Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Kommunens säkerhetsarbete

Kommunens säkerhetsarbete består av flera olika delar. Ytterst är det kommunstyrelsen som är ansvarig för säkerhetsfrågorna och dessa regleras bland annat i kommunens säkerhetspolicy. På den här sidan hittar du en beskrivning av de olika delarna av kommunens säkerhetsarbete.

Internt skydd

Internt skydd handlar om kommunens interna säkerhet för kommunens personal och verksamhet. I det interna skyddet ingår kommunens försäkringar. Kommunens försäkringsskydd består i huvudsak av egendoms- och ansvarsförsäkring, tjänstereseförsäkring, fordonsförsäkring samt kollektiv olycksfallsförsäkring.

Försäkringar - kollektiv olycksfallsförsäkring

Läs mer på vår sida om försäkringar

Skydd mot olyckor

Inom området Skydd mot olyckor hanteras frågor som behandlas i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor . Det handlar om frågor som kan leda till räddningsinsats, exempelvis bränder eller trafikolyckor inom Bergs kommuns geografiska område. Frågor som rör skydd mot olyckor hanteras i första hand av räddningstjänsten.

Krishantering

Inom området Krishantering ryms frågor som handlar om kommunens arbete utifrån Lag (2006:544) om extraordinära händelser och höjd beredskap.Här hanteras till exempel frågor som rör kommunens planläggning för hur arbetet med kriser ska organiseras samt hur kommuninvånarna kan förbereda sig inför krissituationer av olika slag.

Inom området hanteras också frågor om höjd beredskap. Krishantering hanteras för kommunen som organisation men också för Bergs kommuns geografiska område. Kommunens Krisledningsnämnd är ytterst ansvarig för kommunens krisledning under en extraordinär händelse.

Säkerhetsskydd

Med begreppet säkerhetsskydd avses:

  • skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets säkerhet
  • skydd i andra fall av uppgifter som omfattas av sekretess och som rör rikets säkerhet
  • skydd mot brott som innebär användning av våld, hot eller tvång för politiska syften (terrorism) även om brotten inte hotar rikets säkerhet

Informationssäkerhet och IT-säkerhet

Med informationssäkerhet och IT-säkerhet avses skydd av information och informationssystem, inklusive kommunikationssystem, som möjliggör att verksamhetens krav på sekretess, tillgänglighet, riktighet, spårbarhet och rättsliga krav uppfylls. Kraven på säkerhet utformas efter lagar och avtal samt Bergs kommuns egna mål och krav. 

Uppdaterad: