Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Grundläggande bidragsregler

Följande normer och kriterier gäller från och med 2021 och ersätter alla tidigare versioner.

Anslagsramarna fastställs av kommunfullmäktige vid varje års budgetbeslut och fördelningen mellan de olika bidragsformerna beslutas politiskt inför varje verksamhetsår.

Föreningar som söker kommunalt bidrag eller får annat kommunalt stöd ska uppfylla följande grundläggande regler.

 • Föreningen ska vara ideell med vald styrelse, antagna stadgar, inneha bankkonto, bank eller postgiro/plusgiro och sin huvudsakliga verksamhet och sitt säte i Bergs kommun samt bestå av minst tio (10) mantalsskrivna medlemmar i Bergs kommun.
 • Föreningen och verksamheten ska vara öppen för alla och det ska finnas möjlighet för alla att bli medlem, vilket ska framgå i föreningens stadgar.
 • Föreningen ska alltid lämna in sina årsmöteshandlingar (dagordning, protokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll) så snart årsmötet är genomfört.
 • Föreningen ska vara registrerad i kommunens föreningsregister och uppdatera sina föreningsuppgifter snarast vid förändringar, dock minst en gång per år.
 • Föreningen är skyldig att besvara kommunens årliga enkät i syfte att utveckla föreningslivet.
 • Ansökan ska inlämnas fullständigt ifylld och signerad på anvisat formulär före fastställt senast datum.
 • Efter särskild prövning av Kommunstyrelsen kan en förening erhålla bidrag även i de fall något av kraven inte uppfylls.

Särskilda krav för Drift- och underhållsbidrag samt Investeringsstöd 

I de fall föreningen söker bidrag till Drift och underhåll eller Investeringsstöd krävs att föreningen har ägande-, arrende-, nyttjanderättsavtal eller hyreskontrakt på anläggningen i minst fem år. Avtal ska bifogas ansökan.

Anläggningen:

 • ska hållas i tillfredställande och funktionsdugligt skick samt vara försäkrad.
 • Ska uppfylla säkerhetsföreskrifter och vara brandsäkerhetsbesiktigad.
 • bör vara tillgänglighetsanpassad.

Rekommendationer

Följande punkter rekommenderas för att skapa en starkare förening.
OBS: För föreningar som bedriver och söker stöd för ungdomsverksamhet är dessa rekommendationer krav.
Kommunen erbjuder stöd att ta fram aktuella policys och kontinuerlig fortbildning inom områdena.

 • Föreningen ska verka för att vara jämställd och ha minst en ungdom under 25 år samt en utlandsfödd i styrelsen.
 • Föreningen ska verka för en social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i enlighet med kommunala målsättningar och riktlinjer.
 • Föreningen bör inneha en antagen ANDTS-policy* med åtföljande åtgärdsplan.
 • Föreningen bör inneha en antagen Värdegrundspolicy med åtföljande åtgärdsplan (kopplad till respektive riksorganisation i de fall det är aktuellt).
 • Föreningen bör inneha en antagen policy kring psykisk hälsa och åtföljande åtgärdsplan.

*ANDTS = Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel

Uppdaterad: