Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Omsorg och stöd

Närbild på en ung hand som håller en äldre

I olika omfattning och i olika skeden av livet behöver vi människor stöd, hjälp och omvårdnad på olika sätt. Äldre- och handikappomsorgen och socialtjänsten är då till för dig.

Detta omfattar bland annat socialbidrag, hjälp vid psykisk ohälsa eller missbruk, stöd för invandrare, möjligheter för funktionsnedsatta och mycket annat. Du får också råd och tips för livets olika skeenden, som till exempel vigsel, familjeliv, äldreboende och begravning.

Värdigt liv och välbefinnande

Enligt ett tillägg i socialtjänsten ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Du avgör vad det innebär för dig. Därför är det viktigt att all personal du kommer i kontakt med inom äldreomsorgen frågar dig om dina synpunkter och önskemål.

Lokala värdighetsgarantier i Bergs kommun

Verksamhetsnämnden har beslutat att införa lokala värdegarantier inom vård- och omsorg. Att införa lokala värdighetsgarantier är frivilligt. Värdighetsgarantierna gäller för hela äldreomsorgen, både i kommunens egen verksamhet och externa utförare. Garantierna grundas på den nationella värdegrunden. Vid framtagandet av de lokala värdighetsgarantierna har förslag och synpunkter från enskilda, anhöriga, personal och allmänhet inhämtats. Arbetet har lett fram till att dessa värdighetsgarantier har antagits:

  • Bergs kommun garanterar att äldre som har insats hjälp i hemmet eller särskilt boende får en fast omsorgskontakt.
  • Bergs kommun garanterar att äldre som har insats hjälp i hemmet eller särskilt boende har en aktuell genomförandeplan.
  • Bergs kommun garanterar att äldre som har insatsen hjälp i hemmet eller särskilt boende får ha någon hos sig vid livets slut.

Läs mer om värdighetsgarantier inom Bergs kommuns äldreomsorg. Pdf, 351.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Sekretess

Sekretess gäller för alla anställda, praktikanter och elever inom verksamheten. Med sekretess menas att det är förbjudet att röja uppgifter, vare sig det sker muntligt eller genom att allmän handling lämnas ut eller på annat sätt.

Klagomål/beröm/synpunkter

För oss är det värdefullt att få ta del av dina tankar, idéer eller klagomål, det ger oss en chans att förbättra vår verksamhet. Har du synpunkter på handläggningen och insatser enligt SoL, HSL, LVM, LVU och LSS i Bergs kommun kan du använda dig av vår e-tjänst för klagomål/beröm/synpunkter. Du hittar en länk till alla våra e-tjänster längst ned på denna sida.

SoL (Socialtjänstlagen (2001:453))
HSL (Hälso och sjukvårdslagen(1982:763))
LVM (Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall)
LVU (Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga)
LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Nyheter från omsorg, hjälp och vård

Uppdaterad: