Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Hemsjukvård och kommunrehab

Sjukvård och rehabilitering i hemmet

Kommunen och Regionen har ett delat ansvar att ge en god hälso- och sjukvård till kommunens innevånare. Huvudregeln är att du i första hand kontaktar din hälsocentral när du har behov av hälso- och sjukvård.  De fall där kommunen har ansvaret för hälso- och sjukvård gäller personer som:
- bor i särskilt boende eller på korttidsvistelse
- har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet
- vistas i dagverksamhet.

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar regleras av Hälso- och sjukvårdslagen (§ 18) och utförs av sjuksköterskor, distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Vem har rätt till kommunens hälso- och sjukvård

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård till de personer som bor i särskilda boenden och beviljats dagverksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) eller gruppboende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Om hälso- och sjukvården inte kan utföras som egenvård är ansvaret Region Jämtland Härjedalens, förutom nedanstående undantag.

Om personen har hjälp, över tid, från kommunen eller närstående

med minst en av punkterna:

  • vid måltidssituationen (stöd att äta/dricka)
  • klä sig
  • förflytta sig
  • sköta personlig daglig hygien

ligger ansvaret för hälso- och sjukvården, upp till läkarnivå, hos kommunen.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har inom kommunen ett lagstadgat ansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen för att hög patientsäkerhet och god kvalitet tillgodoses i vården. MASen ansvarar också för att anmälan görs till IVO om en patient drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada i samband med hälso- och sjukvård.

Verksamhetschef

Verksamhetschefen har det samlade ledningsansvaret och ansvarar för att verksamheten tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet samt kostnadseffektivitet.

Uppdaterad: