Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Avslutade projekt

staplade böcker sett från sidan med vit och suddig bakgrund

Här presenterar vi avslutade projekt som Bergs kommun på något sätt varit inblandade i.

Bergs kommun har genom åren varit delaktig i många olika projekt. Ibland har vi drivit dem i egen regi men många gånger har vi gjort det i samarbete med andra aktörer. Här nedan kan du läsa mer om de olika projekten.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om något av projekten.

Hållbar besöksnäring i renens rike

Bergs kommun har under 2018 gjort en förstudie vars syfte var att hitta en ny arbetsmodell för att hantera frågor som berör exempelvis exploateringar och en expanderande besöksnäring i rennäringsområden.

Målet med förstudien var att kartlägga och utreda roller och ansvar dels för de olika myndigheter som berörs – exempelvis Länsstyrelsen, Trafikverket och andra kommuner, samt att hitta arbetssätt och samverkansformer med berörda intressenter som samebyar, destinationsbolag, Jämtland Härjedalen Turism och liknande.

Den nya arbetsmodellen ska kunna hantera till exempel exploateringsfrågor utifrån ett helhetsperspektiv på de geografiska områden som är aktuella. Något som bör ligga i alla aktörerst intresse utifrån ett hållbart tillväxtperspektiv.

Inom ramen för projektet, som letts av Bergs kommun i samarbete med Länsstyrelsen Jämtland, har olika myndigheters roller och ansvar utretts. Förstudien har finansierats genom kommunens innovationsfond.

Sommarleder i Berg

Under åren 2015-2018 drev Bergs kommun projektet för att hjälpa besöksnäring, föreningar och andra intressenter att skapa en bättre ledprodukt att erbjuda boende och besökare i kommunen.

Genom ett flertal dialogmöten runtom i kommunen har befintliga leder inventerats med hjälp av föreningar och andra med kännedom om dem. Många av lederna brukas fortfarande men många har inte använts på länge och har ett stort restaureringsbehov och nästan samtliga behöver märkas upp för att bli tillgängliga. Det kom även fram önskemål om nya leder i några områden.

Projektledaren har tagit fram kartmaterial för de leder som togs fram under projektet och det här materialet kan nu användas för att arbeta vidare med lederna i kommunen. Det är både statliga och privata leder som identifierats i projektet. De statliga har Länsstyrelsen i Jämtland ansvar och förvaltning av och de privata kan komma att tas fram och skötas av föreningar och andra.

Utifrån det här projketet har sedan flera föreningar och näringsidkare arbetat vidare med att märka upp och restaurera leder i olika områden.

Projektet har finansierats med LONA-medel från Naturvårdsverket.

Vägen framåt – supportgruppen

Tillsammans med Röda Korset hade Bergs kommun en mötesplats i Studiefrämjandets lokaler i Svenstavik. Mötesplatsen var öppen två dagar i veckan, tre timmar per tillfälle. Här kunde alla titta in för att ta en fika och prata en stund.

På mötesplatsen erbjöds särskilt stöd till nyanlända i form av enklare samhällsundervisning och språkträning. Vi bjöd även in representanter från hälsocentralen, individ- och familjeomsorgen, förskola, skola, etableringskoordinator och föreningar som fick komma och informera om vad de gör och vad de kan erbjuda.

Syftet var att samla informationen på ett ställe och att underlätta för de nyanlända. Samt att skapa en mötesplats där personer av olika ursprung fick möjlighet att mötas över nationalitet, kultur och annat. De kunde här få möjlighet att ta del av andras erfarenheter och samtidigt knyta nya kontakter.

Bergs kommun var projektägare och ansvariga för projektet i samverkan med Röda Korset i Berg och Studiefrämjandet i Berg.

Projektet pågick under perioden 2019-09-01 – 2020-08-31 och finansierades av §37-medel från Länsstyrelsen. Med anledning av de restriktioner som infördes i samband med coronapandemin var mötesplatsen stängd under en tid och vi försökte istället att träffas ute under sommarhalvåret. Projektperioden förlängdes också till 2020‑12-31 med anledning av coronarestriktionerna.

Uppdaterad: