Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Kommunens definitioner för bidrag

I en del bidrag hänvisas till olika faktauttryck som per definition. Här nedan följer förklaring till dessa.

ANDTS-policy

Bergs kommunfullmäktige har beslutat att samtliga föreningar med barn-och ungdomsverksamhet (0-25 år) som söker bidrag och stöd hos kommunen skall ha en antagen ANDTS-policy.

ANDTS-policyn skall ALLTID finnas med på föreningens dagordning för årsmötet för antagande och uppdateras årligen. Policyn skall även innehålla konsekvenshandling (vad händer om man bryter mot policyn).

Driftkostnader

Driftskostnader är direkta kostnader som föreningen har för att driva en anläggning.

Exempel på driftskostnader är el-, vatten-, renhållning, snöröjning och försäkring.

Idrottsanläggning

Med idrottsanläggning menas en anläggning där utbildning, träning, uppvisning och tävling kan bedrivas på en begränsad yta enligt kommunens definition av en idrottsanläggning. Denna bör vara tillgänglighetsanpassad.
Kommunens antagna definition av idrottsanläggning DNR 2008/324.

Planerade investeringar

Planerade investeringar är framtida investeringsbehov som kan förutses och planeras. Detta för att behålla anläggningens funktion och standard samt att utveckla verksamheten.

För dessa kostnader söks medel bland annat från Priolistan i Bergs kommun eller/och hos andra bidragsgivare. Planerade kostnader är inköp av inventarier, maskiner, byggnationer, leder, maskin och anläggningsreparationer, omläggningar av banor/planer och stora projekt.

Samlingslokal

Enligt Boverkets definition är allmänna samlingslokaler lokaler som drivs av ideella organisationer samt hålls öppna och tillgängliga för föreningslivets verksamheter som möten, sammankomster, studier, kultur- och fritidsaktiviteter och liknande. De föreningsdrivna samlingslokalerna utgör viktiga offentliga mötesplatser, både på landsbygden och i våra städer.

Tillgänglighetsanpassning

Se Boverkets författningssamling BFS 2013:9 HIN 3

Underhållskostnader

Underhållskostnader som är återkommande underhållsinsatser vilka behövs för att anläggningens ursprungliga egenskaper och funktioner ska bevaras.

Mindre reparationer och maskinunderhåll (ej maskindelar), justeringar, utbyte, underhåll av anläggningen och saneringar. Understigande ett halvt basbelopp.

Värdegrundspolicy

Bergs kommunfullmäktige har beslutat att föreningar som söker kommunala bidrag och stöd skall ha en beslutad, dokumenterad och gällande värdegrundspolicy för föreningen med en tillhörande aktuell handlingsplan för sitt arbete/verksamhet.

Handlingsplanen skall alltid finnas med på föreningens dagordning för årsmötet för antagande och uppdateras årligen. Handlingsplanen skall även innehålla en konsekvenshandling (vad händer om man bryter mot policyn).

Här kan du ladda hem en förenklad Värdegrundspolicy Länk till annan webbplats.

Övriga kostnader

Det kan finnas andra kostnader som sökande har, dessa kostnadsslag kan tas upp i ansökan och prövas separat. Exempel på sådana kostnader är löner, målarfärg, foder, frö, gödsel, grus, telefon och internet.

Kostnader som uppstår på grund av slitage, yttre påverkan, föråldrande eller annat dylikt som kräver nyinköp ska föras till investeringar och är således inte bidragsberättigat.

Uppdaterad: