Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

LSS Lagen om stöd och service

Med hjälp av LSS, Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade, kan personer med omfattande funktionsnedsättning få stöd och service i vardagen. LSS insatserna bygger på frivillighet och måste sökas.

Syftet med lagen är att ge personer med funktionsnedsättning rätt till delaktighet och jämlikhet i vardagen dvs möjlighet att leva som andra.
Lagen är en rättighetslagstiftning, som ger de personer som omfattas av lagen rätt till tio i lagen beskrivna insatser — under förutsättning att behov av insatserna finns och att behovet inte tillgodoses på annat sätt.

För att ha rätt till LSS måste man höra till en av de tre personkretsarna:

 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder.
 3. Personer med andra varaktiga funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Funktionshindren ska vara stora och ge betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Personen ska dessutom ha ett omfattande behov av stöd.

Om du hör till någon av dessa personkretsar kan du söka följande insatser av kommunen:

 • Rådgivning och personligt stöd
 • Personlig assistent
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • Boende med särskild service för vuxna (gruppbostad) eller annan särskild anpassad bostad
 • Daglig verksamhet

Ansökan görs av den enskilde själv eller vårdnadshavare/god man till  kommunens LSS-handläggare (biståndshandläggare), se länk längst ned på sidan.

Assistansersättning

Från och med 1 januari 2011 regleras assistansersättning i Socialförsäkringsbalken vilket innebär att lagen om assistansersättning (1993:389), LASS har förts över till den nya Socialförsäkringsbalken.

Uppdaterad: