Dela

Kontakta oss

Tillfälliga utlysningar av projektmedel

Ibland finns det extra pengar från olika myndigheter att söka för att föreningar och företag ska kunna utveckla sin verksamhet eller samarbeten med andra. Här nedan redovisar vi några av de tillfälliga projektmedel som finns att söka för er som har idéer som ligger utanför er vanliga verksamhet.

Förutom de mer varaktiga projektmedlen finns det även tillfälliga utlysningar där ni som förening eller företagare kan söka pengar för aktiviteter och projektidéer ni gått och funderat på. Förutsättningarna för att söka varierar mellan de olika utlysningarna och för att kunna söka måste projektidén passa den aktuella utlysningen.

En kort sammanfattning av de olika utlysningarna hittar du här nedan, via länkarna kommer du till respektive utlysning där du hittar mer information. Du kan även kontakta kommunens projektadministratör som kan lotsa dig vidare.

Samarbetsprojekt för att utveckla rådgivningskoncept till företag inom hästnäringen

Pengarna ska användas till samarbetsprojekt för att utveckla former för rådgivning till företagare på landsbygden med inriktning på hästverksamhet. Projekten ska vara av samarbetskaraktär, där olika aktörer går ihop för att gemensamt hitta lösningar. Projekten ska utveckla en form för rådgivning till företag på landsbygden med inriktning på hästverksamhet. Stödet kan sökas till och med den 24 maj 2019.

Vem kan söka?

Företag, föreningar, myndigheter, regioner, kommuner, landsting och andra organisationer kan söka det här stödet.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utveckla lokal service i gles- och landsbygder

Nu går det att söka pengar från Tillväxtverket för pilotprojekt som genom samarbete skapar nya och hållbara lösningar för kommersiell service i gles- och landsbygder. Projekten ska bidra till att kunna behålla, utveckla eller utöka den lokala servicen vad gäller dagligvaror och drivmedel. Till nytta för boende, företag och besökare i gles- och landsbygd. Sista datum för ansökan är den 29 maj 2019.

Vem kan söka?

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner och föreningar kan söka stödet. 

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kurser och utbildningar inom traditionell småskalig matkultur

Pengarna ska användas till kurser och utbildningar som syftar till att förmedla kunskap om traditionell småskalig matkultur samt för att utveckla och bevara ett levande kulturarv inom mat- och livsmedelsframställning. Stöd kan beviljas till insatser som bidrar till lokal och regional matidentitet samt produktutveckling och för utbildningsinsatser inom området. Stödet kan sökas till och med den 31 maj 2019.

Vem kan söka?

Företag, föreningar, andra organisationer, myndigheter, kommuner, landsting och regioner kan söka stödet.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsinsatser för främjande av samiskt näringsliv

Pengarna ska användas till informationsinsatser som främjar samiskt företagande och skapar fler jobb. Målet är att stärka tillväxten bland samiska företag för att skapa flera jobb i Sápmi. Insatsen ska bidra till aktiviteter för att marknadsföra samiskt företagande och samiska produkter. Du kan ansöka om stöd till och med den 31 maj 2019.

Vem kan söka?

Samiska företag, samiska föreningar och organisationer, myndigheter, kommuner och landsting samt regioner.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsinsatser för att bidra till korta livsmedelskedjor

Pengarna ska användas för projekt som ska genomföra informationsinsatser för att bidra till korta livsmedelskedjor. Det vill säga förädling av jordbruksprodukter till livsmedel, samt försäljning, där det får vara högst en mellanhand mellan jordbrukare och konsument. Syftet är att råvaruproducenter och förädlare ska få ökad kunskap och praktiska exempel för att utveckla dessa gentemot lokala marknader. Lokala marknader innebär handel inom det egna och angränsande landskap. Stödet kan sökas till och med den 12 juni 2019.

Vem kan söka?

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag som ordnar demonstrationer och informationsåtgärder kan söka det här stödet.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Idéskisser för att stärka företags arbete med kompetensförsörjning

Tillväxtverket arbetar med att stödja små och medelstora företag (SMF). Är du en aktör som vill hjälpa dessa till ökad förståelse för hur de kan utveckla sin affär genom att arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning? Nu söker Tillväxtverket aktörer som kan hjälpa dem att bygga kunskap, metoder och verktyg för detta. Tillsammans med pilotprojekten ska man ta reda på vilka arbetssätt, metoder och verktyg som fungerar för små och medelstora företag och hur de arbetar med sin strategiska kompetens-försörjning. Du kan skicka in en idéskiss/förslag till pilotprojekt fram till den 12 juni 2019.

Vem kan söka?

Företagsfrämjande organisationer, regionalt utvecklingsansvariga, eller branschorga-nisationer som stöttar eller vill stötta SMF med deras kompetensförsörjningsarbete.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mikrostöd till små företag inom naturturism

Nu går det att söka pengar från Tillväxtverket för er som har företag inom naturturism och som vill attrahera och sälja till nya internationella kunder. Målet för insatsen är att öka andelen internationellt konkurrenskraftiga företag som arbetar med hållbara naturupplevelser över hela landet. Det ska finnas internationellt efterfrågade upplevelser, produkter och erbjudanden inom naturturism. Sista datum för ansökan är den 14 juni 2019.

Vem kan söka?

Stödet riktar sig till små företag inom naturturism och med en årlig omsättning på minst 250 000 kronor och högst 4,5 miljoner kronor.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillverkning i Sverige: Utveckling av industrialiseringshubbar

Syftet med utlysningen är att stärka förutsättningarna för företag att industrialisera och tillverka nya eller flera produkter i Sverige. Tanken är att industrialiseringshubbarna ska bli fysiska och/eller virtuella mötesplatser där aktörer kan samverka för att lösa utmaningar som uppstår under industrialiseringsfasen av en produkt. Meningen med industrialiseringshubbarna är att överbrygga delar av dessa utmaningar genom att synliggöra och tillgängliggöra kompetens, kapacitet och utbud nationellt och regionalt samt erbjuda möjligheter till interaktion och fysiska undersökningar. Detta är särskilt viktigt för små och medelstora företag (SMF) där tillgång till nätverk, resurser och kompetens kan vara begränsade inom området. Sista dag för ansökan 2019-06-16.

Vem kan söka?

Utlysningen är nationell och vänder sig till företag och företagsfrämjande organisationer med god insikt och kunskap om behov och utmaningar hos tillverkande svenska företag.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Var med och testa hållbara mobilitetslösningar för en snabbare marknadsintroduktion

I denna utlysning kan du söka pengar för projekt som testar, utvecklar och verifierar hållbara mobilitetstjänster som underlättar mer miljöanpassade resesätt. Projekten ska fokusera på att testa och utveckla bl a tjänster som samordnar och tillgängliggör många olika transportmedel för ett sömlöst och hållbart resande. De ska förenkla övergången till resande utan egen bil och möta de faktiska behoven som ligger till grund för dagens resor. Lösningar som bidrar till ett minskat antal fordon och därigenom minskad trängsel och miljöbelastning. Sista dag för ansökan är den 24 juni 2019.

Vem kan söka?

Utlysningen välkomnar ansökningar från en bredd av aktörer inkluderande intressentgrupper av leverantörer, offentliga och privata behovsägare och även akademin. Den sökande intressentgruppen ska kunna erbjuda en tjänst som uppfattas som långsiktig, trygg, stabil och seriös i sin satsning. Varje projekt kan innehålla representanter från någon eller några av följande behovsägargrupper privata arbetsgivare, fastighetsägare (som representerar privatpersoner) och offentlig sektor.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samarbetsprojekt för att utveckla rådgivningskoncept om djurvälfärd till fjäderfäuppfödare

Pengarna ska användas till samarbetsprojekt som ska utveckla ett koncept för oberoende rådgivning om djurvälfärd till producenter inom branscherna för äggnäring och matfågeluppfödning, det vill säga kyckling och kalkon. Konceptet ska se över faktorer så som god djurhälsa, livsmedelssäkerhet och konkurrenskraft och ska testas och utvärderas inom ramarna för projektet. Projektets huvudfokus ska vara framtagande av ett rådgivningskoncept och om rådgivning genomförs inom projektet i syfte att testa konceptet, får denna del inte utgöra huvuddelen av projektet. Du kan söka stödet till och med den 4 juli 2019.

Vem kan söka?

Företag, föreningar, myndigheter, regioner, kommuner och andra organisationer kan söka det här stödet.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nya samarbetsprojekt för jordbruks- och trädgårdsföretag inom cirkulär bioekonomi

Pengarna ska användas för nya samarbetsprojekt inom jordbruks- och trädgårdsnäringarna. De ska gå till projekt som bidrar till samarbeten mellan företag, forskning och offentliga aktörer inom cirkulär bioekonomi. Det innebär en hållbar produktion och/eller ett ökat förädlingsvärde av biomassa. Aktörerna ska samverka för förnyelse, innovation och ökad konkurrenskraft för jordbruks- och trädgårdsnäringarna. Stödet kan sökas till och med den 15 augusti 2019.

Vem kan söka?

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka det här stödet. Projektet ska utföras i samarbete mellan minst två aktörer.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samarbetsprojekt för utveckling av traditionell småskalig matkultur

Insatserna ska främja och bevara ett levande och dynamiskt kulturarv inom mat- och livsmedelsframställning. Stöd kan beviljas till samarbetsprojekt som bidrar till regional och lokal matkultur. Projekten ska skapa och utveckla samarbete mellan företag, myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra och organisationer. Vi efterlyser särskilt projekt med aktörer både från restaurang- och livsmedelsnäringen och kulturhistoriska miljöer och liknande. Stödet kan sökas till och med den 19 augusti 2019.

Vem kan söka?

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag samt enskilda aktörer kan söka det här stödet.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Demonstrera lösningar för hållbar användning av material

Utlysningen riktar sig till projekt som syftar till att demonstrera lösningar med stor potential att bidra till ett mer hållbart materialnyttjande i samhälle och näringsliv. Projekten kan vara i pilotskala, testbäddsmiljö eller i verklig miljö. Genom det här ska behovet av primära resurser kunna minskas. Lösningarna förväntas ha validerats i mindre skala innan medel söks i denna utlysning.

Projektens lösningar kan vara baserade på:

 • innovativ teknik
 • arbetssätt
 • produktdesign
 • beteendepåverkan eller
 • affärsutformning.

De ska vara nyskapande och ha potential att bidra med en tydlig nytta i förhållande till de lösningar som tillämpas i dag. Sista dag för ansökan 2019-08-28.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till utlysningens syfte kan söka. Det kan till exempel vara företag, offentlig sektor, universitet och högskolor, forskningsinstitut eller övriga aktörer med anknytning till innovationsområdet.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samarbetsprojekt som främjar samiskt näringsliv

Pengarna ska användas till samarbetsprojekt där minst två aktörer ingår och som främjar samiskt näringsliv. Stödet ska bidra till ett eller flera projekt som skapar och utvecklar samarbeten mellan olika företag/organisationer som leder till produktions- och konceptutveckling eller mellan olika aktörer från olika branscher (slöjd, mat, design, besöksnäring, musik etc.) där samisk mat kan presenteras i nya sammanhang och i en samisk kontext. Det kan även vara dokumentation av traditionell samisk matkunskap med till exempel provtillverkning och produktutveckling eller utveckling av samiska företag som förstärker bilden av Sápmi som ett attraktivt matland och en turistisk destination. Stödet kan sökas till och med den 30 augusti 2019.

Vem kan söka?

Samiska företag, samiska föreningar och organisationer, myndigheter, kommuner och landsting samt regioner.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsinsatser för att bidra till ökad djurvälfärd

Syftet med utlysningen är att genom informationsinsatser förmedla kunskap om djurvälfärd till verksamma inom livsmedelsproduktion. Projektet kan omfatta insatser i form av fysiska informationsträffar, broschyrer och webbinformation. De kan även omfatta sammanställning och förmedling av ny kunskap samt ny tillämpning av kunskap från forskning inom området. Informationsinsatserna kan exempelvis handla om:

 • Förebyggande av smittskydd och djurhälsa
 • Lärdomar kring torkans konsekvenser för djurvälfärden
 • Ökad konkurrenskraft med bibehållen eller förbättrad djurvälfärd

Du kan söka stödet till och med den 31 augusti 2019.

Vem kan söka?

Företag, föreningar, myndigheter, regioner, kommuner och andra organisationer kan söka.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende (E2B2)

I den här utlysningen välkomnas ansökningar inom hela programmets område. En generell utgångspunkt för projekten är att de ska leda till energieffektivisering även i ett större samhällsperspektiv. Övriga önskvärda egenskaper hos ansökningarna är att de utformas för att säkerställa god spridning och användning av resultaten samt att de har motfinansiering från näringslivet. Sista dag för ansökan 2019-09-10.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara företag, offentlig sektor, universitet och högskolor, institut med anknytning till energieffektivisering i bebyggelsen samt övriga aktörer med anknytning till energieffektivisering i bebyggelsen.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bidra till industrins energi- och klimatomställning

Vill du bidra till industrins energi- och klimatomställning genom minskade eller negativa utsläpp av växthusgaser och/eller en mer effektiv energi- och resursanvändningen? Då kan du söka stöd inom följande områden:

 • Nettonollutsläpp från industrins processer
 • Energi- och resurseffektiva produktionsprocesser

Sista dag för ansökan är den 11 september 2019.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till något eller några av ovanstående mål kan söka. Projekt där olika aktörer som t.ex. akademi, institut och företag samarbetar kring gemensamma problemformuleringar prioriteras. När det gäller industrinära forskning bör relevanta användare av resultaten delta i projektet och vara intresserade av att implementera projektresultaten.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utveckla lösningar för ökad användning av återvunnet material i produktion

Utlysningen riktar sig till projekt som vill utveckla innovationsbaserade lösningar som kan bidra till en betydligt ökad användning av återvunnet material i produktion och därigenom till avsevärt minskat behov av primära material. Drivkraften för att öka användningen av återvunnet material i produktion ska komma från tillverkande företag, deras kunder eller slutanvändare av produkter. Av särskilt intresse för utlysningen är materialströmmar som i dag förbränns eller deponeras efter användning. Sista dag för ansökan 2019-09-17.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till utlysningens syfte kan söka. Det kan till exempel vara företag, offentlig sektor, universitet och högskolor, forskningsinstitut eller övriga aktörer med anknytning till innovationsområdet. Projekten måste ha minst en organisation av typen tillverkande företag som deltagande part.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utveckla lösningar för cirkulära produkt- och varuflöden

Utlysningen syftar till att stödja utveckling av innovationsbaserade lösningar med stor potential att bidra till cirkulära produkt- och varuflöden och därigenom ett mer hållbart materialnyttjande. Projektet ska ha ett systemperspektiv och vid utveckling av lösningar ta hänsyn till hanteringen av varor över hela deras livscykler. Projekt som fokuserar på varuflöden inom någon eller några av de fyra kategorierna nedan välkomnas särskilt:

 • batterier och energilagringsutrustning,
 • el- och elektronikprodukter,
 • livsmedel,
 • byggvaror/byggmaterial.

Sista dag för ansökan 2019-09-17.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till utlysningens syfte kan söka. Det kan till exempel vara företag, offentlig sektor, universitet och högskolor, forskningsinstitut eller övriga aktörer med anknytning till innovationsområdet.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök checkar för affärsutveckling i sociala företag

Sociala företag kan nu söka affärsutvecklingscheckar för att få stöd i att utveckla affärs-modellen, bli bättre på effektmätning eller på att utveckla affärer med en offentlig aktör. Du kan använda checken för att finansiera extern kompetens eller för att projektanställa någon som hjälper företaget att bli mer affärsmässigt och hållbart ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Intresseanmälan ska lämnas in senast 2020-05-01.

Vem kan söka?

Sociala företag som redan är igång med sin verksamhet och vill ta nästa steg. Företaget ska ha bedrivit näringsverksamhet i minst ett år, ha minst en anställd och en omsättning på minst 400 000 kronor.

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Robotlyftet - Automations­checkar

Nu går det att söka pengar från Tillväxtverket om ni är ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla er tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering. Ni kan då söka ekonomiskt stöd i form av automationscheckar för att ta in extern kompetens för att få hjälp att utveckla ert arbete med detta. Automationschecken ska leda till att öka ert företags konkurrenskraft genom stärkt kompetens kring att använda och investera i automationslösningar samt utveckla innovativa koncept för att lyckas med det. Sista ansökningsdag: 30 juni 2021

Vem kan söka?

Utlysningen är nationell och riktar sig till små och medelstora företag som har tillverkande verksamhet. Ni ska dessutom ha:

 • minst 2 anställda
 • behov av att ta in extern hjälp för att förbereda investering i automation
 • uppfylla EUs SMF-definition en ekonomiskt sund ställning
 • tillverkande verksamhet inom SNI-koderna C: 10, 11, 13 - 33
 • ha gjort en förutsättningsstudie

Till utlysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2019-05-21 13.05