Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Service och kvalitetsarbete

Bergs kommun satsar på att utveckla och förbättra sin verksamhet för medborgare, besökare och företagare.

Det övergripande syftet med kvalitetsarbetet är att på ett systematiskt sätt upptäcka och identifiera brister i processer och rutiner inom den kommunala verksamheten och att uppmuntra till förbättringar - ständiga förbättringar - som kommer kommunens kunder till gagn. Vi kan därigenom leverera bästa möjliga service utifrån den resurser som tilldelats verksamheten.

För att kunna mäta och följa upp kvaliteten på den kommunala servicen är Bergs kommun med i ett landsomfattande nätverk som kallas för "Kommunens kvalitet i korthet" (KKiK). Nätverket hålls samman av Sveriges Kommuner och Landsting. I Kommunens kvalitet i korthet sammanställs flera mätvärden om den kommunala servicen. Bland annat redovisas vissa resultat från den årliga medborgarundersökning som genomförs av Statistiska Centralbyrån.

Uppföljning och sammanställning av klagomål och synpunkter

​De synpunkter och klagomål som kommit till kommunens kännedom sammanställs enligt en särskilt rutin och redovisas för ansvariga politiker. Nämnderna får information om vilken typ av klagomål och synpunkter som framkommit två gånger per år. Denna information sammanställs och redovisas för kommunfullmäktige i juni varje år med början 2013.

Om ett flertal klagomål eller synpunkter gäller samma typer av verksamhet redovisas hur man har för avsikt att arbeta med frågan och hur långt man har kommit. Ibland kan nämnden behöva omfördela medel för att det ska vara möjligt att lägga fokus på ett särskilt angeläget förbättringsområde. Klagomål som avser enskilda anställda hanteras av respektive chef.

Den nämndsvisa sammanställningen av klagomål och synpunkter ger ett bra underlag för förbättringsarbetet. Ansvariga chefer redovisar vilken typ av klagomål som inkommit och om det är möjligt att se en trend inom vissa områden eller om klagomålen handlar om enskilda ärenden. Sammanställningen ska vara övergripande och de som lämnat klagomålen avidentifierade.

Nämndernas sammanställningar redovisas på samma sätt i kommunfullmäktige.

Läs mer om kommunens hantering av klagomål och synpunkter.

Uppdaterad: