Dela

Kontakta oss

Företagsstöd

Här presenterar vi de olika stödformer som finns till utveckling av och investeringar i företag.

Varje år erhåller Region Jämtland Härjedalen pengar av regeringen, som ska användas till hållbar regional utveckling genom olika projekt- och företagsstöd.

Region Jämtland Härjedalen kan därmed, som en del av insatserna för hållbar regional tillväxt, ge företagen direkta investeringsbidrag. Dessutom finns ett särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden, exempelvis lanthandlare och bensinstationer.

Inom landsbygdsprogrammet finns också möjlighet att söka företags- och projektstöd.

Bygdemedel - Näringslivsfonden

Varje år avsätts medel från vattenregleringsföretagen för att man byggt vattenkraftverk. Av medlen går 50% till en allmän del och 50% går till en näringslivsfond. Det går att söka pengar ut respektive del för satsningar som är till gagn för flera. Enskilda företag kan inte söka medel.

Alla bygdemedel administreras av Länsstyrelsen.

Från och med 2017 gäller följande: ansökan från allmän fond och näringslivsfond ska göras senast den 31/10. I undantagsfall kan löpande beslut ske avseende näringslivsfond (medfinansiering av projekt).

Tillväxtavdelningen, utvecklingsutskott/kommunstyrelse prioriterar ansökningarna, men det är Länsstyrelsen som beslutar.

Hur ansöker man?

Ansökan görs via e-tjänst via Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se e-tjänst för mer information om vilka uppgifter/information som ska bifogas ansökan.

Märk ansökan om det avser näringslivsfonden eller allmänna bygdemedel.

Föreningar kan även söka ur allmänna fonden

Läs mer om allmänna fonden här

Energieffektiva företag

Stärk företagets konkurrenskraft och bidra till en bättre miljö! Nu finns det möjlighet för små och medelstora företag i Jämtlands län att utveckla sitt energiarbete genom att söka stöd för investeringar som leder till energieffektivisering och övergång till förnybar energi.

Via projektet "Energieffektiva företag" kan små och medelstora företag söka om medfinansiering för åtgärder som leder till energieffektivisering som exempelvis ventilation, isolering och fönster. Det övergripande syftet med ramprojektet är att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Projektet har medfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektet tar slut 31 december 2020 och cirka 36 miljoner kronor finns kvar att besluta om 2020.

Läs mer om projektet "Energieffektiva företag - Jämtland Härjedalen" på Region Jämtland Härjedalens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Finansieringsmöjligheter för företag inom kommersiell service

Kommersiell- och offentlig service är en viktig förutsättning för att möjliggöra företagande i hela Region Jämtland Härjedalen. Service på landsbygden behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag.

Särskilt driftsstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen

Detta är baserat på förslagen i betänkandet Service i glesbygd (SOU 2015:35). 18 län får del av regeringens särskilda driftsstöd på 35 miljoner kronor till dagligvarubutiker i sårbara lägen, där drygt 4 miljoner kronor tillfaller dagligvarubutiker i Region Jämtland Härjedalen. Detta är ett främjande stöd för att ge möjlighet till viktiga serviceaktörer att utveckla sin verksamhet och därmed förstärka deras funktion och roll som viktiga servicegivare. Nedan finns information om kriterierna kring detta;

Denna finansieringsmöjlighet är för de butiker som har ett mångsidigt utbud (se definitionlänk till annan webbplats) av dagligvaror och som:

  1. är beläget mer än 15 km från ett annat försäljningsställe (se definitionlänk till annan webbplats) som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror, eller i ett skärgårdsområde utan fast landförbindelse.
  2. har fasta lokaler (se definitionlänk till annan webbplats) som är öppna så att kunderna kan få tillgång till dagligvaror på åretruntbasis (se definitionlänk till annan webbplats), och
  3. har en nettoomsättning för dagligvaror (se definitionlänk till annan webbplats) som uppgick till högst elva miljoner kronor vid senaste årets årsredovisning, årsbokslut eller annat liknande underlag.

Ansökan via ”Min ansökan”
Ansökan görs via e-tjänsten ”Min ansökan”länk till annan webbplats. I min ansökan väljer Ni sedan Region Jämtland Härjedalen som mottagare och då kommer den automatiskt till våra handläggare.

Det särskilda driftstödet betalas ut årsvis och ansökan med bilagor skickas till Region Jämtland Härjedalen senast 31 augusti varje år.

Hemsändningsbidrag

Kommunerna i Region Jämtland Härjedalen har möjlighet att återsöka 50 procent (dock högst 100 kronor per utkörning/inköpsresa) av sina nettoutgifter för hemsändning av varor. Detta kan ske både genom utkörning av dagligvaror eller i form av inköpsresor. Det är kommunens planering kring varuförsörjning samt/eller kommersiell service som ligger till grund för ersättningen och det är även kommunen som avgör om och i så fall hur hemsändning eller inköpsresor ska subventioneras. Dock måste hemsändningen ske på ett ändamålsenligt sätt samt utan onödiga kostnader.

Hemsändningsbidraget betalas ut årsvis i efterskott och ansökan med bilagor skickas till Region Jämtland Härjedalen.

Investeringslån

Denna finansieringsmöjlighet avser i huvudsak lån till övertag av rörliga omsättningstillgångar såsom varulager och där annan finansiering inte går att erhålla.

Servicebidrag

Denna finansieringsmöjlighet används endast om det finns särskilda skäl och andra åtgärder har prövats. Servicebidraget lämnas endast i samband med tillfälliga lönsamhetsproblem som kan bedömas vara övergående. Finansiering lämnas med högst 250 000 kr per år till samma mottagare. Om det av servicestrategiska skäl bedöms som betydelsefullt, så kan servicebidraget utsträckas till 300 000 kr per år.

Företagsstöd hos Region Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen erbjuder en rad olika stöd till företag som vill utveckla sin verksamhet. Alla aktuella stöd är samlade på deras webbplats.

Kom ihåg att ansökan måste skickas in innan den investering eller åtgärd som ansökan gäller har påbörjats.

Läs om de aktuella stöden på Region JH’s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Företagsstöd inom Landsbygdsprogrammet

Programmet fördelar medel från EU:s jordbruksfond och sköts av Jordbruksverket.

Landsbygdsprogrammet

Det finns ett nationellt Landsbygdsprogram som man utgår ifrån och därefter prioriteras utifrån länets regionala handlingsplan som Länsstyrelsen ansvarar för.

Målgrupper för företagsstödet är små företag på landsbygden inom olika branscher (ex turism) som kan söka företagsstöd till investeringar.

Ansökan kan göras digitalt hos Jordbruksverket från september 2015 och beslutas därefter av Länsstyrelsen.

Här ansöker du om företags- och projektstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klimatklivet - laddstationer

Om du har en idé om en fysisk investering för att minska samhällets klimatpåverkan kan du möjliggöra investeringen genom att söka pengar från Klimatklivet.

Klimatklivet är ett stöd till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.

Läs mer om Klimatklivet på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Investeringsstöd till laddstationer

Inom ramen för Klimatklivet har du som företagare möjlighet att söka stöd för investering av laddstation, antingen för publik och icke publik användning.

Läs mer om bidrag för laddstationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klimatpremie - miljösmarta fordon

På uppdrag av Regeringen betalar Energimyndigheten ut en klimatpremie till företag, kommuner och regioner som köper miljölastbilar och elektriska arbetsmaskiner. Även leasing av fordonen räknas som köp under förutsättning att leasingen är så kallad finansiell leasing.

Information om hur du söker stödet hittar du på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: