vice ordförande: Inga-Lis Sjöberg (C)

Uppdaterad: 2021-01-18 18.08