Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Borgerliga ceremonier

En borgerlig ceremoni är en akt som kan utformas helt fritt efter ens egna önskemål. I många fall förekommer diktläsning och musik. Det är viktigt med ceremonier och ritualer i livets olika skeden. Allt fler tycker att de helst bör stå i samklang med ens privata livssyn.

Begravning

Borgerlig begravning sker inte i kommunens regi och kommunen förmedlar inte denna tjänst. De flesta begravningsbyråer har egna, eller tillhandahåller, förrättare vid borgerlig begravning.

Begravningsavgift betalas av alla, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Avgiften ger rätt till gravplats, gravsättning, kremering, transporter samt lokal för begravningsceremonin.

En borgerlig begravning är en högtidsakt utan religiösa inslag. Det finns inga bestämmelser om hur den borgerliga  begravningsakten ska ordnas. De anhöriga kan efter eget omdöme välja lokal, musik, sång och andra inslag i akten.

Dödsboanmälan

När ett dödsfall inträffar ansvarar anhöriga för att bouppteckning eller dödsboanmälan upprättas.

Läs mer om dödsboanmälan

Begravningsombud

Sedan stat och kyrka skiljts åt har Länsstyrelsen förordnat ombud att granska hur den församling, som har hand om begravningsverksamheten, tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Länsstyrelsen Västernorrland har utsett Jim Salomonsson att vara begravningsombud i Sydöstra Jämtlands pastorat för tiden 1 januari 2022-31 december 2022.

Namngivning

Har familjen fått tillökning? Gratulerar!  En ny familjemedlem för med sig en rad praktiska frågor att lösa. Inom tre månader måste barnets förnamn anmälas till Skatteverket. Efternamn behöver bara anmälas i vissa fall när föräldrarna har olika namn.

Borgerlig namngivning är ett alternativ för de föräldrar som inte vill att barnet ska döpas enligt Svenska kyrkans eller något annat trossamfunds ordning. Det finns inga formella krav på hur en namngivningsceremoni ska vara utformad. Du får som förälder själv fritt välja förrättare, ceremoniform, lokal m m.

Vill du ha en borgerlig ceremoni kan vi på Bergs kommun hjälpa dig. Ring någon av våra förrättare eller kontakta stabsavdelningen, tel. 0687-161 00 för mer information.

För namngivningsceremoni som sker i kommunens iordningsställda lokal i Svenstavik tas ingen avgift ut. Vid förrättning som sker på annan plats tas en avgift ut av paret som motsvarar de kommunala arvodesbestämmelserna med halv- eller heldagsarvode samt reseersättning. Avgiften utgör arvode och reseersättning till förrättaren.

Vigsel

Borgerliga vigselförrättare i Bergs kommun är:

Namn

Telefon

Lena Olsson, Svenstavik

070-587 97 83

Maud Peeker, Klövsjö

070-608 68 58

Gunhild Åkerblom, Svenstavik

070-663 60 24

Rickard Svedjesten, Oviken

070-519 10 85

Jon Olofsson, Klövsjö

070-332 14 33

Siri Jörgensen, Oviken

070-689 79 26

Annica Persson, Hackås

070-821 60 64

Moa Andersson, Skålan

070-251 82 76


Skicka e-post till vigselförrättare i Bergs kommun

Dina kontaktuppgifter
Dina kontaktuppgifter


Innan ceremonin måste parterna ha ett intyg om hindersprövning som lämnas till vigselförrättaren innan vigseln. Intyget får ni hos Skatteverket 0771-567 567.
Två vittnen måste vara närvarande under akten. Lägsta ålder för vittnen är 15 år. Har ni ingen möjlighet att ordna egna vittnen brukar några av kommunledningskontorets tjänstemän ställa upp. Sedan den 1 maj 2009 är äktenskapet könsneutralt.

En avgift tas ut av paret som motsvarar de kommunala arvodesbestämmelserna med halv- eller heldagsarvode samt reseersättning. Avgiften utgör arvode, sociala avgifter och reseersättning till förrättaren.

Tid för vigselförrättning bokas hos bergs.kommun@berg.se, eller direkt hos någon av förrättarna.

Uppdaterad: