Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Allmänna villkor kommunala bidrag

Dessa allmänna villkor gäller från och med 2021 års ansökningar.

 • Anslagsramarna fastställs av kommunfullmäktige vid varje års budgetbeslut.
 • Fördelning av anslaget mellan de olika bidragsformerna beslutas politiskt inför varje verksamhetsår.
 • Bergs kommun prioriterar barn- och ungdomsverksamhet för åldrarna 0 - 25 år.
 • För aktiviteter, arrangemang och möten ska föreningsägda anläggningar användas i första hand.
 • Bidragen ska vara en hjälp till självhjälp, och endast täcka en viss del av föreningens kostnader.
 • Bidrag lämnas inte för kostnader och poster som täcks av andra kommunala bidrag.
 • Föreningar i Bergs kommun får hyra kommunens lokaler till subventionerad hyra vilket räknas som ett stöd.
 • Föreningar inom religiösa trossamfund/stiftelser/rörelser, politiska organisationer, samfällighets- och ekonomiska föreningar är inte bidragsberättigade.
 • Alla bidrag prövas från fall till fall och kan reduceras eller avslås i brist av medel.
 • Bergs kommun förbehåller sig rätten att kontrollera och ha full insynsrätt i föreningen samt följa upp sökandens verksamhet och investeringar.
 • Bergs kommun kan återkalla ett beviljat bidrag och verkställa återbetalningsskyldigheten på grund av oriktiga uppgifter eller oegentligheter.
 • Bergs kommun äger rätt att kvitta eventuellt förfallna skulder mot beviljat bidrag.
 • Sökande förenings styrelsemedlemmar är personligen ansvariga för ansökans innehåll.
 • Ofullständiga ansökningar eller ansökningar som inte uppfyller grundläggande regler ska kompletteras inom 14 dagar från utskick från kommunen, därefter avslås ansökan.
 • Sent inkomna ansökningar (maximalt två månader) beviljas bidrag med 50% av ordinarie bidragsnivå så länge inte budgetanslaget är förbrukat.

Uppdaterad: