Dela

Kontakta oss

Barn, unga och familj

Barn, ungdomar, vuxna och familjer - alla kan komma att behöva råd och stöd, service och hjälp under kortare eller längre tid. Individ- och familjeomsorgen erbjuder kunskap och insatser inom olika områden. Vi som arbetar här handlägger frågor och ärenden som gäller ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), barn- och familj, ungdomar, vuxna, familjerätt och missbruk.

Visste du att - alla har rätt att ansöka om bistånd.

  • alla ansökningar handläggs av en ekonomihandläggare eller socialsekreterare.
  • beslut i ovanstående ärenden kan överklagas. Hos socialtjänsten kan du få hjälp med att göra en besvärsskrivelse.

Välkommen att ta kontakt för ytterligare information eller tidsbeställning via växeln
0687-161 00.

Vid behov av skuldsanering hänvisas du/ni till budget och skuldrådgivning Pietro Rödin 0687-161 58 

pietro.rodin@berg.se

Socialjour

Brådskande ärenden, efter kontorstid, hänvisas till SOS-alarm, Tfn 112, begär socialjouren i Bergs kommun.

Klagomål/beröm/synpunkter

För oss är det värdefullt att få ta del av dina tankar, idéer eller klagomål, det ger oss en chans att förbättra vår verksamhet. Har du synpunkter på handläggningen och insatser enligt SoL, LVM, LVU och LSS i Bergs kommun kan du använda dig av särskild blankett för klagomål/beröm/synpunkter som du hittar i blankettarkivet.

Du kan också använda dig av vår e-tjänst som du hittar via denna länk Länk till annan webbplats..

Sekretess

Individ- och familjeomsorgens verksamheter omfattas av sekretessregler som skydd för individen. Huvudprincipen är att sekretess gäller för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom lider men. Se länken längst ned på sidan.

Anmälan

Om du har oro för ett barn eller en vuxen i din omgivning och önskar uppmärksamma individ- och familjeomsorgen (socialtjänsten) på detta tar du kontakt. Din anmälan kan vara skriftlig och skickas till Bergs kommun, Individ- och familjeomsorgen (adressen hittar du längst ned på denna sida) eller muntlig genom att du kontaktar någon som arbetar på individ- och familjeomsorgen genom växeln på nummer 0687-161 00. Du har rätt att vara anonym. Det som behöver förmedlas är vem oron handlar om, vad oron består av och vem uppgiftslämnaren är (gäller ej om du önskar vara anonym). Tänk på att vid anonym anmälan är det viktigt att vara extra tydlig då uppgifterna inte kan kompletteras.

När en anmälan inkommit till individ- och familjeomsorgen kallas den det berör samt eventuella vårdnadshavare till ett möte med en handläggare.  

Det är viktigt att allmänheten uppmärksammar människor som far illa och informerar individ- och familjeomsorgen om detta.

Uppdaterad: