Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Ansvariga myndigheter

Ansvaret för att personer som fått uppehållstillstånd ska få ett bra mottagande i Sverige delas mellan kommuner, landsting och flera olika myndigheter. Här finns en kort beskrivning över vilken roll olika aktörer spelar i mottagandet.

Migrationsverket

Migrationsverket kartlägger den nyanländes bakgrund under asyltiden och prövar asylansökningar. Myndigheten ansvarar också för att ta fram en nationell prognos för nyanlända, bosättning av vissa nyanlända samt beslutar om statlig ersättning till kommuner och landsting.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen ansvarar för bosättning av personer som har rätt till etableringsplan. I det ingår att samordna etableringsinsatserna och att fungera både stödjande och pådrivande i förhållande till andra parter. Myndigheten ansvarar för att en etableringsplan upprättas och att etableringssamtalen genomförs samt är uppdragsgivare åt lotsar och beslutar om etableringsersättning. I uppdraget ingår också att fastställa länstal efter samråd med länsstyrelsen och Migrationsverket.

Försäkringskassan

Försäkringskassan betalar ut den etableringsersättning som Arbetsförmedlingen beslutar om. Myndigheten fattar också beslut om och betalar ut etableringstillägg och bostadsersättning.

Regionen

Regionen erbjuder hälso- och sjukvård.

Alla asylsökande vuxna och barn ska erbjudas en kostnadsfri hälsoundersökning så snart som möjligt. Om man söker asyl i Sverige har man rätt till akut sjukvård och tandvård, och vård som inte kan vänta. Barn under 18 år har rätt till vård på samma villkor som folkbokförda barn. Man har också rätt till språktolk när man besöker vården.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och arbetar för att tillsammans med andra aktörer uppnå de nationella integrationspolitiska målen.

Länsstyrelserna medverkar till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända, tecknar överenskommelser med kommunerna om mottagande samt stödjer kommuner i samordningen av kommunal verksamhet såsom sfi och samhällsorientering. De ska främja regional samverkan mellan kommuner, myndigheter, företag och organisationer som anordnar aktiviteter för nyanlända samt följa upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända på både regional och kommunal nivå.

Kommunen

Kommunerna ansvarar för mottagande och bostadsförsörjning enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och ska vid behov ge praktisk hjälp i samband med bosättning. De ansvarar också för undervisning i sfi, samhällsorientering och annan vuxenutbildning samt för skola, förskola, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar. Kommunerna ansvarar också för försörjning för dem som inte har rätt till etableringsplan.

Uppdaterad: