Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

FAQ

Vanliga frågor och svar till oss i kommunen presenteras på den här sidan. FAQ står för Frequently Asked Question. På svenska Frågor och Svar!

 • Hur överklagar jag ett beslut

  Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du överklaga det.

  Överklaga beslut

  Det finns två olika sorters överklaganden: laglighetsprövning – prövning av lagligheten i kommunens beslut och förvaltningsbesvär – överklagande av myndighetsbeslut mot enskild.

  Vem får överklaga?

  Du kan överklaga ett beslut som fattats av kommunen om du i Bergs kommun

  • är folkbokförd
  • äger en fastighet
  • är taxerad för kommunalskatt

  Laglighetsprövning

  Att överklaga beslut kallas för laglighetsprövning. Du kan överklaga beslut som är fattade av

  • nämnder
  • gemensamma nämnder
  • kommunstyrelsen
  • kommunfullmäktige

  Din överklagan skickar du till Förvaltningsrätten i Härnösand. De kan helt eller delvis upphäva det beslut du överklagar.

  Förvaltningsrätten prövar om det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter. De prövar också om beslutet

  • har tillkommit i laga ordning
  • handlar om något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • strider mot lag eller annan författning

  Om beslutet upphävs fattar kommunen själv ett nytt beslut.

  Tid att överklaga

  Du måste överklaga skriftligt inom tre veckor från det att nämndens, styrelsens eller fullmäktiges protokoll har publicerats på vår digitala officiella anslagstavla på hemsidan.

  Beslut som överklagas enligt kommunallagen kan överklagas i tre steg:

  • förvaltningsrätt
  • kammarrätt
  • regeringsrätt

  Förvaltningsbesvär – överklaga beslut som gäller enskild person

  Att överklaga ett beslut om myndighetsutövning kallas förvaltningsbesvär. Om du är part i ett sådant beslut ska du alltid få information tillsammans med beslutet om hur du överklagar enligt lagens särskilda föreskrifter. Det kallas för besvärshänvisning.

  Lagar med särskilda föreskrifter är till exempel socialtjänstlagen och plan- och bygglagen.

  Vart skickar jag överklagandet?

  Direkt till den myndighet som fattat beslutet
  Du ska skicka ditt överklagande till den myndighet som fattat beslutet. Om du exempelvis vill överklaga ett beslut som socialtjänsten fattat, skickar du alltså överklagandet enbart dit. Du måste skicka in överklagandet inom tre veckor efter det att du fått del av beslutet. Det framgår av beslutet hur lång tid du har på dig och vart du ska skicka överklagandet.

  Myndigheten som fattat beslutet prövar sedan om överklagandet kommit in i rätt tid. Om det har det kan myndigheten på nytt gå igenom beslutet. Ändras inte beslutet helt enligt dina önskemål skickar myndigheten vidare överklagandet och andra handlingar till den instans som ska pröva överklagan. Vilken instans det är beror på ärendet, ofta är det förvaltningsrätten eller länsstyrelsen.

  Överklagandets innehåll

  Överklagandet ska visa vilket beslut du är missnöjd med. Det kan du ange genom att referera till en paragraf i ett protokoll eller till ett diarienummer. Du ska också visa varför du anser att beslutet är felaktigt.

  Ditt överklagande ska vara skriftligt, undertecknat av dig som överklagar och innehålla följande personuppgifter:

  • person- eller organisationsnummer
  • postadress till bostad och arbetsplats
  • telefonnummer till bostad och arbetsplats samt mobiltelefonnummer (med undantag för nummer som avser ett hemligt mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det)
  • e-postadress
  • andra uppgifter som kan vara av betydelse för att förvaltningsrätten ska kunna skicka sitt beslut i ärendet till dig
 • Vem är socialchef?

  Jessica Granqvist

 • Finns det sommarjobb i kommunen?

  Under sommaren anordnas feriearbeten i Bergs kommun och föreningar, kommunal verksamhet och företag erbjuds att ta emot feriearbetare. De ungdomar som kan söka feriejobb är de som under året fyller 15-17 år.

 • Hur många bor i kommunen - invånare?

  ca: 7 100

 • Var ligger sopstationen?

  Ordet sopor används inte i lagstiftningen.

 • Vad heter kommunalrådet?

  Therese Kärngard

 • Vem är kommunchef?

  Ralf Westlund

  Tel: 0687-161 24

  Mobil: 070-494 04 06

 • När är det sandsopning?

  Det är vägföreningar och fastighetsägare som sköter sandsopning. Bergs kommun sköter inte sandsopning. Sandsopning sker generellt då snö och is är borta från gångvägar och gator och då temeperaturen är sådan att det inte råder fortsatt halkrisk.

  Bergs hyreshus sköter sandning och sandsopning inom sitt fastighetsbestånd.

 • Vem sköter Bergs kommuns vägar?

  I Bergs kommun (det geografiska området) är det Trafikverket (när det gäller europa-, riks- och länsvägar) som sköter vägarna.

  Skötseln omfattar underhåll och lagning samt snöröjning och halkbekämpning. I övrigt är det ett 60-tal vägföreningar som sköter vägarna i kommunen.

  Bergs kommun äger inga egna vägar utan är medlem i ett antal vägföreningar. Det är vägföreningarna som sköter underhåll, lagning, sandning och snöröjning på dessa vägar.

 • Varför kan jag inte öppna pdf-dokument på era sidor?

  Det kan uppstå problem när en e-blankett ska visas i webbläsaren.

  Oftast är det en inställning i webbläsaren vilken standard PDF läsare som ska användas.

  Firefox och Chrome har en egen PDF-läsare som alltid väljs först för att visa PDF formulär.

  Dessa standard PDF läsare är inte alltid kompatibel med våra e-blanketter.

  Följ instruktionen för att avaktivera standard PDF läsaren och aktivera Adobe Reader Plugin.

  Följ nedan instruktioner för att avaktivera standard PDF läsaren och aktivera Adobe Reader Plugin.

Uppdaterad: