Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Balanserat styrkort

I Kommunens budget-och verksamhetsplan ingår sedan verksamhetsåret 2011 ett antal övergripande mål, sk. balanserat styrkort.
Balanserat styrkort innehåller flera mål inom följande områden, sk perspektiv:

  • ekonomi
  • medborgare
  • medarbetare
  • verksamhet

Syftet med att målsätta, följa upp och styra i fyra olika perspektiv är att få organisationen att utvecklas i önskad riktning på ett balanserat sätt, till skillnad från det traditionella styrsättet där ekonomiperspektivet är det enda.

Uppföljning av målen kommer att ske kvartalsvis även under kommande år. Uppföljningen kommer dels att följas upp kvartalsvis för varje enskilt mål, men uppföljningen kommer även att ske perspektivvis för att se hur balansen av måluppfyllnaden mellan perspektiven är. Varje verksamhet kommer även kvartalsvis att analysera eventuella avvikelser mot målen, samt upprätta handlingsplaner över hur man planerar att uppnå uppsatta mål.

Uppdaterad: