Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Tematiska fokusområden

Förutom bygdernas sju utvecklingsplaner består Tillväxtprogram 2040 också av fyra övergripande områden som kommunens särskilt ska fokusera på de kommande 20 åren för att utvecklas.

Tillväxtprogrammet omfattar fyra övergripande utvecklingsområden, som presenteras nedan. Under varje fokusområde finns en nulägesbeskrivning samt ett antal målsättningar inom respektive område.

Infrastruktur och bostäder

Basen till ekonomisk och demografisk tillväxt ligger i de infrastrukturella förutsättningarna. Tillgång till digitala informationssystem blir allt mer viktigt som komplement till en väl utbyggd kollektivtrafik och upprustade och starka transportnät. Tillgänglig daglig service är en grundläggande förutsättning för ett välfungerande vardagsliv och här spelar även ett varierat bostadsutbud en viktig roll.

Nulägesbeskrivning infrastruktur och bostäder

Tätorterna i nord-sydlig riktning från Svenstavik är relativt väl sammankopplade och stärker de tydligaste pendlingsstråken som finns inom kommunen, däremot är pendling mellan andra orter klart svagare. Kopplingen till Östersund längs E45 och från Myrviken är god, vilket ger goda möjligheter till arbetspendling. Förbindelserna till Klövsjö och övriga Destination Vemdalen är något svagare, och förbindelserna med kommunens västra delar är mycket knappa. Den klart tyngst trafikerade vägsträckan för både personoch godstrafik är Åsarna - Brunflo längs väg E45, men persontrafiken är stor även längs väg 321 samt väg 316. Andra strategiskt viktiga sträckor är Handsjön - Vemdalen
och Funäsdalen - Ljungdalen. Längs dessa sträckor är säsongsvariationerna stora på grund av besöksnäringen.

Tillgänglighet till service

Eftersom befolkningen är mer utspridd jämfört med stora delar av landet varierar tillgängligheten till olika typer av service en hel del inom kommunen. Mer än 90% av befolkningen når en för- och grundskola inom 15 minuter med bil. Knappt 70% når någon av de två högstadieskolorna inom 15 minuter med klart större tillgänglighet i
norra kommunen. Närmare 90% når en hälsocentral på 30 minuter med bil, med klart sämre tillgänglighet i västra och södra kommunen.

I de flesta områden har majoriteten av befolkningen en livsmedelsbutik inom 15 minuter från sin bostad, och andelen är allra högst i Storsjö och Ljungdalen. Tillgängligheten till drivmedelsstationer är hög i alla kommundelar. De områden som har längre än 30 minuters körtid till närmsta drivmedelsstation finns runt Börtnan och östra sidan av Näkten.

Bostäder

Bostadsbeståndet i Bergs kommun består till 87% av småhus, vilket kan jämföras med 58% i länet. En stor andel (40 procent) av det totala bostadsbeståndet i kommunen är byggda under åren 1961-1990 och nästan var fjärde bostad är byggd innan år 1930. Sedan år 1990 har byggtakten avtagit och endast vart tionde hus är byggt de senaste 30 åren. En betydande del av bostadsbeståndet består av fritidshus (3623 st) och Berg är en av få kommuner i landet där fritidshusen är fler än permanentbostäderna. Störst antal fritidshus per invånare finns i Storsjö (3,8 st/person) och Klövsjö (2,5 st/person). Den stora mängden fritidshus gör att befolkningsmängden förändras mycket över året, vilket skapar förutsättningar för en högre nivå av serviceutbud.

Målsättningar inom infrastruktur och bostäder

Digital infrastruktur

Den digitala infrastrukturen är idag en grundförutsättning för tillgång till många välfärdstjänster, men också en möjlighet att överbrygga avstånd för sociala relationer, samhällsengagemang, demokrati och delaktighet.

 • För att öka möjligheterna för medborgarna att delta i samhället måste bredbandsnätet vara väl utbyggt i hela kommunen.
 • Kommunen ska verka för god mobiltäckning i hela den geografiska kommuen. God tillgång till mobilnät är viktigt både med hänsyn till tillgänglighet men även ur ett trygghetsperspektiv.

Fysisk infrastruktur

Den fysiska infrastrukturen är främst en nationell ansvarsfråga, men kommunen har rådighet över frågor som rör vatten, avlopp och elnät. Kommunens roll blir att bevaka sina intressen och påverka nationella myndigheters beslut.

 • Kommunen bör arbeta aktivt mot regionala och nationella organ för att säkerställa gott underhåll av vägnätet. Vägnätet är viktigt för medborgarna, men även för gods- och persontransport som förutsättningar för ett bra näringslivsklimat.
 • För att stärka attraktiviteten, folkhälsan och miljön bör särskilt fokus läggas på att bygga ut gångoch cykelvägsnätet för att möjliggöra gång- och cykelpendling för fler.

Serviceutbud

God tillgång till service är en grundförutsättning för att kunna och vilja bo på en plats. Serviceutbudet på en ort skapar förutsättningar till bosättning även i området runtomkring

 • Kommunen ska verka för att livsmedelsbutik ska finnas i samtliga tätorter och att drivmedel ska finnas inom 15 minuter för minst 80% av befolkningen
 • I en geografiskt stor kommun är det viktigt att tillgången till kommunal service upplevs som god. Det gäller främst vård och omsorg samt skola, men även övriga funktioner bör utlokaliseras i olika former.
 • Kommunen ska också verka för att sjukvård och apotek finns inom kommunen, eftersom tillgång till detta gör det möjligt att känna sig trygg och därmed ha en högre livskvalitet.

Mark

För att skapa rätt förutsättningar att utöka byggnadsbeståndet krävs en målinriktad markstrategi, vilket ger kommunen goda möjligheter att påverka utvecklingen.

 • Att förvärva, färdigställa och sälja tomter i attraktiva områden är nödvändigt för att öka bostadsbeståndet.
 • Genom förvärv och detaljplanering kan kommunen göra det möjligt för företag att bygga näringlokaler.

Bostäder och lokaler

God tillgång till bostäder och lokaler är en förutsättning till ökad befolkning och företagande.

 • Bergs kommun ska verka för att skapa ett varierat bostadsutbud som gör det möjligt för att så stor del av befolkningen som möjligt är nöjda med sitt boende.
 • Ett varierat bostadsutbud ökar även möjligheterna att skapa en bra bostadsomsättning, vilket leder till att bostäderna nyttjas på mest effektivt sätt.
 • Andelen fritidshus i Bergs kommun är stor, varav många står tomma stora delar av året. Kommunen bör verka för att minska andelen tomma hus, dels genom inflyttning och dels genom försäljning.
 • Förutom skapandet av ett bra bostadsbestånd är det även viktigt att vara lyhörd och proaktiv gällande näringslivets behov. Detta gäller både företag skrivna i kommunen och potentiella inflyttare.

Kollektivtrafik

För att minska behovet av bilägande och resandet bör kommunen arbeta proaktivt för att skapa nya former för kollektivt resande.

 • Kommunen bör verka för stärkta pendlingsmöjligheter mot de stora arbetsmarknadsområdena Östersund, Svenstavik och Destination Vemdalen.
 • Särskild vikt ska läggas på Inlandsbanans möjligheter att minska tidsavstånden längs E45.

Näringsliv och företagande

Drivmotorn i tillväxten finns inom näringlivet. Som kommun är det viktigt att skapa rätt förutsättningar för att näringslivet ska kunna utvecklas effektivt. En del i detta är att en effektiv kommunal service och samordning skapar förutsättningar för ett bra företagsklimat. Kommunen måste agera förebyggande, aktivt och engagerat i kontakten med företag. Villkoren för det lokala företagandet ska ständigt ses över och förbättras i dialog med näringslivet.

Nulägesbeskrivning näringsliv och företagande

Kommunens låga tätortsgrad går hand i hand med ett näringsliv som är småskaligt och landsbygdsbaserat. Många företag drivs av ensamföretagare och 82% av alla arbetsställen har 0 anställda. Det är en andel som tillhör de högsta i Sverige och kan jämföras med 68% för riket. Jordbruket står för 4,4% av sysselsättningen – fyra gånger högre än i riket i stort. Skogsbruket är ännu större och utgör 7,3% av sysselsättningen – en nästan nio gånger
högre andel än motsvarande för riket. Sammantaget är andelen sysselsatta inom primärnäringarna bland de tio högsta av alla kommuner i Sverige.

Även energiproduktion är en näringsgren som, i växande grad, är viktig i Bergs kommun. Det finns sju vattenkraftverk i kommunen, och under senare år har vindkraften byggts ut påtagligt.

Besöksnäringen

En bransch av central betydelse för den ekonomiska utvecklingen i kommunen är besöksnäringen. Destination Vemdalen, som omfattar ett område som inbegriper Klövsjö och Storhogna, är landets tredje största skidområde. Merparten av de kommersiella gästnätterna i Bergs kommun
legat under sommarhalvåret, framför allt juli och augusti som dessutom har en kraftig ökning på senare tid. Besöksnäringen är av flera skäl svår att beskriva statistiskt. Det är besökares konsumtion, snarare än företagens
produktion, som avgör vad som är turism, vilket innebär att många företag delvis kan klassas som företag inom besöksnäringen. Säsongsvariationerna inom besöksnäringen gör att all ekonomisk aktivitet inte avspeglas i nationell statistik.

Företagssamheten

Bergs kommun är i nationell jämförelse en mycket entreprenöriell kommun och tillhör den tiondel av kommunerna i landet som har högst etableringsfrekvens, (antal nystartade företag per 1000 invånare i åldrarna 16-64 år). I Bergs kommun är andelen sysselsatta som är egenföretagare 26 %, jämfört med 6 % i riket (2017). I Storsjö utgör egenföretagare halva arbetsmarknaden. Lägst andel egenföretagare inom kommunen finns i Bergsbygden, men även där är den mer än dubbelt så hög som i riket. En stor andel av egenföretagarna verkar inom jord- eller skogsbruk samt byggsektor.

Målsättningar inom näringsliv och företagande

Kompetens

Grunden till ett starkt näringsliv med goda förutsättningar till utveckling ligger i den kompetensnivå som finns inom företagen.

 • Kommunen ska verka för att stärka kompetensen hos våra företagare. Detta genom att vara lyhörd för de behov som finns och omvärldsbevaka för att kunna erbjuda möjligheter till anpassad fortbildning.
 • Bergs kommun ska säkerställa att man besitter hög kompetens kring hur man kan stötta företagen i sin utveckling. Ett av de viktigaste spåren är att verka för att statliga och regionala stöd investeras i kommunens företag.
 • Särskild vikt bör läggas på att stärka näringslivet genom att möjliggöra god kompetensförsörjning. Detta både genom att erbjuda utbildningsmöjligheter för medborgare samt underlätta inflyttning för nyrekryterade medarbetare.

God näringsstruktur

 • För att säkerställa en stabil tillgång till arbetsplatser för medborgare är det av stor vikt att kommunen verkar för en balanserad näringsstruktur med hög resiliens mot konjunktursvängningar.
 • Även fast besöksnäringen inte kan flyttas så påverkas den starkt av omvärldsfaktorer som exempelvis klimat och bränslepriser. Därför bör
  kommunen lägga särskilt fokus på en hållbar och bred besöksnäring samt att diversifiera näringslivet så att den övriga lokala näringen inte är alltför beroende av besöksnäringen.

Produktutveckling och kollegialt lärande

Med innovation menar vi förmågan att tänka nytt och skapa nya produkter och tjänster baserat främst på förändrad efterfrågan men även kopplat till forskningsläge. Ett innovativt förhållningssätt är nödvändigt för att näringslivet ska fortsätta vara konkurrenskraftigt.

 • Entreprenörskap definieras som ”förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter”. Bergs kommun har en stark tradition av entreprenörer, vilken måste bevaras och initieras redan under skolåldern.
 • I dialogmöten framkommer en tydlig efterfrågan att skapa förutsättningar att lära av varandra. Att nya företagare får möjlighet att lära från företagare som har varit verksamma länge, men även att äldre företagare kan få stöd i utveckling från unga företagare.
 • Nyckeln till att dra nytta av innovation och entreprenörskap för att skapa ett starkare näringsliv ligger i att skapa möjligheter för företagare och även offentliga tjänstepersoner att träffas under både strukturerade och avslappnade former. Nätverkande skapar nya möjligheter och kan effektivisera arbetet.
 • En särskild insats som efterfrågas är företagarhus eller möjligheter till co-working. På dessa platser träffas människor som annars inte träffas
  och nya möjligheter och idéer skapas. Med en stark besöksnäring bör vi skapa möjligheter även för besökande företagare att ta del av dessa
  kontaktytor.

Nyetableringar

För att säkerställa den höga nivån av företagande i kommunen som är basen i näringsstrukturen bör särskilt fokus läggas på att säkerställa kontinuerliga nyetableringar.

 • Kommunen bör arbeta för att motivera och rusta medborgare för att starta egna företag. Denna process bör börja under grundskoletiden.
 • Kommunen bör agera aktivt för att få företag att flytta till Bergs kommun för att öka arbetstillfällena och skapa balans i näringsstrukturen. Särskilt fokus bör läggas på att attrahera företag som erbjuder akademiska tjänster.
 • En stor del av kommunens företag ägs och drivs av medborgare som är över 60 år. För att säkerställa en kontinuitet bör kommunen lägga
  särskilt fokus på generationsväxling.

Nya drivkrafter till företagande

I en ständigt föränderlig omvärld är det viktigt att kommunen har kunskap om och kan ta till vara på nya drivkrafter till företagande.

Livsstilsföretagande och socialt företagande blir sannolikt en allt viktigare del av näringslivet under kommande år. Målet för sociala företag är att bidra till ett inkluderande och hållbart samhälle och hitta innovativa lösningar på samhällsutmaningar snarare än göra vinst. Dessa företagare fyller en mycket viktig roll i framför allt landsbygdens utveckling. Hit räknas även kulturarbetare som också behöver ett mer strukturerat stöd från kommunen och andra myndigheter.

Kompetens och arbetsmarknad

För att näringlivet och den kommunala verksamheten ska kunna utvecklas på ett positivt sätt krävs att rätt kompetens finns inom det geografiska upptagningsområdet. Dagens och framtidens behov behöver klarläggas i dialog med näringslivet för att få till bättre matchningsmöjligheter. I samspel med företagen ska vi verka för att utbilda för den lokala arbetsmarknaden.

Nulägesbeskrivning kompetens och arbetsmarknad

Generellt sett är utbildningsnivån låg i Bergs kommun, både jämfört med riket och med övriga länet. I riket som helhet har 41% av befolkningen mellan 25 och 74 år eftergymnasial utbildning (nästan lika många som har gymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå). I Bergs kommun är motsvarande andel 25% och antalet personer med gymnasial utbildning som högsta nivå är mer än dubbelt så hög. Kvinnor har en avsevärt högre utbildningsnivå än männen. Andelen kvinnor med eftergymnasial utbildning
är nästan dubbelt så hög som för männen. I ett nationellt såväl som ett jämtländskt sammanhang är detta en stor skillnad.

Många små arbetsställen, i kluster längs större vägar

I Bergs kommun finns sammantaget knappt 2000 arbetsställen, varav 95 % har färre än fem anställda. Den absoluta merparten av alla arbetsställen i kommunen finns i samma stråk som merparten av befolkningen, längs E45
och väg 321. I norra delen av kommunen finns ett stort antal små arbetsställen utspridda längs med väg 321 mellan Svenstavik och kommungränsen, samt utmed vägen mellan Myrviken och Hackås. Utanför dessa stråk utmärker sig särskilt Klövsjö med ett tydligt kluster av flera små företag.

De offentliga arbetsplatserna är genomgående stora i sammanhanget och är påtagligt koncentrerade till kommunens större tätorter, framför allt i Svenstavik. I kontrast till detta är de privata arbetsställen betydligt mindre i genomsnitt och också mer utspridda.

Hög förvärvsfrekvens i hela kommunen

Jämfört med riket är förvärvsfrekvensen, alltså andelen av befolkningen i arbetsför ålder som förvärvsarbetar, hög i Bergs kommun, oavsett delområde. Högst förvärvsfrekvens har Klövsjö med 88 % och lägst har Rätan med 75 %. Myssjö/Oviken samt Hackås har också hög förvärvsfrekvens, vilket delvis beror på utpendlingen till Östersund. Även Storsjö har en hög örvärvsfrekvens trots det perifera läget i förhållande till större arbetsplatser. En viktig förklaring till den höga förvärvsfrekvensen i kommunen är det stora antalet egenföretagare.

Målsättningar inom kompetens och arbetsmarknad

Utbildningsutbud

Den kommunala skolan, som är en del av utbildningsutbudet, är en viktig nyckel i möjligheten att attrahera barnfamiljer till kommunen, vilket är nödvändigt för att skapa en mer livskraftig demografi. Skolan har också en mycket viktig roll i att bygga humankapital inom kommunen, vilket Folkhälsoprogrammet syftar till.

 • Kommunen ska verka för ett attraktivt utbildningsutbud inom kommunen. Det är lika viktigt att verka för möjlighet till eftergymnasial
  utbildning, gärna utan att behöva pendla ut från kommunen.
 • En viktig del är också att anpassa utbildningsutbudet till det lokala näringslivet och den arbetsmarknad som den ger upphov till. Vi vill att våra medborgare ska vilja och kunna bo kvar i Bergs kommun och då är matchningen mellan utbildningar och arbetsgivare en nyckel. Det är
  även viktigt att det finns möjligheter till flexibel utbildning både avseende tid och rum, det vill säga deltids- och distansstudier.
 • Även om utbildning nästan uteslutande genomförs i de officiella kanalerna så införskaffas kunskap och utveckling av kompetenser även
  i andra sammanhang. Här spelar framför allt föreningslivet och kulturlivet en stor roll och att skapa en strukturerad samverkan är nödvändigt för en god utveckling av kompetensnivån inom den geografiska kommunen.

Arbetsmarknad

Det är viktigt att arbeta för att arbetsmarknaden erbjuder möjligheter för alla utbildningsnivåer och att förutsättningarna är jämlika avseende kön, ålder och härkomst.

 • Arbetsmarknaden förändras kontinuerligt. Yrken som fanns under mitten av förra seklet finns inte längre kvar och samma utveckling kommer att ske med nuvarande yrkeskategorier. Kommunen behöver vara proaktiva och ha god kännedom om nuvarande och kommande trender för att matcha utbildningar på ett bra sätt.
 • För att människor ska vilja bo och arbeta inom Bergs kommun krävs tillräckligt med arbetstillfällen. I en tid när det blir allt viktigare att kunna associera med sin arbetsgivare så är det därför viktigt att arbetstillfällena finns hos arbetsgivare som bedriver ett strategiskt arbete för att vara efterfrågade av arbetskraften. Bergs kommun bör i detta avseende fungera som en förebild.
 • Det är viktigt att visa på de yrkeskategorier som finns inom kommunens näringsliv. Om vi vill att ungdomar och vuxna ska utbilda sig till det som arbetsmarknaden efterfrågar så bör kommunen ta fram och lyfta förebilder inom dessa yrkesområden.
 • Eftersom Bergs kommuns näringsliv till stor del består av småföretag så bör kommunen stötta företagen i rekryteringsarbetet, främst gällande de möjligheter till statligt subventionerade anställningar,
  vilket även skapar stor samhällsnytta.

Vägar in på arbetsmarknaden

Under senare tid har avståndet till arbetsmarknaden ökat markant för många medborgare, framför allt ungdomar, funktionsvarierade och utrikes födda. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det oerhört viktigt att dessa grupper kommer in på arbetsmarknaden, men det skapar även ytterligare möjligheter att kompetensförsörja näringslivet och den kommunala verksamheten.

 • Ett första steg är att arbetsgivare öppnar upp för medborgare att kunna praktisera i olika former. Detta stärker individen, skapar ett bättre underlag inför val av vidareutbildning samt ger arbetsgivaren en möjlighet att marknadsföra sitt företag och yrket.
 • Särskild vikt bör läggas på möjligheten att kombinera utbildning och arbete. Att ge människor chansen att införskaffa sig en utbildning samtidigt som man ges möjlighet att faktiskt utöva yrket är en vinst för både arbetstagare och arbetsgivare.
 • I starka branscher inom kommunen bör de anställda ges möjlighet till någon form av utveckling och karriärmöjligheter. Målsättning bör vara att människor stannar kvar inom respektive bransch för att minska omsättningen och behoven av nyrekryteringar.

Attraktion och livsmiljö

För att människor ska vilja bo på en plats krävs att platsen är attraktiv. Attraktivitet är en ofta subjektiv värdering som bygger på den enskildes preferenser, värderingar och tidigare upplevelser. Attraktivitet kan givetvis vara en fungerande arbets- och bostadsmarknad eller goda utbildningsmöjligheter, men i modellen som tillväxtprogrammet bottnar i handlar det om att kultur, natur och fritidsaktiviteter värderas som värdefulla av individen och bidrar till att platsen upplevs attraktiv.

Upplevd attraktivitet handlar också om delaktighet och inflytande. Medborgare ställer allt större krav på att få vara delaktiga, ha inflytande och vara medskapande. Naturliga mötesplatser mellan medborgare, tjänstemän
och förtroendevalda behövs för att skapa detta.

Nulägesbeskrivning attraktion och livsmiljö

Ett rikt och aktivt friluftsliv - förutsättningarna för att leva ett rikt och aktivt liv i närheten av sitt hem är svårt att mäta. För en del krävs bara närheten till naturen, medan andras intressen kräver särskilda anläggningar.

Ett stort antal föreningar per invånare tyder dels på ett stort engagemang hos befolkningen som driver föreningarna, och dels på att det finns aktiviteter och en gemenskap att ta del av i området. Möjligheten att utöva sina fritidsintressen i närheten av hemmet kan antas påverka människors vilja att bo kvar eller bosätta sig i området.

Med sitt läge mellan Storsjön och fjällkedjan erbjuder kommunen goda friluftsmöjligheter. Enligt många undersökningar så upplevs livet i Berg som
tryggt med nationella mått i ett land som internationellt har hög nivå av trygghet.

Ett kulturarv värt att förvalta

Bergs kommun har ett långt och gediget kulturarv som är viktigt att förvalta. Kommunens vilja är att kulturen ska prägla människors vardag och framtid. Tillgången till ett rikt kulturutbud främjar människors välbefinnande, skapar ökad trivsel och sammanhållning samt en levande landsbygd.

De nationella kulturpolitiska målen är att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet
ska prägla samhällets utveckling.

Av särskild vikt är det samiska kulturarvet (det materiella och det immateriella), som återspeglar en svunnen tid samtidigt som det är basen för ett tankesystem och dagens levande samiska kultur.

Fjällen som rekreationsområde och kulturlandskap

I en kommun som är så tydligt präglad av besöksnäringen som Bergs kommun är finns det också anledning att särskilt framhålla det som i en nationell kontext är kommunens kanske största styrka - fjäll- och naturmiljön. Fjällområdet lägger grunden för friluftsliv och turism, men är också ett kulturlandskap, där människor har levt under tusentals år. Renskötsel bedrivs över nästan hela området och renbetet bidrar till bevarandet av fjällandskapets höga natur- och kulturvärden.

Inom Bergs kommun finns ett flertal naturreservat och andra skyddade naturområden. Naturreservat har bildats för att värna och vårda våra skogar, vattendrag och andra naturmiljöer och se till så att de inte förstörs av mänsklig påverkan.

Målsättningar inom attraktion och livsmiljö

Ett inkluderande samhälle

Att skapa ett inkluderande samhälle är grundläggande för att stärka det sociala kapitalet i kommunen, vilket hanteras genom Folkhälsoprogrammet, men det är även viktigt för att skapa attraktion och därmed en ökad befolkning.

 • Basen för ett inkluderande samhälle är att dess medborgare kan känna sig trygga. Trygghet kan tolkas utifrån en rad olika områden som socialt nätverk, boendemiljö samt brottsprevention men även trygghet att få vara den man vill.
 • Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv vad gäller makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet.
 • Mångfald är variation av olika egenskaper hos individerna i en social grupp. Med mångfald inom närings- och föreningsliv tas kompetens tillvara och möjligheterna till innovation och tillväxt ökar.
 • Det är viktigt att ta tillvara personer med lång livserfarenhet och kommunen bör verka för att skapa möjligheter där medborgare kan mötas över generationsgränserna.

Kulturen som samhällsutvecklare

Kultur är samhällsbärande och meningsskapande. Kultur- och konstyttringar är identitetsfrämjande för individen, får människan att växa och ökar förståelsen för andra, sociala mönster och sammanhang. Kulturen skapar även förutsättningar för innovationer. Kommunen bör därför tydligt lyfta kulturens roll i samhällsutvecklingen.

Fritidsutbud

Tillgången till aktiv och attraktiv fritid är viktigt för att medborgarna ska få en positiv bild av kommunen som plats att leva och bo på.

 • Som utpendlingskommun är det extra viktigt att kommunen är attraktiv utanför arbetstid för att knyta vardagslivet till bostadsorten.
 • Bergs kommun har ett starkt föreningsliv, som skapar aktivitet och evenemang, men även attraktivitet och möjlighet att delta i den demokratiska processen. Kommunen ska verka för att stärka och förenkla för föreningslivet.
 • Medborgarna saknar fler olika typer av aktiviteter inom kultur och fritid. Kommunen bör prioritera att hjälpa medborgare och föreningar att skapa nya verksamheter för ett mer balanserat och breddat utbud.
 • Arrangemang och evenemang skapar attraktion, delaktighet och stolthet. Kommunen bör verka för att underlätta för arrangörer genom förenklad kommunal handläggning.

Kulturens roll

 • Tillgång till böcker och möjlighet till läsning är viktigt för folkbildningen och ska underlättas med tanke på de geografiska förutsättningarna. Vi ska ha moderna bibliotek som kännetecknas av kreativa mötesplatser för alla och möten mellan unga och äldre.
 • Kulturen i skolan ska ses om en viktig grund för ett rikt kulturliv. När barn och unga tidigt får möjlighet att ta del av kulturlivet föds innovation och attraktion.

Utemiljö

Bergs kommun ligger på en fantastisk plats med nära tillgång till skog, sjö och fjäll. Utemiljön skapar fantastiska förutsättningar och behöver bevaras över tid, vilket främst Miljöprogrammet syftar till.

 • Tätorterna och våra byar är vårt ”ansikte utåt”. Det är därför av stor vikt att kommunen tillsammans med medborgare och näringsliv kontinuerligt arbetar för att skapa attraktiva och moderna boplatser.
 • Naturen är en av grunderna till varför människor kan bo, leva och verka här. Naturen är en fantastisk plats för återhämtning men även bas för de stora näringarna i kommunen. Det är viktigt att kommunen verkar för en god balans i utvecklingen.
 • Jordbrukslandskapet skapar vackra platser och förutsättningar för livsmedelsproduktion. Kommunen ska verka för att bevara det öppna jordbrukslandskapet utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv.
 • Precis som det är viktigt att bevara kunskaper från äldre generationer så är det lika viktigt att bevara våra kulturlandskap och den lärdom de
  kan ge. Särskild hänsyn ska tas till det samiska kulturlandskapet.

Mötesplatser

Särskild vikt ska läggas vid att säkerställa öppna mötesplatser där människor kan träffas utanför det egna föreningslivet och intressesfären. Det är nödvändigt för ett attraktivt och inkluderande samhälle. Även här spelar biblioteken en viktig roll.

Uppdaterad: