Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Ansök om stöd och omsorg

När du ska ansöka om stöd kontaktar du biståndshandläggaren för vård och omsorg.

Det är bra om du i förväg tänker igenom vad du inte längre själv klarar av. Du kan få stöd med det som du behöver för att din vardag ska fungera.

Tillsammans med dig - och om du vill dina anhöriga - utreder vi vilka behov av stöd du har.

När du vistas på sjukhus och behöver insatser vid hemgång kan vårdpersonalen på sjukhuset kontakta biståndshandläggaren om du ger dem ett godkännande för det.

Ansökan

Ansökan om stöd, så kallat bistånd eller insats, kan göras antingen muntligt eller skriftligt till kommunens biståndshandläggare. Du kan även skicka in din ansökan direkt till Bergs kommun. Adressen hittar du längst ner på denna sida.

Det är den som behöver hjälpen som kan ansöka. Finns en god man eller förvaltare för den enskilde kan även denne göra ansökan. För personer under 18 år kan vårdnadshavaren göra ansökan. Insatsen beviljas utifrån det personliga behovet. Biståndshandläggaren kan ge mer information.

Vad händer nu?

Efter att du skickat in ditt ärende, kommer din anmälan att registreras och diarieföras innan den fördelas till en av våra handläggare. Efter ansökan/anmälan får du antingen ett hembesök av biståndshandläggare eller så sker en vårdplanering på sjukhuset.
En utredning görs för att bedöma vilka behov av hjälp du har. Vid utredningen kommer du att få frågor om din: 

  • sociala situation
  • boende
  • önskemål
  • egen förmåga
  • hälsotillstånd
  • problem i daglig livsföring
  • annat som du vill ta upp

Handläggning och beslut

I handläggningen ingår ett antal steg. Vi granskar ärendet och hör av oss till dig om vi behöver begära in kompletteringar till ärendet. Efter handläggningen är ärendet förberett för beslut.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med det beslut du fått är det viktigt att du inom tre veckor överklagar beslutet till förvaltningsrätten. Hur du gör står i det skriftliga beslutet du får.

Orosanmälan

Om du som anhörig, närstående eller granne tycker att någon med funktionsnedsättning behöver stöd eller far illa, kan du anmäla det till kommunens biståndshandläggare. Anmälan kan göras muntlig eller skiftligt och du får vara anonym. Handläggaren tar kontakt med den enskilde och informerar om vilka stödinsatser som kan erbjudas. Alla insatser är frivilliga, så den enskilde kan inte tvingas ta emot insatser.


Uppdaterad: