Dela

Kontakta oss

Stark framtidstro hos aktörer inom besöksnäringen i Berg

Inom ramen för arbetet med en ny strategi för besöksnäringens utveckling i Berg har kommunen djupintervjuat ett antal aktörer inom denna näring. Resultatet visar på en stark framtidstro hos aktörerna, men också ett antal identifierade utmaningar.

Bergs kommun arbetar just nu för att, i samverkan med företag, föreningar och andra aktörer inom besöksnäringen i kommunen, ta fram en ny strategi för besöksnäringens utveckling i den geografiska kommunen. Bakgrunden är att besöksnäringen växer och spelar en allt större roll i kommunens utveckling, och att många av kommunens invånare direkt eller indirekt lever av turism idag.

– Målet med arbetet är att skapa en helhetsbild av besöksnäringen i den geografiska kommunen idag, och att försöka besvara frågan om hur näringslivet och kommunen bäst ska organisera sig för att kunna arbeta strategiskt för ansvarsfull utveckling inom området de närmaste åren, säger Ketty Engrund, projektledare.

34 aktörer har djupintervjuats

Under sommaren har kommunen intervjuat 34 aktörer som på olika sätt är verksamma inom besöksnäringen för att bland annat utröna hur intervjupersonerna ser på framtiden, vilka utmaningar som finns och hur man ser på frågan om organisering av arbetet och samordning mellan aktörer som exempelvis företag, föreningar och kommunorganisationen.

– Vi kan se att det finns en väldigt stark framtidstro hos en klar majoritet av de vi intervjuat, man ser mycket positivt på besöksnäringens utveckling både vad gäller det egna företag och kommunen som helhet, säger Ketty Engrund.

Över hälften av de tillfrågade säger också att de har planerar att investera i sin verksamhet det kommande året, genom exempelvis investeringar i utökad kapacitet eller genom att höja standarden eller kvaliteten.

Finansiering en utmaning för många

Som den största utmaningen nämner nästan 80 % intervjupersonerna finansiering, många upplever att det är svårt eller krångligt att ansöka om olika typer av stöd som finns för att kunna investera och utveckla sin verksamhet. Många är fåmansföretag och behöver vara operativa i sin verksamhet och kan därmed ha svårt att prioritera tiden det tar att göra en ansökan. Andra utmaningar som omnämns är att kunna marknadsföra sig, samt hitta rätt kompetens att anställa.

– Generellt så dyker frågor om marknadsföring och digitalisering upp som något man ser som viktigt, behöver utveckla eller få stöttning i. Det kan till exempel handla om att man ser ett behov av en bra struktur eller plattform för såväl marknadsföring på plats i form av turistinformationer, så kallade infopoints och liknande, och att kunna visa upp sig digitalt, säger Ketty Engrund.

Frågan om organisering av arbetet är en av de centrala frågorna som strategiarbetet är tänkt att ge svar på, alltså i vilken form den samordnade utvecklingen av besöksnäringen inom kommunens gränser ska ske.

– Det finns en stor enighet om att någon form av samordningsfunktion för arbetet behövs, och också att en sådan bör finansieras i samverkan mellan företag, förening och kommun, säger Ketty Engrund.

Uppsamlingsträff den 20 november

Resultatet från djupintervjuerna presenteras mer i detalj under den återsamlingsträff för strategiarbetet som hålls i Svenstavik den 20 november, och där aktörer inom näringen och andra är välkomna att delta.

Läs mer och anmäl dig till återsamlingsträff 20 november

Uppdaterad: 2018-11-09 15.30