Dela

Kontakta oss

Tillfälliga utlysningar av projektmedel

Ibland finns det extra pengar från olika myndigheter att söka för att föreningar och företag ska kunna utveckla sin verksamhet eller samarbeten med andra. Här nedan redovisar vi några av de tillfälliga projektmedel som finns att söka för er som har idéer som ligger utanför er vanliga verksamhet.

Förutom de mer varaktiga projektmedlen finns det även tillfälliga utlysningar där ni som förening eller företagare kan söka pengar för aktiviteter och projektidéer ni gått och funderat på. Förutsättningarna för att söka varierar mellan de olika utlysningarna och för att kunna söka måste projektidén passa den aktuella utlysningen.

En kort sammanfattning av de olika utlysningarna hittar du här nedan, via länkarna kommer du till respektive utlysning där du hittar mer information. Du kan även kontakta kommunens projektadministratör som kan lotsa dig vidare.

 • Starta er AI-resa för företag - hösten 2020

  Är ni ett företag med bra potential för att använda er av artificiell intelligens (AI), och som därför vill göra ett första innovationsprojekt för att bygga kunskap och kapacitet inom området? Då är den här utlysningen från Vinnova för er.

  Huvudsyftet med denna insats är att stimulera svenska företag inom alla sektorer till att snabbare komma igång med och dra fördelar av AI. De beviljade projekten ska öka företagens kunskap, kompetens och kapacitet inom AI samtidigt som deras erfarenheter och insikter kan delas med omvärlden för ökad effekt.

  I denna utlysning är det därför möjligt att få stöd för ett kortare projekt baserat på ML (Machine Learning) för att bygga kunskap och kompetens om samt internt demonstrera potentialen med AI. Utöver att bygga upp kompetens och kunskap så ska projekten även ha en långsiktig potential att leda till en konkret nytta för organisationen, till exempel i form av effektivisering, insikter eller förbättring/utveckling av produkter, tjänster och processer.

  Sista dag för ansökan är 30 september 2020 kl 14:00.

  Vem kan söka?

  Företag med mellan 10 och 249 anställda och minst tre år enligt senaste årsredovisning. Universitet, högskolor och institut kan delta som ”AI/ML-expert” men kan inte vara den part som startar sin AI-resa.

  Till utlysningen för Starta er AI-resa för företag - hösten 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Eurostars höst 2020

  Inom Eurostars kan små och medelstora företag söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster i internationella projekt. Via internationellt samarbete ger Eurostars tillgång till ny kunskap, nya samarbeten och möjligheter att testa nya marknader.

  Utvecklingen av en produkt, tjänst eller process ska beräknas vara på marknaden inom två år efter avslutat projekt. Undantag för kliniska prövningar och certifieringsprocesser.

  Sista dag för ansökan 3 september 2020

  Vem kan söka?

  Företag, akademi, forskningsinstitut och offentlig sektor som har ett internationellt samarbetsprojekt med minst ett annat Eurostarsland. Företagets nettoomsättning eller eget kapital ska motsvara minst hälften av den sökta summan.

  Till utlysningen för Eurostars höst 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Främjande av vildsvinskött

  Nu kan du söka stöd från Jordbruksverket för projekt som främjar försäljningen av vildsvinskött inom ramen för den nationella livsmedelsstrategin.

  Projektet ska syfta till att mer vildsvinskött når konsumenter genom ökad tillgänglighet och kan innefatta ett eller flera av följande områden:

  • Marknadsföring/kampanj som främjar konsumtionen av vildsvinskött
  • Förändringsarbete kring värderingar och attityder om vildsvinsköttets potential i hela viltvärdekedjan
  • Stärkt kommunikation och informationsspridning om vildsvinskött
  • Stärkt samarbete mellan berörda parter i hela viltvärdekedjan
  • Kunskapshöjande åtgärder med fokus på bearbetning och detaljstyckning, förädling och mathantverk, tillagning, försäljning, exponering och ursprung.

  Projektet kan rikta sig mot hela marknaden och inkludera måltidsupplevelser i hemmet och på restaurang. Syftet med stödet är att bidra till uppfyllelsen av strategins övergripande mål om en ökad livsmedelsproduktion som är hållbar och konkurrenskraftig. Insatser mot den offentliga sektorn ingår inte i denna utlysning.

  Sista dag för ansökan är 1 september 2020.

  Vem kan stöka?

  Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka det här stödet.

  Till utlysningen för Främjande av vildsvinsköttlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Sök stöd för forskning och innovation inom elektromobilitet

  Har du, ert företag eller organisation en idé eller innovation som kan bidra till en snabbare elektrifiering av transportsektorn? Då har Energimyndigheten ett stöd som kanske kan passa dig.

  Ansökningar om projekt som kan bidra till en snabbare elektrifiering av transportsektorn välkomnas inom denna utlysning och då särskilt ansökningar som rör forskning och innovation av:

  Testmetodik- och testsystemutveckling samt modellering. För att elektromobilitets-området ska fortsätta att utvecklas framgångsrikt kommer fortsatt testning, modellering och experiment att vara nödvändiga. Därför är utvecklingen av olika provmetoder och modeller en viktig faktor och något som prioriteras i denna utlysning.

  Utlysningen riktar sig till projekt inom exempelvis följande forskningsområden:

  • Elmaskiner
  • Elektrifierade drivlinor
  • Laddningsinfrastruktur
  • Kraftelektronik
  • Systemlösningar
  • Elektromobilitet i arktiskt klimat
  • Bränsleceller
  • Materialåtervinning
  • Miljösystemstudier
  • Batterier
  • Superkondensatorer

  Insatserna kan även inkludera internationella samarbeten.

  Projektet ska ha potential att bidra till följande effektmål:

  • Utsläppen av växthusgaser för inrikes transporter ska år 2030 vara minst 70 procent lägre jämfört med 2010 års nivå.
  • År 2045 har Sverige inte några nettoutsläpp av växthusgaser. Därefter uppnås negativa utsläpp.
  • En samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

  Sista dag för ansökan är kl 16.00 30 september 2020.

  Vem kan söka?

  Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara:

  Företag, offentlig sektor, universitet och högskolor, forskningsinstitut övriga aktörer.

  Till utlysningen för Sök stöd för forskning och innovation inom elektromobilitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Utveckla Mellersta Norrlands konkurrenskraft

  Nu kan du söka stöd från Tillväxtverket för projekt som kan bidra till sysselsättning och tillväxt i Mellersta Norrland.

  I den här utlysningen ska ansökan vara inriktad mot något av följande insatsområden och möta nedan beskrivna krav:

  1. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik. För bredband sker en särskild ansökningsprocess.
  2. Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft, investeringsprioritering 3a ‑ Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag, inkludera satsningar på företagskuvöser. Investeringsprioritering 3b - Att utveckla och tillämpa nya företagsmodeller för små och medelstora företag, särskilt med avseende på internationalisering.
  1. Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur. Investeringsprioritering 5a - Att stödja ett multimodalt gemensamt europeiskt transportområde genom att investera i TEN-T. Investeringsprioritering 5b - Att främja regional rörlighet genom att koppla ihop sekundära och tertiära knutpunkter med TEN-T-infrastruktur, inklusive multimodala noder.

  Sista dag för ansökan är 10 september 2020.

  Vem kan söka?

  Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskola, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

  Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

  Till utlysningen för Utveckla Mellersta Norrlands konkurrenskraftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Design för energieffektiv vardag

  Nu kan du söka finansiering från Energimyndigheten för att utveckla energismarta tjänster, affärsmodeller och produkter.

  Utlysningen välkomnar projekt inom programmets två forsknings- och utvecklingsområden: Kunskap och kompetens och Innovation och teknik för resurseffektivitet. Särskilt välkomnas projektansökningar som berör:

  • Hur designprocessen- och produktutveckling kan användas för att skapa mer resurseffektiva produkter och tjänster med hänsyn till hela livscykeln.
  • Hur verksamheter kan ställa om sina affärsmodeller till att bli mer resurseffektiva och cirkulära.
  • Hur goda vanor, affärsmodeller och beteenden kan utvecklas, bibehållas och stärkas samtidigt som energisystemet och samhället ställs om.

  Samverkan mellan akademi och näringsliv, och internationella kopplingar ses som meriterande.

  Sista dag för ansökan är 10 september 2020.

  Vem kan söka?

  Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till energisystemets omställning inom programmets två forsknings- och utvecklingsområden: Kunskap och kompetens och Innovation och teknik för resurseffektivitet.

  Det kan till exempel vara företag och designbyråer, offentlig sektor, universitet och högskolors designkunskap, samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner, institut med anknytning till området samt övriga aktörer med anknytning till området.

  Till utlysningen för Design för energieffektiv vardaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Förstudier till innovationsprojekt inom hälsoområdet som förhindrar framtida pandemier

  Inom utlysningen finansieras förstudier inom hälsoområdet för att stärka beredskapen inför framtida pandemier. Dessa ska bidra till att dämpa utbredningen och effekterna av covid-19 pandemin och förhindra framtida pandemier.

  Resultaten från innovationsprojekten ska kunna implementeras och nyttiggöras redan under pågående pandemi och resultaten från förstudierna ska leda till ökad beredskap inför kommande pandemier.

  Projekten kan exempelvis var inriktade på att ta fram eller pröva nya metoder eller produkter, som vacciner, medicintekniska produkter, behandlingsmetoder, läkemedel, diagnostik och smittspårningslösningar, där resultat kan förväntas inom kort tid.

  Sista dag för ansökan är kl 14.00 18 augusti 2020.

  Vem kan söka?

  Projekten ska ha minst två projektparter. En av dessa ska vara från näringslivet eller hälso- och sjukvården. Övriga aktörer kan representera någon av följande sektorer: hälso- och sjukvård, offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhälle. Alla projektparter måste vara juridiska personer.

  Till utlysningen för Förstudier till innovationsprojekt inom hälsoområdet som förhindrar framtida pandemierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Innovationsprojekt inom hälsoområdet som dämpar utbredningen och effekterna av covid-19 pandemin

  Inom utlysningen finansieras hälsorelaterade innovationsprojekt och förstudier. Dessa ska bidra till att dämpa utbredningen och effekterna av covid-19 pandemin och förhindra framtida pandemier.

  Resultaten från innovationsprojekten ska kunna implementeras och nyttiggöras redan under pågående pandemi, och resultaten från förstudierna ska leda till ökad beredskap inför kommande pandemier.

  Projekten kan exempelvis var inriktade på att ta fram eller pröva nya metoder eller produkter, som vacciner, medicintekniska produkter, behandlingsmetoder, läkemedel, diagnostik och smittspårningslösningar, där resultat kan förväntas inom kort tid.

  Sista dag för ansökan är kl 14.00 18 augusti 2020.

  Vem kan söka?

  Projekten ska ha minst två projektparter. En av dessa ska vara från näringslivet eller hälso- och sjukvården. Övriga aktörer kan representera någon av följande sektorer: hälso- och sjukvård, offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhälle. Alla projektparter måste vara juridiska personer.

  Till utlysningen för Innovationsprojekt inom hälsoområdet som dämpar utbredningen och effekterna av covid-19 pandeminlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Accelerera energiomställningen genom hållbar värme och kyla

  Du som vill bidra till energiomställningen genom hållbar värme och kyla kan nu söka medel från Energimyndigheten. Det kan handla om allt från det tekniska systemet, aktörer på marknaden, till de spelregler som omgärdar systemet och samspelet där emellan.

  Projekt som kan få stöd i denna utlysning ska bidra till att möta en eller flera av följande utmaningar:

  • Utmaning 1 – Energiresurser. Överskottsvärme från värme och kyla som kan återvinnas och komma samhället till nytta.
  • Utmaning 2 - Samspel i energisystemet. Samspel mellan värme och kyla och andra energibärare som bidrar till ett resurs- och kostnadseffektivt energisystem samt en trygg energiförsörjning.
  • Utmaning 3 - Resurseffektiv användning. Värme och kyla som används på ett resurseffektivt sätt med minimal miljöpåverkan.

  Projekten ska även bidra till målsättningen att näringslivet, offentliga aktörer och forskningsaktörer i Sverige blir världsledande inom innovation för hållbar värme och kyla. Sista dag för ansökan är 18 augusti 2020.

  Vem kan söka?

  Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara företag och branschorganisationer, offentlig sektor, universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner och forskningsinstitut.

  Till utlysningen för accelerera energiomställningen genom hållbar värme och kyla.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • AI i klimatets tjänst

  Nu kan du söka stöd från Vinnova för projekt som med hjälp av artificiell intelligens (AI) bidrar till betydande utsläppsminskningar av växthusgaser eller att samhället anpassas till de klimatförändringar vi inte kan förhindra i framtiden.

  I den här utlysningen stöds forsknings- och innovationsprojekt som ska bidra till att uppnå de övergripande målen i det nationella forskningsprogrammet om klimat. För att nå uppsatta mål behöver utsläppsminskningar börja redan idag, och utlysningen strävar därför efter att öka nyttjandet av AI för att ge kraftfull påverkan så snabbt som möjligt. Sista dag för ansökan är 25 augusti 2020 kl 14.00.

  Vem kan söka?

  Aktörskonstellationerna ska bestå av minst tre parter varav minst en ska vara en forskningsorganisation och minst en ska vara ett företag eller offentlig organisation (behovsägare). Projekten ska tydligt koppla till behov hos näringsliv eller offentlig sektor, och därmed bör dessa aktörer ha en viktig och aktiv roll.

  Till utlysningen för AI i klimatets tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Ny satsning på innovationer i krisens spår

  Vinnova gör en ny satsning på innovationer i spåren av coronakrisen. Erbjudandet vänder sig till initiativ som har potential att genom innovation stötta samhället i en utmanande tid. De nya lösningarna ska kunna användas inom sex till tolv månader. Erbjudandet vänder sig till initiativ inom alla verksamhetsområden, som utgår från nuläget och mobiliserar för innovation för en hållbar framtid. I fokus står både samhällsnytta och ekonomisk återhämtning.

  Fakta om erbjudandet:

  • Erbjudandet är öppet för alla verksamhetsområden.
  • Det vänder sig till projekt som genom innovation adresserar nya utmaningar kopplade till coronakrisen.
  • Projekten ska bidra till en hållbar omställning av produktion eller verksamhet.
  • De nya lösningarna ska kunna tas i användning inom tolv månader.
  • En ansökan ska ha minst två parter, varav en ska vara utvecklande aktör och en behovsägare. Med behovsägare menas den aktör som har nytta av lösningen och som ska ta hand om (förvalta, använda, sprida) resultatet av projektet. Alla sökande måste vara juridiska personer.
  • Projekt kan söka och beviljas max en miljon kronor.

  Ansökningar bedöms minst en gång per månad fram till sista dag för ansökan kl 14.00 18 september 2020.

  Till utlysningen för Ny satsning på innovationer i krisens spårlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Utlysning - Industriklivet processrelaterade utsläpp

  Investerings-, pilot- och demonstrationsprojekt och genomförbarhetsstudier

  Du som vill bidra till omställningen mot nettonollutsläpp inom processindustrin kan nu söka stöd från Energimyndigheten för projekt som fokuserar på att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser. Dit räknas minskning av utsläpp från industrins processer enligt klimatrapporteringen, utsläpp som uppstår vid förbränning av restprodukter från fossila råvaror i tillverkningsprocesser och fackling av industriella restgaser. Projektet ska vara någon form av investerings-, pilot- eller demonstrationsprojekt eller genomförbarhetsstudier. Sista dag för ansökan är 31 december 2020.

  Vem kan söka?

  Industriklivet riktar sig mot industrier med processrelaterade utsläpp av växthusgaser, främst inom järn- och stål, kemi- och mineral- och cementindustri. Alla aktörer som kan bidra till att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser kan söka bidrag.

  Till utlysningen för Industriklivet processrelaterade utsläpp: investerings-, pilot- och demonstrationsprojekt och genomförbarhetsstudierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Utlysning - Sprid goda exempel om kommersiell service

  Har du haft framgång i ditt arbete med regional och lokal service? Kan andra dra nytta av din kunskap? Då kan du söka pengar från Tillväxtverket för att sprida kunskap om lösningar som verkligen fungerar. Informationsinsatserna du söker för ska öka kunskapen om lokal serviceutveckling och servicearbete på lokal och regional nivå. Du kan söka för utformning och framtagande av information för spridning, till exempel kortfilm, artiklar, webbmaterial, presentationer, webbinar och poddar. Informationen kan gärna vara spridningsbar i sociala kanaler. Sista datum för ansökan 31 augusti 2020.

  Vem kan söka?

  Utlysningen vänder sig till offentliga organisationer, stiftelser, föreningar och allmännyttiga bolag.

  Till utlysningen för Sprid goda exempel om kommersiell servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Utlysning - Utveckla service i landsbygder

  För att kunna driva företag och bo i landsbygder, behöver där finnas kommersiell service. Det kan handla om dagligvaror, drivmedel och post. Nu kan du söka pengar från Tillväxtverket för att stärka servicen genom ett pilotprojekt. Pilotprojektet ska bidra till att upprätthålla, utveckla eller utöka den lokala servicen och därmed förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo och vistas i gles- och landsbygder för företag, boende och besökare.

  I utlysningen prioriteras:

  • projekt som vill testa ny teknik och nya arbetssätt samt metoder som har betydelse för att utveckla nya lösningar. Det kan också avse förstudier.
  • pilotprojekt som är unika i sitt slag och där resultatet är av regionalt och nationellt intresse.

  Sista datum för ansökan är 31 augusti 2020.

  Vem kan söka?

  Utlysningen vänder sig till offentliga organisationer, stiftelser, föreningar och allmännyttiga bolag.

  Till utlysningen för Utveckla service i landsbygderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Utlysning - Civic tech: Digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor

  Nu kan du söka pengar från Vinnova för projekt som för samman engagerade förnyare av offentlig sektor med digital kompetens i framkant. Det ska vara projekt som utvecklar nya tjänster som stärker förtroendet mellan medborgare och offentlig sektor, med hjälp av digital teknik, medborgarengagemang och en öppen förvaltning. Syftet är att utveckla nya digitala tjänster som kan bidra till stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor. Projekten ska bestå av minst två aktörer och som representerar olika sektorer.

  Sista dag för ansökan är kl 14.00 26 augusti 2020.

  Vem kan söka?

  Alla juridiska personer, till exempel företag, ideella organisationer, kommuner och myndigheter.

  Till utlysningen för Civic tech: Digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Robotlyftet - Automations­checkar

  Nu går det att söka pengar från Tillväxtverket om ni är ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla er tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering. Ni kan då söka ekonomiskt stöd i form av automationscheckar för att ta in extern kompetens för att få hjälp att utveckla ert arbete med detta. Automationschecken ska leda till att öka ert företags konkurrenskraft genom stärkt kompetens kring att använda och investera i automationslösningar samt utveckla innovativa koncept för att lyckas med det. Sista ansökningsdag: 30 juni 2021

  Vem kan söka?

  Utlysningen är nationell och riktar sig till små och medelstora företag som har tillverkande verksamhet. Ni ska dessutom ha:

  • minst 2 anställda
  • behov av att ta in extern hjälp för att förbereda investering i automation
  • uppfylla EUs SMF-definition en ekonomiskt sund ställning
  • tillverkande verksamhet inom SNI-koderna C: 10, 11, 13 - 33
  • ha gjort en förutsättningsstudie

  Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2019-10-17 11.22