Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Krishantering — psykosocial beredskap

När något inträffat kan berörda och närstående behöva hjälp och stöd. Därför finns möjlighet att snabbt ge psykologiskt och socialt stöd med utbildad personal.

Varje kommun har ett ansvar att tillhandahålla psykosocialt stöd och omhändertagande vid katastrofer, större olyckor eller andra händelser av sådan karaktär att omfattande psykosocialt stöd till många personer är berättigat och då samhällets ordinarie resurser är otillräckliga.

Ett kristillstånd i psykologisk mening kännetecknas av en livssituation där våra tidigare erfarenheter och reaktionssätt inte är tillräckliga för att vi ska bemästra situationen. En traumatisk kris är en yttre händelse av en sådan art och grad att vi upplever vår fysiska existens, vår sociala identitet, vår trygghet och våra livsmål vara allvarligt hotade. Svåra olyckor och katastrofer utgör händelser då människor hamnar i en krissituation. Människors sätt att reagera vid kristillstånd är mycket individuella och krisen kan för vissa bli långdragen och svår och för andra kan krisen gå över ganska snabbt.

Under senare år har man uppmärksammat hur viktigt det är att människor som drabbas av olika kriser får hjälp att bearbeta krisen och får hjälp anpassat utifrån det behov varje individ har vad gäller det psykosociala omhändertagandet. Ett väl fungerande psykosocialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer bidrar till minskad psykisk ohälsa i samhället då obearbetade kriser kan innebära psykiskt lidande i andra sammanhang för de människor som drabbats.

Varje kommun har ansvar för att ordna en fungerande organisation för ledning och samordning av de psykosociala insatserna i samband med svåra olyckor och katastrofer. För att kunna definiera vilket uppdrag som en fungerande POSOM-grupp i kommunal regi ska ha är det nödvändigt att definiera vad som menas med svåra olyckor och katastrofer ur ett psykosocialt perspektiv.

Socialstyrelsen definierar det allmänna katastrofbegreppet så här: "En akut inträffad eller hotande situation, vid vilken omedelbart tillgängliga hälso- och sjukvårds-, hälsoskydds-, socialtjänsts- eller smittskyddsresurser är otillräckliga för de insatser som behövs och där extraordinära och samordnande åtgärder är nödvändiga."

Insatser av POSOM i Berg begärs av polis alt räddningstjänstens  inrebefäl via SOS Alarm, telefon 112.

Uppdaterad: