Dela

Kontakta oss

Fördjupade översiktsplaner

I en fördjupad översiktsplan eller ett tematiskt tillägg kan kommunen välja att belysa den långsiktiga utvecklingen inom till exempel ett särskilt tema, som vindkraft eller kulturmiljö, eller ett geografiskt område inom kommunen.

Genom fördjupade översiktsplaner för vissa områden, eller genom tematiska tillägg till översiktsplanen kan kommunen göra vissa ändringar eller kompletteringar utan att hela översiktsplanen behöver göras om. Det underlättar arbetet med att hålla planen aktuell.

Tematiska tillägg

I ett tematiskt tillägg kan kommunen välja att belysa ett visst tema över hela kommunens yta. Ett exempel på tema som kommunen belyst är vindkraft.

Vindkraft

Bergs kommun har antagit en vindkraftspolicy gjort ett tematiskt tillägg till den kommunövergripande översiktsplanen  för vindkraft i kommunen.

Kommunfullmäktige antog 2011 en revidering av vindkraftspolicyn samt en Vindkraftsvision som har legat till grund för planarbetet. 

Fördjupningar

I en fördjupning kan kommunen välja att belysa den långsiktiga utvecklingen av ett visst område, exempelvis en tätort eller turistort. I kommunen har vi idag sju fördjupade översiktsplaner.

Du kan läsa mer om respektive fördjupad översiktsplan nedan.

Gräftåvallen

Bergs kommun har upprättat en fördjupad översiktsplanen (FÖP) för Gräftåvallenområdet. Planen har utarbetats tillsammans med en lokal arbetsgrupp med representanter från området. Arbetsgruppen har varit överens om att försöka utveckla området med möjligheter till nya turistiska bäddar samtidigt som det är viktigt att bibehålla områdets lugna och familjära profil.

Planen innehåller förslag på ett antal nya tomtområden samt en del förtätning av befintliga detaljplaner. Totalt 160 nya tomter för fritidsbebyggelse samt 100-200 kommersiella bäddar bedöms rymmas utan att avsevärt påverka områdets småskaliga profil.

Hackåsbygden

Bergs kommun har upprättat en fördjupad översiktsplanen (FÖP) för Hackåsområdet.

Planen visar hur kompletteringar kan göras utan att de riksintressanta kulturmiljö-värdena påtagligt påverkas. I planen redovisas också hur områdesskyddet (fd 19 § förordnande) från 1973 avses ersättas med kommunala områdesbestämmelser och kulturreservat för vissa delar.

Planen har utarbetats tillsammans med en lokal arbetsgrupp från bygden. De angivna tomtplatserna har besiktigats tillsammans med länsstyrelsen. Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 23 juni-31 aug 2005. De yttranden som inkommit under samrådstiden har sammanfattats och kommenterats i en särskild samrådsredogörelse. Planförslaget har hållits utställt under tiden 30 jan-30 mars 2006.

Klövsjö by

Bergs kommun har upprättat en fördjupad översiktsplanen (FÖP) för Klövsjöområdet.

Klövsjö by är ett attraktivt område för boende med närhet till fjäll, utförsåkning, golfbana samt ett vackert läge i sluttningarna ner mot sjön. Byn utgör en värdefull miljö av riksintressen som kräver hänsynstagande med särskilda krav på placering och utformning av byggnader.

Bergs kommun har genomfört en översyn av översiktsplanen för Klövsjö by som ett led i att skapa attraktiva förutsättningar för inflyttning till bygden och till kommunen. Planen innehåller förslag på drygt 40 nya tomtplater samt riktlinjer för övriga områden.

Planen visar hur kompletteringar i bebyggelsen kan göras utan att de riksintressanta kulturmiljövärdena samt skyddet för landskapsbilden (fd. 19 § förordnandet) påtagligt påverkas.Planen har utarbetats tillsammans med en lokal arbetsgrupp från bygden. De angivna tomtplatserna har besiktigats tillsammans med länsstyrelsen.

Planen har varit ute på samråd samt hållits utställd under tre månader. De synpunkter som inkommit har sammanställts i en särskild samrådsredogörelse 2007-11-27 samt ett utlåtande.Kommunfullmäktige i Berg antog den 7 oktober 2008 Översiktsplan för Klövsjö by. Delar av Klövsjö omfattas av skydd för landskapsbilden (fd. 19 § Naturvårdslagen, idag naturreservat enligt Miljöbalken), riksintresse för kulturmiljö, naturvård, friluftsliv samt rennäringen (3 kap MB).

Storhogna och Katrina

Bergs kommun har upprättat en fördjupad översiktsplanen (FÖP) för Storhogna-Sångbäcksvallen-Katrinanområdet.

För att turismen även i fortsättningen ska vara en integrerad och långsiktigt attraktiv verksamhet i kommunen är det viktigt att säkerställa lämpliga markområden för fortsatt turismutbyggnad.

Planarbetet i Storhogna - Sångbäcken och Katrinaområdet har skett i nära samarbete mellan företagare, markägare, kommun och en lokal partsammansatt arbetsgrupp. Flera stora exploatörer har tillsammans med andra markägare samt SKISTAR redovisat sina utbyggnadsönskemål.

Bergs kommun har under åren 2010-2012 satsa cirka 100 milj kronor i nytt reningsverk i Utanbergsvallarna som skall säkra möjligheten till de exploateringar som finns angivna i översiktsplanen.

Översiktsplanen blev antagen av kommunfullmäktige under 2008.

Storsjö och Ljungdalen

Bergs kommun har upprättat en fördjupad översiktsplanen (FÖP) för Storsjö-Ljungdalenområdet. I kommunens program för översyn av översiktsplan för Bergs kommun anges att turistområdena har hög prioritet för att svara upp mot de insatsområden som särskilt anges i det regionala tillväxtprogrammet och i de kommunala målen. Turismen är idag den mest expansiva näringsgrenen i Bergs kommun och Jämtlands län varför det är viktigt att säkerställa lämpliga markområden för fortsatt utbyggnad.

Planen har utarbetats tillsammans med en lokal arbetsgrupp med representanter från området. Arbetsgruppen har varit överens om att försöka utveckla området med möjligheter till nya turistiska bäddar samtidigt som det är viktigt att bibehålla områdets småskaliga och naturnära karaktär. Planförslaget medger en utbyggnad av storleksordningen 5 000-6 000 bäddar och där avloppsfrågan är den största utmaningen för att möjliggöra fortsatt utbyggnad

Planförslaget har varit ute på samråd under våren 2010. De yttranden som inkommit under samrådstiden har sammanfattats och kommenterats i en särskild samrådsredogörelse som bifogas planhandlingarna. Yttrandena föranleder vissa ändringar och kompletteringar av planförslaget vilka framgår av samrådsredogörelsen. Kommunfullmäktige antog planen i juni 2011.

Svenstavik

Bergs kommun har upprättat en fördjupad översiktsplanen (FÖP) för Svenstavikområdet.

Åsarna

Bergs kommun har upprättat en fördjupad översiktsplanen (FÖP) för Svenstavikområdet.

Uppdaterad: