Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Internkontroll

Internkontroll är ett verktyg som ska användas för att säkerställa de, av fullmäktige, fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen. Internkontrollen omfattar såväl de politiska som de professionella systemen och rutinerna som används för att styra verksamhet och ekonomi. Internkontrollplanen innehåller analys av risker och kontrollaktiviteter.

Bergs kommuns internkontrollplan 2019-2022 är en övergripande plan som gäller hela kommunen och dess verksamheter (avdelningar). Internkontrollen skall ses som ett hjälpmedel och inte ett mål eller rutin i sig själv. Internkontroll bör planeras och genomföras så att den uppfattas som en naturlig del i de olika verksamheterna. För att kunna genomföra och säkerställa en god internkontroll är det därför nödvändigt att varje avdelning har dokumenterade rutiner som följs upp och revideras löpande enligt plan.

En fungerande internkontrollplan bör kontinuerligt utvecklas och förändras i takt med att verksamhets- och ekonomistyrningen förändras. Det är alltså ett dynamiskt verktyg som hela tiden är aktuellt parallellt med bland annat kommunens strategiska planer och balanserade styrkort. Det är viktigt att arbetet med internkontrollen dokumenteras och återrapporteras till beslutsfattarna.

I de fall det görs stickprovskontroller ska dessa dokumenteras enligt en gemensamt framtagen mall och dokumentationsblankett. Bergs kommuns arbete med internkontroll bör regelbundet redovisas enligt överenskommen tidplan.

Styrande dokument och planeringsförutsättningar

  • Styrande dokument för interkontrollarbetet utgörs av Reglemente för Internkontroll.
  • Riskanalys ska genomföras en ggr per mandatperiod.
  • Internkontrollplan ska upprättas årligen och följas upp under löpande verksamhetsår.
  • Rutin för rapportering mellan styrelse och nämnd samt tjänstemannaorganisation ska tas fram i dialog under mandatperioden genom dialog.

Riskanalys

Riskvärdering

Uppdaterad: