Dela

Kontakta oss

Företagsstöd hos Region JH

Här listar vi de regionalpolitiska stöd som hanteras av region Jämtland Härjedalen.

Stöd till företagsutveckling *

Det kan vara exempelvis:

 • Kostnader för produktutveckling, exempelvis en helt ny produkt eller utveckling av en befintlig.
 • Marknadsföring, exempelvis när du ska in på en ny marknad eller marknadsföra en ny produkt.
 • Kompetensutveckling (avser ej utbildningsinsatser av karaktären yrkesutbildning eller fortbildning).
 • Utgångsnivå för bidrag är hälften av den maximala nivån i länet, det vill säga 25 procent (max 50 procent).

* Stödet är ett sk. försumbart stöd (De Minimis stöd) och lämnas om max 1 500 000 kr inom en treårsperiod.

Mikrostöd till små företag inom naturturism
Stödet riktar sig till små företag inom naturturism som vill attrahera och sälja till nya internationella kunder. Målet för insatsen är att öka andelen internationellt konkurrenskraftiga företag som arbetar med hållbara naturupplevelser över hela landet.

Läs mer om mikrostödet på Tillväxtverkets hemsidalänk till annan webbplats

Mikrobidrag*
Prioriterat för nystartad verksamhet (5 år) med investeringar upp till 60 000 kr. Minsta ansökningsunderlaget är 10 000 kr och det maximala 60 000 kr. Stöd kan lämnas för kostnader hänförliga till produktutveckling, marknadsföring, kompetensutveckling samt maskiner och inventarier. Verksamheten ska bedrivas på marknadsmässiga villkor. Det kan vara ok med ett deltidsföretag om det är en övervägande del av försörjningen (hobby är inte godkänt). Stödnivån är normalt 50 procent, inom Östersund-Brunflo-Frösön-Krokom- området högst 25 procent.

* Stödet är ett s.k. försumbart stöd (De Minimis stöd) och lämnas om max 1 500 000 kr inom en treårsperiod.

Konsultcheck
Vid köp av ”i tid och rum” avgränsad extern konsultinsats för att utveckla ett företag inom områden där man saknar eller har bristande egen kompetens. Det kan bland annat handla om ökad försäljning/ marknadsstrategi, marknadsutvidning och exportförsäljning eller produktutveckling. Det kan också röra kostnader som organisationsanpassning för tillväxt eller miljö och kvalitetscertifiering. Som stödgrundande kostnader godkänns i normalfallet konsultarvoden och övriga externa kostnader för att genomföra det avgränsade projektet. Köp av närstående är inte godkänt och bidrag lämnas i normalfallet inte till studieresor eller utbildningsinsatser av karaktären yrkesutbildning eller fortbildning. Stöd lämnas inte för driftskostnader. Stödet är max 50procent och högst 150 000 kr.

Mässkostnader
Avser ett första mässdeltagande. Stödet är max 50procent av stödberättigande kostnader.

Särskilt investeringsstöd*
Stödet lämnas till investeringar i byggnader, anläggningar för stadigvarande bruk (ny-, om- och tillbyggnad) men inte för förvärv av fastighet. Det kan också vara maskiner eller annan utrustning eller andra inventarier (ej fordon).

I normala fall tillämpas ett minsta kostnadsunderlag om 200 000 kr, i Östersundsområdet är motsvarande beloppsgräns 400 000 kr.

Utgångsnivå för bidrag är 25 procent. Stödet är i glesbygd maximerat till 50 procent och i områden som ej betraktas som glesbygd 40 procent. Den lägre nivån gäller även kommunhuvudorterna. I Östersundsområdet begränsas nivån till 20 procent om det inte finns särskilda skäl.

* Stödet är ett s.k. försumbart stöd (De Minimis stöd) och lämnas om max 1 500 000 kr inom en treårsperiod.

Regionalt investeringsstöd
Stödet lämnas till större, strategiska investeringar upp till och med 25 miljoner kr som bedöms bli lönsamma och varaktiga. Regionalt investeringsstöd kan lämnas för verksamhet som bedöms få betydelse för näringslivets utveckling i regionen eller annars bedöms ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen. För investeringsbehov större än 25 miljoner kr söks stödet hos Tillväxtverket.

Stödet avser investeringar i materiella och immateriella tillgångar (avskrivningsbara). Det kan exempelvis vara kostnader för byggnader och anläggningar för stadigvarande bruk (ny-, om- och tillbyggnad) men inte för förvärv av fastighet. Det kan också vara maskiner eller annan utrustning eller andra inventarier (ej fordon). Med immateriella investeringar avses exempelvis investeringar i patent och licenser mm. Stöd kan i vissa fall även lämnas till beräknade lönekostnader för arbetstillfällen som skapas till följd av en nyinvestering. Stöd till lönekostnader inom regionalt investeringsstöd avser främst personalintensiva tjänsteföretag.

I normala fall tillämpas ett minsta kostnadsunderlag om 200 000 kr, i Östersundsområdet är motsvarande beloppsgräns 400 000 kr.

Utgångsnivå för bidrag är 25 procent. Stödet är dock maximerat till 35 procent för små företag, 25 procent för medelstora företag och 15 procent för stora företag.

Vid ansökningar om regionalt investeringsstöd ska i normalfallet en av Tillväxtverket godkända kontrollanter anlitas. Kontrollantens arvode ska överenskommas mellan företaget och kontrollanten och betalas av företaget. Kontrollantens arvode utgör en bidragsgrundande utgift.

Innovationsfinansiering - Såddfinansiering

Har du ett företag och sitter med en nyskapande teknikutveckling såsom en uppfinning, unik produktutveckling eller innovation som kan kommersialiseras kan du söka innovationsstöd eller innovationslån till utvecklingen av detta.

Det är viktigt för Sverige att förnyelsen ständigt pågår och att goda idéer kan utvecklas till goda affärer. I tidiga skeden kan det, speciellt i små eller nystartade företag, vara svårt att hitta riskvilligt kapital. Såddfinansiering kan ges till företag för att finansiera utveckling av idéer som bedöms ha goda chanser att bli kommersiellt betydelsefulla och kunna ge tillväxt.

Finansieringen vänder sig till företag som vill växa genom offensiva satsningar på nya och unika produkter, processer eller tjänster. Företaget ska ha en unik affärsidé som gärna kan skyddas genom exempelvis patent eller mönsterskydd. Satsningen ska vara förenad med ett risktagande (ej normal produktutveckling). Stor vikt läggs vid företagsledningens eller entreprenörens förmåga att driva och genomföra projektet.

Finansieringen kan ges till företag som har målsättningen och möjligheten att bedriva kommersiell verksamhet på en växande marknad, gärna med exportpotential. Projektet avser främst det förkommersiella skedet, det vill säga före tillverkning och marknadsföring.

Prioritering ligger på företag med tillväxtambitioner.

Innovationscheck
Region Jämtland Härjedalen samarbetar med ALMI Mitt AB i denna fråga. Innovationschecken söks via ALMI Företagspartner Mitt AB och innovationsrådgivare på ALMI bereder ärendet. Ärendet föredras sedan i Jämtlands innovationsråd.

Innovationschecken riktar sig i första hand till uppfinnare och innovatörer (bolag). Innovationschecken kan användas för att utveckla innovationer, nya och unika produkter, processer eller tjänster som kan kommersialiseras. Checken kan beviljas med högst 45 procent av godkänt kostnadsunderlag som i normala fall ligger på 100 000 kr.

Innovationschecken kan avse kostnader såsom exempelvis patent, prototyper, nollserie eller kunskap som köps in från externa källor på marknadsmässiga villkor.

Villkorslån
Villkorslån lämnas normalt med villkorlig återbetalning. Lånet amorteras normalt under en tid av fem år räknat från slutrapportdatum. Amortering av lånet skall ske fyra gånger per år. Ränta betalas efter av riksbanken fastställd referensränta plus 3 procent. Räntan erläggs i efterskott var tredje månad med början ca tre månader efter planerad slutrapportdag. Region Jämtland Härjedalen kan, på låntagarens skriftliga begäran, senarelägga återbetalningsperioden/efterge återstående återbetalningsskyldighet under förutsättning att projektet, enligt Region Jämtland Härjedalens bedömning, inte kan bära kostnaderna för en återbetalning.

Övrigt:

 • Säkerheter för lämnat bidrag/ lån bedöms från fall till fall
 • Minst 55 procent egen medfinansiering

Vad kan du söka stöd till?
Externa kostnader, prototyptillverkning, patentansökningar, konsulthjälp för exempelvis beräkningar, konstruktionsritningar och design. Eget arbete och köp av närstående i begränsad omfattning.

 • Materialkostnader som behövs för att genomför projektet
 • Kostnader för konsulter och liknande tjänster, såsom inköpta forskningstjänster, teknisk kunskap och patent.
 • Övriga omkostnader som uppstår till följd av projektet.
 • Begränsade personalkostnader som behövs för att genomföra projektet

Vilka kan inte få såddfinansiering?

 • Rena forskningsprojekt
 • Projekt som inte innehåller någon risk eller är normal produktutveckling
 • När utvecklingsskedet redan passerat
 • När investeringarna endast avser maskiner och inventarier
 • När företaget kan finansiera projektet själva eller ordna med annan finansiering
 • När företaget befinner sig i sådant läge att deras möjligheter att genomföra projektet är osäker

Uppdaterad: 2018-07-27 08.15