Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

God man och förvaltare

De som har svårt att själva tillvarata sina rättigheter kan behöva hjälp av andra. För den som saknar anhöriga eller vars anhöriga inte klarar av eller har möjlighet att genom fullmakt företräda den hjälpbehövande kan godmanskap eller förvaltarskap bli aktuellt.

God man kan erbjudas personer som på grund av åldersdemens, långvarig kroppslig sjukdom eller personer med psykiska sjukdomar eller funktionshinder inte kan ta hand om sig själva eller sin egendom. Det är frivilligt att ha eller bli god man.

Ungdomar med ett medfött handikapp blir myndiga vid 18 års ålder och kan behöva någon som företräder sig då föräldrarnas förmynderskap upphör. Psykiskt sjuka i eget boende behöver också ofta stöd i någon form.

Vad innebär det att vara god man?

Att vara god man innebär att företräda någon annan. Ett uppdrag som kan ha olika karaktär utifrån huvudmannens (personen som den gode mannen företräder) behov. Det kan finnas olika anledningar till att en person behöver ha god man. Det kan hända att man drabbats av sjukdom som gör att man inte kan sköta sina kontakter med myndigheter eller företag och sin ekonomi själv.

Vill du bli god man eller förvaltare?

Som god man eller förvaltare hjälper du personer, som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, behöver stöd och hjälp med ekonomi och kontakter med myndigheter. Du behöver inte någon särskild utbildning, men bör ha goda kunskaper om samhället, tycka om administration och sociala kontakter.

Det finns ofta ett stort behov av nya gode män. Kontakta överförmyndarexpeditionen om du är intresserad så berättar vi mer!

Hur fungerar det?

Som god man eller förvaltare anpassas ditt uppdrag efter behovet hos den person som du är god man eller förvaltare för. Du har rätt till ekonomisk ersättning i form av arvode eller ersättning för utlägg som du behöver göra kopplade till uppdraget.

Rent konkret så kan uppdraget innebära att du hjälper till eller helt företräder personen när det gäller att till exempel ansöka om insatser från kommunen, ansöka om ersättningar eller bidrag, ingå avbetalningsplaner med fordringsägare, bevaka huvudmannens rätt i dödsbo eller att hjälpa huvudmannen vid köp eller försäljning av bostad.

Det kan också innebära att du ska se till - men inte själv stå för - att huvudmannen får den vård och omsorg han behöver och har rätt till. Det kan till exempel gälla att påtala behov av fler hemtjänsttimmar, se till att huvudmannen har daglig syssel­sättning, ansöka om färdtjänst med mera. God man eller förvaltare ska även uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet, rekreation och att till med större inköp som exempelvis möbler, TV och liknande.

Förvalta egendom innebär att se till att huvudmannens ekonomi sköts. Det kan innebära att ta hand om pension och bidrag, betala räkningar, lämna fickpengar och förvalta eventuella övriga tillgångar som huvudmannen har. I uppdraget ingår att varje år lämna in en redovisning till överförmyndarnämnden över hur tillgångarna förvaltats.

Överförmyndarnämnd och överförmyndarkontor

Hos alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Bergs kommun finns en överförmyndarnämnd. Nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Även om handläggningen sker i en annan kommun så är den egna nämnden ansvarig för besluten.

Läs mer om överförmyndarnämnden

Överförmyndarkontoret är nämndens uppdragskontor och handlägger de dagliga tillsynsärendena rörande gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.  Uppdraget är reglerat i föräldrabalkens bestämmelser. 

Bergs kommun samarbetar med Bräcke kommun i överförmyndarärenden. Alla ärenden handläggs på överförmyndarkontoret i Bräcke Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Uppdaterad: