Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Familjerätt

Socialtjänstens familjerätt är rådgivande i familjerättsliga frågor och utgår i huvudsak från lagstiftningen i Föräldrabalken och Socialtjänstlagen, lagar som betonar vikten av att fokusera på barnets bästa.

Verksamheten omfattar bland annat fastställande av faderskap eller föräldraskap, samarbetssamtal samt upprättande av avtal som syftar till att hitta gemensamma lösningar om barns vårdnad, boende och umgänge. Ett godkänt avtal får samma verkan som en dom hos Tingsrätten. Vårdnadsutredningar görs på uppdrag av domstol och blir aktuella i de fall föräldrarna inte är eniga i frågor som rör barnets vårdnad, boende och umgänge och där samarbetssamtal inte har lett till en överenskommelse.

Då föräldrar inte själva kan komma överens gällande vårdnad, boende och umgänge eller träffas tillsammans hos socialtjänsten för att diskutera dessa hänvisas de att kontakta ett ombud.

Fastställa faderskap eller föräldraskap

Alla barn har rätt till sitt ursprung. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

Om en ogift kvinna föder ett barn ska det fastställas vem som är den andra föräldern. Det gäller också när två kvinnor får barn tillsammans.

Socialtjänsten får via Skatteverket besked när ett barn har fötts om modern är ogift och bor i Bergs kommun. Ett brev skickas sedan till modern med uppmaning att beställa tid för bekräftelsen. Vid det personliga besöket på socialtjänsten undertecknas utredningsprotokoll och bekräftelse skriftligt. Bekräftelsen bevittnas och godkänns. Samtidigt kan föräldrarna anmäla om de önskar att vårdnaden om barnet ska vara gemensam.

Finns tveksamheter om vem fadern är kan munskrap begäras, vilket då bekostas av socialtjänsten.

När föräldraskapet är fastställt har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar. Om ni är ett gift olikkönat par behöver ni inte göra något. Ni blir automatiskt föräldrar till barn som föds inom äktenskapet och får gemensam vårdnad.

Digitala föräldraskapsbekräftelser

Från den 1 januari 2022 öppnas möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap via en e-tjänst hos Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

Skatteverkets e-tjänst Bekräfta att du blivit förälder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läs mer om de nya reglerna hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: