Dela

Kontakta oss

Taksah jih åasah, taxor och avgifter

Tjïelte aktem åasam olkese vaeltien don dåarjegasse jih viehkiem mij datne tjïelteste åadtjoeh.

Man stoerre åasa lea sjädta gumhtie dov baalhka, årromemaaksoem lea jih magkerh viehkieh datne åadtjoeh. Baalhka lea ovmessie daejstie:  maaksoeh/pensjovne, årromelissieh, reentebaalhkah jih  juekemem vierhtiepaehperijstie.

Naemhtie lea, ahte dïhte mij onne baalhkam åtna unnebe åasam maaksa jih dïhte mij stuerebe baalhkam åtna, jienebh aaj maaksa. Ij gie maaksa jienebh jallh åasarehpiem(maaksetaksam), guktie tjïelte dïedteme. Hokseåasam sjïere årromesijjesne sjädta goh maaksetaksesne jih fïerhten jaepien deadta guktie åasabasbeloppen lihke lea. 2019 lij dïhte 46 500 kråvnoeh.

Taaksah jih åasah 2019 jaepesne, tjïelten reeremisnie2018-11-30 § 126 dïedteme.

Hïejmesåjhtoeåasa

Mij åasa

Maaksoe

Daltese 1 0-9 täjmoeh/asken   

377 kr/asken

Daltese 2 10-24 täjmoeh/asken

1 131 kr/asken

Daltese 3 25 täjmoeh jih jienebe

1 904 kr/asken

Åenehkstijjesåjhtoe. Jïjnjemes maaksoem fïerhtene askesne goh jïjnjemesåasam(maksetaaksam) daltese 3 jih beapmoedongkeme 1.

176 kr/dygnem

Beapmoedongkeme 1 SABO, gaajhkh maalestahkh jih svarkeldahk

3 361 kr/asken

Beapmojoekedimmieåasam abpe

377 kr/asken

Beapmoejoekedimmie eåasam bielie

189 kr/asken

Jearsoesvoetelarme

315 kr/asken

30 biejjh maalestahkh, aeredsbiejjiebeapmoeh jallh gaskebiejjiebeapmoeh, sïejhme årromesijjesne

1 340 kr

15 biejjh maalestahkh, aeredsbiejjiebeapmoeh jallh gaskebiejjiebeapmoeh, sïejhme årromesijjesne

670 kr

30 biejjh maalestahkh, aeredsbiejjiebeapmoeh jallh gaskebiejjiebeapmoeh, sïejhme årromesijjesne

2 678 kr

15 biejjh maalestahkh, aeredsbiejjiebeapmoeh jallh gaskebiejjiebeapmoeh, sïejhme årromesijjesne

1 339 kr

Aeredsbeapmoeh

30 kr

Gaskebiejjiebeapmoeh

60 kr

Aeredsbiejjiebeapmoeh

60 kr

Prïhtjege laejpine

25 kr


Åasa meatanarrije goh paarreårrometjirkemem

Lea meatanarriejasse mij ij leah viehkiem laeviehtamme guktie 4 kap 1 SoL tjåådtje.

Åasam lea goh hokseåasam daltese 1 bene ij jïjnjemesåaseste (maksetaakseste) tjeekehde.

Åasesne leah viehkiem bïsseminie, sjeakominie jih larmine.

Åasa guktie paarreårrometjirkemisnie lea

Mij åasa

Maaksoe

Åasa meatanarrijasse

377 kr/asken


Uppdaterad: