• Information om coronaviruset

  Flera av våra verksamheter påverkas på olika sätt med anledning av coronaviruset. På vår samlingssida hittar du mer information.

Dela

Kontakta oss

Tillfälliga utlysningar av projektmedel

Ibland finns det extra pengar från olika myndigheter att söka för att föreningar och företag ska kunna utveckla sin verksamhet eller samarbeten med andra. Här nedan redovisar vi några av de tillfälliga projektmedel som finns att söka för er som har idéer som ligger utanför er vanliga verksamhet.

Förutom de mer varaktiga projektmedlen finns det även tillfälliga utlysningar där ni som förening eller företagare kan söka pengar för aktiviteter och projektidéer ni gått och funderat på. Förutsättningarna för att söka varierar mellan de olika utlysningarna och för att kunna söka måste projektidén passa den aktuella utlysningen.

En kort sammanfattning av de olika utlysningarna hittar du här nedan, via länkarna kommer du till respektive utlysning där du hittar mer information. Du kan även kontakta kommunens projektadministratör som kan lotsa dig vidare.

 • AI i klimatets tjänst

  Nu kan du söka stöd från Vinnova för projekt som med hjälp av artificiell intelligens (AI) bidrar till betydande utsläppsminskningar av växthusgaser eller att samhället anpassas till de klimatförändringar vi inte kan förhindra i framtiden.

  I den här utlysningen stöds forsknings- och innovationsprojekt som ska bidra till att uppnå de övergripande målen i det nationella forskningsprogrammet om klimat. För att nå uppsatta mål behöver utsläppsminskningar börja redan idag, och utlysningen strävar därför efter att öka nyttjandet av AI för att ge kraftfull påverkan så snabbt som möjligt. Sista dag för ansökan är 25 augusti 2020 kl 14.00.

  Vem kan söka?

  Aktörskonstellationerna ska bestå av minst tre parter varav minst en ska vara en forskningsorganisation och minst en ska vara ett företag eller offentlig organisation (behovsägare). Projekten ska tydligt koppla till behov hos näringsliv eller offentlig sektor, och därmed bör dessa aktörer ha en viktig och aktiv roll.

  Till utlysningen för AI i klimatets tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Ver 2020: Verifiering av energiinnovationer med kund

  Nu kan du söka stöd från Energimyndigheten för projekt som syftar till att bidra till ett framtida hållbart energisystem genom att stödja verifiering av nya energiinnovationer samt förbereda dessa inför en kommersiell fas eller inför ett större pilot- och demonstrationsprojekt.

  Utlysningen är inriktad mot innovationer (produkter och tjänster) som kan bidra till ökad tillförsel av förnybar energi eller till energieffektivisering, och som även kan uppvisa en tydlig kundnytta, god affärspotential samt goda förutsättningar att nå en storskalig tillämpning. Stödet kan sökas för riktade insatser som bidrar till vidareutveckling och verifiering av innovationen tillsammans med kund samt därutöver även för affärsutvecklingsinsatser och förberedelser inför kommersiell fas.

  Energimyndigheten vill gärna se fler ansökningar från tjänstesektorn och icke-traditionella energiinnovationer. Sista dag för ansökan är 3 juni 2020.

  Vem kan söka?

  Svenska små och medelstora företag (SMF) som är juridiska personer. Ansökan ska inkludera ett LOI (Letter of Intent/avsiktsförklaring) med kravställande kund.

  Till utlysningen för Ver 2020: Verifiering av energiinnovationer med kund.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Ny satsning på innovationer i krisens spår

  Vinnova gör en ny satsning på innovationer i spåren av coronakrisen. Erbjudandet vänder sig till initiativ som har potential att genom innovation stötta samhället i en utmanande tid. De nya lösningarna ska kunna användas inom sex till tolv månader. Erbjudandet vänder sig till initiativ inom alla verksamhetsområden, som utgår från nuläget och mobiliserar för innovation för en hållbar framtid. I fokus står både samhällsnytta och ekonomisk återhämtning.

  Fakta om erbjudandet:

  • Erbjudandet är öppet för alla verksamhetsområden.
  • Det vänder sig till projekt som genom innovation adresserar nya utmaningar kopplade till coronakrisen.
  • Projekten ska bidra till en hållbar omställning av produktion eller verksamhet.
  • De nya lösningarna ska kunna tas i användning inom tolv månader.
  • En ansökan ska ha minst två parter, varav en ska vara utvecklande aktör och en behovsägare. Med behovsägare menas den aktör som har nytta av lösningen och som ska ta hand om (förvalta, använda, sprida) resultatet av projektet. Alla sökande måste vara juridiska personer.
  • Projekt kan söka och beviljas max en miljon kronor.

  Ansökningar bedöms minst en gång per månad fram till sista dag för ansökan kl 14.00 18 september 2020.

  Till utlysningen för Ny satsning på innovationer i krisens spårlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Dags att accelerera utvecklingen av integrerade el- och transportsystem

  Du som har en idé och som vill vara med och accelerera utvecklingen av ett hållbart och integrerat el- och transportsystem kan nu söka medel från Energimyndigheten för att arbeta med det. Syftet ska vara att utveckla nya lösningar, tjänster, kunskap och kompetens inom området.

  I denna utlysning kan du söka för projekt inom elnätsområdet som bidrar till att möta en eller båda av utmaningarna nedan:

  • Utmaning 1 – Integrerade el och transportsystem
  • Utmaning 2 – Omställning av elsystemet

  Sista dag för ansökan 9 juni 2020.

  Vem kan söka?

  Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till utveckling inom utlysningens utmaningar vilket till exempel inkluderar företag och branschorganisationer, offentlig sektor, universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner samt institut.

  Till utlysningen för Dags att accelerera utvecklingen av integrerade el- och transportsystemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Informationsinsatser till unga och nya företagare för ökad konkurrenskraft

  Nu kan du söka medel från Jordbruksverket för informations- och demonstrationsinsatser som ska stärka konkurrenskraften genom att inspirera och underlätta för unga och nya företagare inom jordbruks- trädgårds- eller rennäringen.

  Syftet med insatserna ska vara att inspirera och underlätta för målgruppen att utveckla sin kompetens och därigenom bidra till långsiktigt konkurrenskraftiga företag inom dessa branscher. Du kan till exempel få stöd för fysiska informationsträffar, att skapa nya nätverk, tryckt material, webbinformation, kunskapssammanställningar, workshops och webbinarium. Sista datum för ansökan är 26 maj 2020.

  Vem kan få stöd?

  Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan få stödet.

  Till utlysningen för Informationsinsatser till unga och nya företagare för ökad konkurrenskraftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Informations- och demonstrationsinsatser för spridning av goda exempel

  Nu kan du söka medel från Jordbruksverket för informations- och demonstrationsinsatser för att sprida goda exempel som stärker konkurrenskraften för jordbruks- trädgårds- eller rennäringen. Syftet med insatserna ska vara att primärproducenter och dess anställda inom dessa näringar ska få ta del av goda exempel som kan bidra till utveckling av den egna verksamheten.

  Du kan få stöd för fysiska informationsträffar, att skapa nya nätverk, tryckt material, webbinformation, kunskapssammanställningar, workshops med mera. De exempel som kan ingå i ett projekt ska tydligt visa på ökad effektivitet, produktivitet eller lönsamhet. Det kan till exempel vara en ny arbetsmetod, affärsmodell eller byggnation som en branschkollega framgångsrikt har implementerat. Även internationella goda exempel kan ingå. Sista datum för ansökan är 19 maj 2020.

  Vem kan få stöd?

  Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan få stödet.

  Till utlysningen för Informations- och demonstrationsinsatser för spridning av goda exempellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Pilot- och samarbetsprojekt för ökad djurvälfärd

  Nu kan du söka medel från Jordbruksverket till pilot- och samarbetsprojekt som syftar till att stärka djurvälfärden hos livsmedelsproducerande djur, med bibehållen eller förbättrad lönsamhet.

  • För pilotprojekt kan du få stöd för projekt som syftar till att utveckla produkter, metoder, tekniker eller processer för att nå positiva effekter inom området djurvälfärd. Du kan genomföra pilotprojekt ensam eller tillsammans med andra aktörer.
  • För samarbetsprojekt kan du få stöd för projekt som utvecklar samarbeten mellan flera aktörer, för att gemensamt kunna nå positiva effekter inom området djurvälfärd. Rådgivare, lantbrukare, forskare och myndigheter är exempel på aktörer.

  Du ska också sprida resultaten av projektet till relevanta målgrupper. Sista dag för ansökan är 29 maj 2020.

  Vem kan få stöd?

  Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag som ordnar pilot- och samarbetsprojekt kan få stödet.

  Till utlysningen för Pilot- och samarbetsprojekt för ökad djurvälfärdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Kompetensutveckling för ökad djurvälfärd

  Nu kan du söka medel från Jordbruksverket till projekt som ska förmedla kunskap om djurvälfärd hos livsmedelsproducerande djur. Det kan till exempel vara för att arrangera kurser, studieresor eller erfagrupper.

  Syftet med den kunskap som förmedlas ska vara att öka djurvälfärden hos livsmedelsproducerande djur, med bibehållen eller förbättrad lönsamhet. Projekt som helt eller delvis förmedlar kunskap digitalt är särskilt prioriterade. Även projekt som bidrar till kunskapsutbyte mellan branschkollegor prioriteras särskilt inom denna utlysning. Sista dag för ansökan är 29 maj 2020.

  Vem kan få stöd?

  Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag som ordnar kompetensutveckling kan få stödet.

  Till utlysningen för Kompetensutveckling för ökad djurvälfärdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Utveckla och förbättra processer för biodrivmedel till vägtrafik, sjöfart och flyg

  Du som vill bidra till omställningen av transportsektorn till förnybar energi kan nu söka stöd från Energimyndigheten. Projektet ska bidra till kommersialisering och spridning av ny teknik för produktion av biodrivmedel.

  I utlysningen prioriteras:

  • Projekt som omfattar tillämpad och industrirelevant forskning som på ett tydligt sätt kan föra ett teknikkoncept närmare kommersiell användning och därigenom kan bidra till omställningen av transportsektorn.
  • Genomförbarhetsstudier som är förberedande inför ett pilot- och demonstrationsprojekt.

  Sista dag för ansökan är 25 juni 2020.

  Vem kan söka?

  Projekt där olika aktörer som till exempel akademi, institut och företag samarbetar kring gemensamma problemformuleringar prioriteras.

  Forskningsprojekt som avser att delta i internationella sammanhang för spridning av forskningsresultat och utbyte av erfarenheter välkomnas.

  Till utlysningen för Utveckla och förbättra processer för biodrivmedel till vägtrafik, sjöfart och flyglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Informationsinsatser för en attraktiv och hållbar arbetsmiljö

  Nu kan du söka stöd hos Jordbruksverket för informations- och demonstrationsinsatser som bidrar till en attraktiv och hållbar arbetsmiljö inom jordbruks- trädgårds- och rennäringen. Syftet med insatserna ska vara att bidra till en mer attraktiv och hållbar arbetsmiljö och på så sätt stärka konkurrenskraften för dessa näringar.

  Du kan få stöd för fysiska informationsträffar, tryckt material, webbinformation till exempel i form av film, kunskapssammanställningar, webbinarium med mera. Prioriterade projekt är de som stärker konkurrenskraften genom att:

  • Öka kunskaperna om säker arbetsmiljö i primärproduktionen, till exempel om hantering av djur, tunga lyft, fall från höjd och maskinhantering.
  • Öka kunskaperna om risker och hantering av kemikalier som är skadliga för hälsa och miljö.
  • Bidra till en säkrare arbetsplats genom kunskapsspridning om hur man förebygger och hanterar brott såsom stölder och intrång.
  • Främja en attraktiv, social och utvecklande arbetsmiljö.

  Sista dag för ansökan är 27 april 2020.

  Vem kan få stöd?

  Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag som ordnar demonstrationer och informationsåtgärder kan få stödet.

  Till utlysningen för Informationsinsatser för en attraktiv och hållbar arbetsmiljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Pilot- och samarbetsprojekt för främjande av svensk måltidsexport

  Nu kan du söka stöd hos Jordbruksverket för projekt som främjar svensk måltidsexport, det vill säga internationella besökares konsumtion av mat-, dryck- och måltidsupplevelser i Sverige. Det ska vara ett samarbetsprojekt som rör insatser som stärker Sveriges konkurrenskraft som en innovativ och hållbar måltidsnation och livsmedelsproducent. Syftet är att utveckla näringslivet inom denna genre och därigenom skapa en attraktiv svensk landsbygd med ökat antal arbetstillfällen.

  Sista dag för ansökan är 17 april 2020.

  Vem kan få stöd?

  Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan få stödet.

  Till utlysningen för Pilot- och samarbetsprojekt för främjande av svensk måltidsexportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Spara och bevara – bidra till effektivare energianvändning i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

  Nu kan du söka stöd från Energimyndigheten för forskning och utveckling som kan bidra till lösningar för effektivare energianvändning i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Det kan till exempel vara stöd för projekt som kan bidra med kunskap och kompetens kring energianvändning i kulturhistorisk bebyggelse av alla typer och åldrar.

  Du kan ansöka inom programmets samtliga fem forskningsområden i den här utlysningen:

  • Den kulturhistoriska bebyggelsens roll i energisystemet
  • Byggnaden som system
  • Förvaltning, drift och användning
  • Bygg- och renoveringssystem, gestaltning och arkitektur
  • Tekniska installationer
  • Forskningsområdena beskrivs utförligare i programbeskrivningen.

  Sista dag för ansökan är 14 april 2020.

  Vem kan söka?

  Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara företag, offentlig sektor, universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner, institut med anknytning till området och övriga aktörer med anknytning till området.

  Till utlysningen för Spara och bevara – bidra till effektivare energianvändning i kulturhistoriskt värdefull bebyggelselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Vill du bidra till en hållbar utbyggnad av solel?

  Nu finns stöd att söka från Energimyndigheten för dig som vill bidra till en socialt eller ekologiskt hållbar utbyggnad och integrering av solel. Utlysningen riktar sig till dig som vill genomföra ett forsknings- eller innovationsprojekt i syfte att bidra till omställningen till ett långsiktigt hållbart energisystem i Sverige och/eller bidra till lösningar som kan kommersialiseras genom näringsliv i Sverige och därmed bidra till hållbar tillväxt genom att:

  • Öka solelens sociala hållbarhet
  • Förbättra solelens ekologiska hållbarhet
  • Utveckla nya lösningar eller ta fram ny kunskap för att underlätta och möjliggöra integration av en hög andel solel i det svenska elsystemet

  Sista dag för ansökan är 14 april 2020.

  Vem kan söka?

  Utlysningen riktar sig till alla organisationer som kan bidra till de områden som beskrivs ovan, såsom företag, offentlig sektor, universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner, forskningsinstitut, föreningar och ideella organisationer.

  Till utlysningen för Vill du bidra till en hållbar utbyggnad av solel?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Utlysning - Bidra till industrins energi- och klimatomställning

  Nu kan du som vill bidra till industrins energi- och klimatomställning söka stöd från Energimyndigheten. Projektet ska leda till att utsläppen från industrin minskar eller uppnår negativa utsläpp av växthusgaser och/eller bidrar till en mer effektiv energi- och resursanvändning.

  Det finns två olika områden att söka inom:

  Område 1 - Nettonollutsläpp från industrins processer

  Stöd inom detta område ges till ansökningar som ska öka kunskapen om och utveckla både nya och befintliga processer som ger minskade utsläpp av växthusgaser från industrin. I det ingår även tekniker för att uppnå negativa utsläpp av växthusgaser liksom bland annat utveckling av processer för att använda förnybara energibärare, råvaror och insatsvaror.

  Område 2 - Energi- och resurseffektiva produktionsprocesser

  Stöd inom detta område ges till ansökningar som handlar om att utveckla både nya och befintliga processer med fokus på energi- och resurseffektivisering samt ett flexibelt och robust energisystem. Det kan till exempel vara utveckling av processer för att minska mängden restprodukter, använda restprodukter och restflöden i andra applikationer, samt använda råvaror med varierande kvalitet i processerna.

  Sista dag för ansökan är 2 juni 2020.

  Vem kan söka?

  Alla aktörer som kan bidra till ovanstående områden kan söka. Det kan till exempel vara industriföretag, leverantörer av teknik och tjänster, universitet och högskolor, forskningsinstitut med anknytning till relevanta företag, offentliga sektor eller andra organisationer.

  Till utlysningen för Bidra till industrins energi- och klimatomställninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Utlysning - Accelerera omställningen till ett transporteffektivt samhälle

  Nu kan du söka stöd från Energimyndigheten för forskning-, utvecklings-, innovations- och demonstrationsprojekt som bidrar till omställningen till ett transporteffektivt samhälle där transportsystemet används mer resurseffektivt. Åtgärderna ska sträva mot att bibehålla eller förbättra tillgängligheten genom att planera och utveckla samhället och transportsystemet på sådant sätt att onödiga resor och transporter undviks, avstånd minskar, logistik förbättras och alla trafikslag används på ett mer effektivt sätt tillsammans.

  Projekt som söker i utlysningen ska inriktas mot något eller några av följande fokusområden som avser både person-och godstransporter:

  • Transporteffektiv samhällsplanering
  • Hållbara mobilitets- och transportkoncept
  • Energieffektivisering av befintliga transportlösningar
  • Överflyttning av transporter till energieffektivare trafikslag

  Sista dag för ansökan är 6 maj 2020.

  Vem kan söka?

  Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara offentlig sektor, universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, konstnärliga, tekniska och naturvetenskapliga discipliner, företag, institut med anknytning till forskningsområdet och övriga aktörer med anknytning till forskningsområdet.

  Till utlysningen för Accelerera omställningen till ett transporteffektivt samhällelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Utlysning - Större pilotprojekt och demonstrationer för omställning

  Du som har en innovativ lösning, produkt eller tjänst, som tar sikte på omställning av energisystemen kan nu söka stöd från energimyndigheten för pilot- och demonstrationsprojekt. Projekt som kan ta innovationer från forskning till marknad kan få stöd. Det ska vara inom något av följande tre olika kategorier, alternativt en kombination av dem:

  • Produkt- eller prototypdemonstrationer
  • Produktionsdemonstration
  • Systemdemonstration

  Utlysningen riktar sig till större pilot- och demonstrationsprojekt, vilket innebär att projekt inom denna utlysning ska omfatta minst 5 000 000 kr i stödberättigade kostnader. En skiss för projektet ska vara inlämnad senast 3 april 2020. Sista dag för ansökan är 15 maj 2020.

  Vem kan söka?

  Aktörer som genom en pilot eller en demonstration kan bidra till målen med utlysningen. Det kan till exempel vara företag som är juridiska personer, kommuner och andra offentliga organisationer samt universitet och högskolor.

  Till utlysningen för Större pilotprojekt och demonstrationer för omställninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Utlysning - Industriklivet processrelaterade utsläpp

  Investerings-, pilot- och demonstrationsprojekt och genomförbarhetsstudier

  Du som vill bidra till omställningen mot nettonollutsläpp inom processindustrin kan nu söka stöd från Energimyndigheten för projekt som fokuserar på att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser. Dit räknas minskning av utsläpp från industrins processer enligt klimatrapporteringen, utsläpp som uppstår vid förbränning av restprodukter från fossila råvaror i tillverkningsprocesser och fackling av industriella restgaser. Projektet ska vara någon form av investerings-, pilot- eller demonstrationsprojekt eller genomförbarhetsstudier. Sista dag för ansökan är 31 december 2020.

  Vem kan söka?

  Industriklivet riktar sig mot industrier med processrelaterade utsläpp av växthusgaser, främst inom järn- och stål, kemi- och mineral- och cementindustri. Alla aktörer som kan bidra till att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser kan söka bidrag.

  Till utlysningen för Industriklivet processrelaterade utsläpp: investerings-, pilot- och demonstrationsprojekt och genomförbarhetsstudierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Utlysning - Sprid goda exempel om kommersiell service

  Har du haft framgång i ditt arbete med regional och lokal service? Kan andra dra nytta av din kunskap? Då kan du söka pengar från Tillväxtverket för att sprida kunskap om lösningar som verkligen fungerar. Informationsinsatserna du söker för ska öka kunskapen om lokal serviceutveckling och servicearbete på lokal och regional nivå. Du kan söka för utformning och framtagande av information för spridning, till exempel kortfilm, artiklar, webbmaterial, presentationer, webbinar och poddar. Informationen kan gärna vara spridningsbar i sociala kanaler. Sista datum för ansökan 31 augusti 2020.

  Vem kan söka?

  Utlysningen vänder sig till offentliga organisationer, stiftelser, föreningar och allmännyttiga bolag.

  Till utlysningen för Sprid goda exempel om kommersiell servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Utlysning - Utveckla service i landsbygder

  För att kunna driva företag och bo i landsbygder, behöver där finnas kommersiell service. Det kan handla om dagligvaror, drivmedel och post. Nu kan du söka pengar från Tillväxtverket för att stärka servicen genom ett pilotprojekt. Pilotprojektet ska bidra till att upprätthålla, utveckla eller utöka den lokala servicen och därmed förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo och vistas i gles- och landsbygder för företag, boende och besökare.

  I utlysningen prioriteras:

  • projekt som vill testa ny teknik och nya arbetssätt samt metoder som har betydelse för att utveckla nya lösningar. Det kan också avse förstudier.
  • pilotprojekt som är unika i sitt slag och där resultatet är av regionalt och nationellt intresse.

  Sista datum för ansökan är 31 augusti 2020.

  Vem kan söka?

  Utlysningen vänder sig till offentliga organisationer, stiftelser, föreningar och allmännyttiga bolag.

  Till utlysningen för Utveckla service i landsbygderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Utlysning - Civic tech: Digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor

  Nu kan du söka pengar från Vinnova för projekt som för samman engagerade förnyare av offentlig sektor med digital kompetens i framkant. Det ska vara projekt som utvecklar nya tjänster som stärker förtroendet mellan medborgare och offentlig sektor, med hjälp av digital teknik, medborgarengagemang och en öppen förvaltning. Syftet är att utveckla nya digitala tjänster som kan bidra till stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor. Projekten ska bestå av minst två aktörer och som representerar olika sektorer.

  Det finns tre ansökningstillfällen för utlysningen; 17 februari 2020 kl 14:00, 25 maj 2020 kl 14:00 samt 28 september 2020 kl 14:00.

  Vem kan söka?

  Alla juridiska personer, till exempel företag, ideella organisationer, kommuner och myndigheter.

  Till utlysningen för Civic tech: Digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Robotlyftet - Automations­checkar

  Nu går det att söka pengar från Tillväxtverket om ni är ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla er tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering. Ni kan då söka ekonomiskt stöd i form av automationscheckar för att ta in extern kompetens för att få hjälp att utveckla ert arbete med detta. Automationschecken ska leda till att öka ert företags konkurrenskraft genom stärkt kompetens kring att använda och investera i automationslösningar samt utveckla innovativa koncept för att lyckas med det. Sista ansökningsdag: 30 juni 2021

  Vem kan söka?

  Utlysningen är nationell och riktar sig till små och medelstora företag som har tillverkande verksamhet. Ni ska dessutom ha:

  • minst 2 anställda
  • behov av att ta in extern hjälp för att förbereda investering i automation
  • uppfylla EUs SMF-definition en ekonomiskt sund ställning
  • tillverkande verksamhet inom SNI-koderna C: 10, 11, 13 - 33
  • ha gjort en förutsättningsstudie

  Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2019-10-17 11.22