Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Utvecklingsarbete

Bergs kommun har tre övergripande kommunala styrdokument för det kommunala utvecklingsarbetet, som ska vara hållbart med hög upplevd livskvalitet för medborgarna som mål. Utvecklingsarbetet utgår från kommunens vision:
”En framåt kommun som rekommenderas av alla!”

De tre programmen är Miljöprogrammet, Folkhälsoprogrammet och Tillväxtprogrammet och de omfattar de tre hållbarhetsdimensionerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Tillsammans skapar dessa tre dokument ramarna för hur kommunen ska utvecklas på bästa sätt.

Under de tre programmen är övriga kommunala styrdokument (strategier, handlingsplaner och policys) strukturerade för att säkerställa att all kommunal verksamhet bidrar till de övergripande målen för Bergs kommun.

Ett hållbart Berg

Hållbar utveckling delas traditionellt upp i ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vi har valt en modell där ekologisk hållbarhet ses som en förutsättning för såväl social som ekonomisk hållbarhet. Social hållbarhet ligger till grund för att en ekonomisk hållbarhet ska vara möjlig. Det innebär att ekonomisk hållbarhet är en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten.

Med en ekonomiskt hållbar kommun avses att befolkningsutvecklingen balanseras avseende ålders- och könsfördelning, att alla medborgare har möjlighet att försörja sig samt att kommunen säkerställer god ekonomisk hushållning för framtida investerings-
behov.

En socialt hållbar kommun erbjuder människor ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Det är ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

I en ekologiskt hållbar kommun arbetar kommun och medborgare aktivt för att minska användningen av icke-förnyelsebara naturresurser och förebygga föroreningar, kontinuerligt minska energianvändningen och öka andelen förnybar energi, bevara den biologiska mångfalden samt bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga.

Globala målen

Utvecklingsprogrammen synliggör och kopplar ihop Bergs kommuns arbete med de globala målen på det lokala planet.

Uppdaterad: