Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Kommunala föreningsbidrag

I Bergs kommun finns kommunala bidrag att söka för ideella föreningar med verksamhet och säte i Bergs kommun. Anslagsramarna fastställs årligen av kommunfullmäktige vid varje års budgetbeslut och administreras av Tillväxtavdelningen.

Verksamhetsstöden är uppdelade på ett stort antal bidragsformer som bygger på olika kriterier för att föreningen skall få stöd. Det finns också grundläggande huvudregler som behöver uppfyllas. Endast kompletta ansökningar handläggs, läs därför vad som gäller för respektive bidrag nedan.

Att ansöka om bidrag

Ansökningar görs digitalt via vår e-tjänst.

E-tjänst: Föreningsbidrag Bergs kommunÖppnas i nytt fönster.


Ni börjar med att skapa ett personkonto för den som ska administrera föreningens konto hos e-serve Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som tillhandahåller e-tjänsten. Den personen blir sedan huvudadministratör för föreningen. Sedan skapar ni ett konto för föreningen. Ni kan vara föreningsadministratörer för flera föreningar och ni kan även lägga till fler administratörer för varje förening.

Uppgifterna som ni lägger in i ert föreningskonto ligger även till grund för föreningsregistret.

Så här lägger ni till ytterligare en föreningsanvändare se informationsfilm. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blanketter för närvarorapportering och bilagor till ansökningar hittar du i blankettarkivet Öppnas i nytt fönster..

Aktivitetsstöd

Bidraget avser att stödja föreningens fysiska och sociala verksamheter bland medlemmar mellan 0 - 25 år, pensionärer, funktionshindrade samt nyanlända. Bidraget söks två gånger per år.

Bidrag

50 kr/godkänd sammankomst samt 30 antal kr/deltagare
(beloppens storlek kan minskas beroende på antal sökande för att rymmas inom budget)

Villkor

 1. Reglerna för sammankomst är lika med kraven för att få statligt bidrag enligt Riksidrottsförbundets normer, det vill säga att aktiviteten ska vara i organiserad form med minst tre deltagare och en ledare i minst en sammanhängande timme.
 2. Idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet ska alltid skicka med kopia på sin aktivitetsregistrering i Idrott Online.
 3. Övriga föreningar använder sig av närvarokort som kan laddas ner från blankettarkivet för registrering

Närvarokorten ska INTE medfölja ansökan utan arkiveras hos föreningen för eventuell stickkontroll. Bergs kommun äger rätten att begära in kompletterande uppgifter som kommunen anser nödvändiga för att granska en ansökan

Ansökan

Ansökan senast 28 februari för perioden 1 juli 31 december och senast 31 augusti för perioden 1 januari - 30 juni via e-tjänst.

Drift och underhållsbidrag

Bidraget avser att delvis täcka drift- och underhållskostnader av föreningsägda idrottsanläggningar och allmänna samlingslokaler per definition för aktiv fritid- och kulturaktiviteter i kommunen. Drift- och underhållskostnader är direkta kostnader som föreningen har för att driva anläggningen.

Läs mer på sidan Definitioner & kostnadsslag. Öppnas i nytt fönster.

Bidrag

Beroende på antal sökande och ansökt totalbelopp i förhållande till kommunens budget för drift- och underhåll, utgår bidrag med upptill 30% av redovisade kostnader.

Bidrag utgår inte för

 • kommunala anläggningar.
 • inköp av inventarier, maskiner och förbrukningsmaterial.

Villkor

 1. Drift och underhållskostnaderna skall redovisas på drift och underhållskonto i bokföringen.
 2. För redovisning av kostnader krävs specificerad lista på kostnadsposter.
 3. De idrottsföreningar som är anslutna till en riksorganisation skall ha beviljats statligt och kommunalt aktivitetsstöd. Övriga samlingslokaler skall ha redovisat verksamhet föregående år.

Ansökan

Senast 28 februari varje år via e-tjänst.

Folkbildningsbidrag

Folkbildningsarbetet är fritt och frivilligt. Detta innebär en frihet för studieförbunden att själva forma sina mål och sin verksamhet.

Kommunens stöd till studieförbunden ger dem möjlighet att, utifrån respektive förbunds idémässiga förankring, i demokratiska former bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i kommunen.

Bergs kommun fördelar sitt stöd utifrån de statliga direktiven om studieförbundens uppdrag, med följande syften:

 • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
 • Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald, för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
 • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
 • Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Villkor

 • Bidraget utgår till verksamma studieförbund inom Bergs kommun vars centrala organisation godkänts för statsbidrag av Folkbildningsrådet.
 • Bergs kommun ska ha minst en överläggning med studieförbunden per år kring studieförbundens verksamhet och samverkan med kommunen.
 • Verksamheten i form av studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram ska vara statsbidragsberättigad enligt Folkbildningsförordningen för att bilda underlag till kommunalt bidrag.
 • Bergs kommun fastställer årligen det totala anslaget till studieförbundsverksamheten. Anslaget fördelas i princip på samma grunder som statsbidraget.
 • Anslagen fördelas mellan de studieförbund som planerar att under året genomföra folkbildningsverksamhet i kommunen.
 • Anslaget ska användas till verksamhet som genomförs i kommunen och som i huvudsak vänder sig till kommunens invånare.
 • Studieförbundet bör beakta de av Bergs kommun presenterade prioriteringar/mål för folkbildningsverksamhet i sin verksamhet.

Fördelningsmodell

Fördelningen av det kommunala anslaget till studieförbunden bygger på den fördelningsmodell som Folkbildningsrådet har fastställt, men har till viss del förenklats för att bättre passa kommunen och dess verksamhet.

Den procentuella fördelningen av det kommunala stödet är följande:

 • Organisationsanslag 10 %
 • Tillgänglighetsanslag 8 %
 • Verksamhetsanslag 82 %

Organisationsbidrag

Organisationsbidraget fördelas så att hälften fördelas med lika stor del på varje studieförbund som redovisade verksamhet året före bidragsåret*. Resterande del av organisationsbidraget är rörligt och fördelas på respektive studieförbund i relation till deras andel av antalet unika deltagare i studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet året före bidragsåret.

*Med bidragsår avses det år som studieförbund söker stöd för. Söker exempelvis studieförbundet stöd för 2020 baseras organisationsbidraget på verksamhetsstatistik från 2019.

Tillgänglighetsbidrag

Tillgänglighetsbidraget fördelas på antal studietimmar studiecirkel och annan folkbildning där någon eller några personer med funktionsnedsättning deltagit och som haft behov av förstärkta insatser. Endast verksamhet som genomförts året före bidragsåret och som medfört pedagogiska merkostnader för studieförbundet kan rapporteras som underlag.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget fördelas så att 62 % av totala anslaget fördelas med häften på antal studietimmar och häften på antal unika deltagare i studiecirklar. 5 % av totala anslaget fördelas med häften på antal studietimmar och hälften på antal unika deltagare i annan folkbildningsverksamhet. 15 % av totala anslaget fördelas på antal kulturprogram. Verksamheten avser året före bidragsåret.

Redovisning

Verksamheten ska årligen redovisas både vid träffar som kommunen inbjuder till och skriftligt.

För studieförbund med verksamhet i flera kommuner ska handlingar vara så utformade att verksamheten i Bergs kommun klart kan urskiljas. Detta gäller både redovisning, verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse.

Handlingar som skall medfölja ansökan

Studieförbundsavdelning som avser att erhålla kommunalt bidrag ska årligen lämna in:

 • Arbets-/verksamhetsplan för planerad verksamhet innevarande år.
 • Verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse och kommunintyg för genomförd verksamhet föregående år.

Studieförbund som ej uppfyller ovanstående avstår från sin del av anslaget innevarande år. Denna del fördelas mellan övriga studieförbund.

Bergs kommun äger rätten att begära in kompletterande uppgifter som kommunen anser nödvändiga för att granska en ansökan.

Ansökan

Senast 31 mars varje år via e-tjänst.

Förhandsanmälan arrangemang

Förhandsanmälan av arrangemang som förening avser söka förlustbidrag för.

Ansökan

Ska göras innan arrangemangets genomförande via e-tjänst

Förlustbidrag

Bidraget syftar till att täcka eventuella förluster för föreningar som genomför arrangemang. Stödet kan inte kombineras med andra kommunala bidrag.

Bidrag

Bidraget är ett förlustbidrag för arrangemanget. Det skall i förväg förhandsanmälas och sedan redovisas. Uppstår en redovisad förlust utgår 80% av redovisad förlust med maximalt 5 000 kr/arrangemang.

Villkor

 • Arrangemanget skall vara skriftligen förhandsanmält till kommunen innan arrangemanget genomförs.
 • Arrangemanget skall vara öppet och tillgängligt för allmänheten.
 • Arrangören skall ta ut en skälig entré- deltagaravgift.
 • Arrangören skall avge arrangemangsrapport och ekonomisk rapport för   arrangemanget.

Ansökan

Senast 14 dagar efter arrangemangets genomförande via e-tjänst

Investeringsstöd (Priolistan)

Bidraget ges till investeringar i ideella föreningsägda/arrendeavtalade idrottsanläggningar och samlingslokaler/bygdegårdar per definition i Bergs kommun. Kommunen kan ansöka om investeringar i egna kommunala anläggningar.

Föreningen ska uppvisa en handlings/utvecklingsplan för sin anläggning vid ansökan om investeringsstöd. Föreningen ska intyga att verksamhet har bedrivits i anläggningen under föregående år. Exempelvis genom ansökt aktivitetsstöd, verksamhetsbidrag eller motsvarande.

Investeringsstödet fastställs årligen av Kommunfullmäktige.

Prioriteringsordning

Prioriterade investeringsinsatser beslutas årligen politiskt utifrån följande insatser

 • Energibesparande åtgärder
 • Kommunens investeringar i egna anläggningar
 • Om- och tillbyggnad
 • Säkerhetshöjande/reparationer/lagstadgade åtgärder
 • Tillgänglighetsanpassning
 • Yppersta vikt för att föreningens verksamheter ska kunna genomföras.
 • Övriga insatser

Bidrag

Bidrag ges med maximalt 80% av projektkostnaderna. Det ansökta bidragets storlek kan reduceras under beslutsprocessen. Föreningen ska kunna påvisa att övriga medfinansieringsmöjligheter har vidtagits vid Riksidrottsförbundet, Boverket, Arvsfonden eller liknande. ”Egen insats” som motprestation värderas enligt EU:s normer för eget arbete (220 kr år 2021)

Bidrag utgår till

 • Om- och tillbyggnad, reparationer samt lagstadgad anpassning.
 • Inköp av inventarier som är helt avgörande för föreningens verksamhet och genomförande.
 • Inköp av icke registreringspliktiga motordrivna redskap som exempelvis gräsklippare och maskiner för planer och spår.

Bidrag utgår inte för

 • Förbrukningsmaterial.
 • Inköp av registreringspliktiga motorfordon/redskap samt släpvagnar.
 • Drift- och underhåll och tillhörande material.

Villkor

 • Ansökt bidrag ska omfatta minst 30 000 kr och investeringen ska ha en livslängd på minst tre år enligt kommunala riktlinjer.
 • Om investeringen är större än 100 000 kr så ska det enligt kommunens riktlinjer genomföras en direktupphandling, vilket innebär att minst tre leverantörer ska tillfrågas och anbuden dokumenteras.
 • De idrottsföreningar som är anslutna till en riksorganisation ska ha beviljats statligt och kommunalt aktivitetsstöd. Övriga samlingslokaler ska ha redovisat verksamhet föregående år.
 • Bergs kommun äger investeringen under avskrivningstiden (5 år) om inget annat avtalas.
 • Avtal om äganderätt efter avskrivningstiden ska upprättas.
 • Förening ansvarar fullt ut för drift och skötsel under avskrivningstiden.
 • Alla anläggningar ska uppfylla kommunens definition för en idrottsanläggning respektive samlingslokal.
 • Föreningen ska kunna intyga medfinansiering från eget arbete eller annan finansiär med minst 20% projektomslutning.
 • Investeringsstödet bör förbrukas under budgetåret. I annat fall ska detta meddelas kommunen i god tid, senast sista november.
 • Föreningen ska utse och namnge en projektledare eller kontaktperson som har kontroll över hela projektet.
 • Efter projektets genomförande ska föreningen lämna in en projektrapport med ekonomisk redovisning. Denna ska vara kommunen tillhanda senast 1 juli nästkommande år.

Handlingar som skall medfölja ansökan

 • Projektbeskrivning innehållande bakgrund, syfte och klara mål, kostnadskalkyler, finansiering och investeringsplan samt arbetsbeskrivning med tidsplan inklusive ritningar och eventuella tillstånd.
 • Om investeringen ingår i en flerårsplan ska handlingsplan bifogas ansökan.
 • Protokollsutdrag från styrelsemöte/årsmöte som visar beslut om projektets genomförande samt vem som ansvarar för detta.
 • Äganderättshandling eller arrende/nyttjanderättsavtal intygas om föreningen inte är ägare till anläggningen.
 • Försäkringsbevis ska intygas.
 • Eventuella offerter till stöd för kostnadskalkylerna.

Beslutsprocess

 1. Senast sista februari ska ansökningarna vara kommunen tillhanda.
 2. I mars prioriteras ansökningarna.
 3. I april behandlas ansökningarna i Utvecklingsutskottet och Kommunstyrelsen fattar därefter beslut. När beslut har vunnit laga kraft meddelas detta tillsammans med riktlinjer via e-post. I vissa fall kan kompletterande handlingar efterfrågas.

Förbehåll

 • Om anläggningen överlåtes/läggs ned eller försummas inom en 10-årsperiod, eller om föreningen bryter mot villkoren för stödet, kan kommunen besluta att bidragsmottagare blir skyldig att återbetala erhållet bidrag eller del därav.
 • Föreningen åtar sig att uppfylla villkoren för bidraget.
 • Kommunen äger rätt att besöka anläggningen under projekttiden och att slutbesiktiga projektet.
 • Om föreningen vill förändra projektplanen behöver kommunen ge sitt medgivande. Om förutsättningarna för investeringen ändras på ett markant sätt, äger kommunen rätt att ompröva beslutet om bidraget.
 • Kostnaderna bör ligga på det år investeringsbidraget avser.

Ansökan

Senast 28 februari respektive år via e-tjänst.

Lokalbidrag

Bidraget skall delvis täcka kostnaden för skälig hyra av lokal eller anläggning. Bidraget avser hyreskostnader för stadigvarande verksamhet för de föreningar som saknar egen lokal eller bedriver hälsobefrämjande aktiviteter. Bidraget kan kombineras med kommunalt aktivitetsstöd.

Bidrag

Upp till 60% av skälig hyra, dock högst 8 000 kr/år och förening.

Bidrag utgår till föreningar

 • Som har kostnader för kontorslokal eller lokal för möten, träning och verksamhet.
 • Som behöver lämplig permanent lokal på grund av otymplig utrustning.

Bidrag utgår inte till

Föreningar som väljer egna eller kommunala lokaler.

Villkor

 1. Om det finns en föreningsägd lokal orten där aktiviteten eller verksamheten kan bedrivas ska den lokalen användas.
 2. Hyreskontrakt och verifikationer på erlagd hyreskostnad skall biläggas ansökan.

Ansökan

Kvartalsvis senast tre (3) månader efter erlagd hyra.

Lokalt lönebidrag

Detta bidrag är till för ideella föreningar som har lönebidragsanställda och därmed gör en social insats i samhället . Bidraget söks två gånger per år.

Bidrag

6 000 kr/halvår för heltidsanställd.
Beloppet regleras i förhållande till sysselsättningsgrad.

Villkor

 • Personen ska ha en lönebidragsanställning genom Arbetsförmedlingen.
 • Bidraget får ej överskrida 100% av föreningens lönekostnader.

Ansökan

Senast 28 februari för perioden 1 juli 31 december och senast 31 augusti för perioden 1 januari - 30 juni via e-tjänst.

Verksamhetsbidrag för samlingslokaler

Bidraget vänder sig till ideella föreningar och ägare av allmänna samlingslokaler per definition i Bergs kommun.

Bidrag

150 kr/aktivitet där 50% av deltagare är över 25 år
300 kr/aktivitet där 50% av deltagare är 0 - 25 år

Bidrag utgår för

 • Aktiviteter där föreningen är arrangör eller i samverkansformer, aktiviteter där föreningen INTE tar inträde, andra föreningars föreningsmöten.
 • Träningstillfälle räknas som aktivitet.
 • Till aktiviteter där lokalägaren upplåter lokalen gratis till andra föreningars inträdesbelagda och utannonserade aktiviteter.

Bidrag utgår inte till

 • Föreningens interna möten
 • Privata sammankomster
 • Aktiviteter där föreningen tar ut hyra för lokalen eller entréavgift.

Villkor

 • Lokalen uppfyller säkerhetsföreskrifter, är försäkrad och brandsäkerhetsbesiktigad.
 • Lokalen bör vara tillgänglighetsanpassad
 • Lokalen och aktiviteterna ska vara tillgänglig för allmänheten
 • Aktiviteten måste vara organiserad 60 min och ha en ansvarig ledare på plats samt aktivera minst tre personer och dokumenteras på fastställd blankett.
 • Verksamhetsdagbok ska föras och kan laddas ner från blankettarkivet.

Verksamhetsdagbok ska INTE medfölja ansökan utan ska arkiveras hos föreningen för eventuell stickkontroll. Bergs kommun äger rätten att begära in kompletterande uppgifter som kommunen anser nödvändiga för att granska en ansökan.

Ansökan

Ansökan senast 28 februari för perioden 1juli – 31 december och senast 31 augusti för perioden 1 januari - 30 juni via e-tjänst.

Övriga bidrag

Detta bidrag anpassas årligen efter politisk inriktning och kan sökas av föreningar som är öppna för allmänheten.

Bidraget ges till föreningar som gör särskilda insatser, aktiviteter eller annat som bedöms viktigt ur ett socialt eller folkhälsoperspektiv och som är till gagn för bygden.

Villkor 2022

 • Grundläggande regler ska uppfyllas.
 • Bidraget syftar till att stötta föreningar att skapa nya fritidsaktiviteter som stimulerar fysisk och social aktivitet.
 • Bidraget kan sökas för alla slags kostnader och medfinansiering är inte nödvändig.
 • Insatser som skapar aktiviteter som inte redan finns i kommunen eller i aktuell kommundel prioriteras.
 • Ansökningar hanteras löpande

Ansökan

Senast 30 november via e-tjänst.

Uppdaterad: