Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Stipendier och fonder

Det finns idag ett antal fonder som Bergs kommun förvaltar och som du kan söka bidrag från.

Stipendier

Kulturstipendium

Kulturstipendiet, som är på 15 000 kronor, kan sökas av personer mellan 19 och 25 år för möjlighet till utveckling inom olika konstarter. Ansökan måste skrivas av den som söker stipendiet.

Ansökan till kulturstipendiet är öppen under våren.

Tidigare års mottagare av kulturstipendiet:

2018 - Per Berglin, Tossåsen
2017 - Åsa Svensson, Klövsjö
2016 - Hulda Åkerblom, Hoverberg
2015 - Rebecka Öberg, Bingsta
2014 - Daniel Eliasson, Rörön
2013 - Ingen sökande
2012 - Josefine Olsson, Hoverberg

Donationsfonder

Stiftelsen Makarna Bäckmans donationsfond

Org.nr 892600-7520

Makarna Bäckmans fond förvaltas av kommunstyrelsen i Bergs kommun. Utdelning beslutas av särskild styrelse utsedd av kommunfullmäktige.

I testamente 1917 förordnade Olof N Bäckman och hans hustru Christina att deras kvarlåtenskap skulle tillfalla Bergs kommun och bilda en fond till stöd för dess sjukstuga och vara avsedd för fattiga sjuklingar. Genom beslut av Kungl Maj:t 1944-03-24 fick fondens avkastning, intill dess en sjukstuga inom kommunen kommit till stånd, delas ut till fattiga sjuka i kommunen, vilka förut inte åtnjutit annan fattigvård än sjukvård och för vilka sjukvårdskostnaderna är betungande.

Bergs kommun anhöll 1984 att fondens avkastning skulle få delas ut till personer som på grund av sjukdom fått sin ekonomi försämrad, för kostnader för eftervård, konvalescentvård och rekreationsresor, som den sjuke annars inte skulle ha möjlighet att bekosta.

Kammarkollegiet medger att fondens årliga avkastning, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, får användas för det föreslagna ändamålet för personer som är folkbokförda i Bergs församling.

Utdelning sker en gång per år och annonsering om ansökan görs i Bergs annonsblad.

Stiftelsen Myssjö och Ovikens sociala samfond

Org.nr 893203-0276

Disponibel avkastning skall användas enligt beslut av vård- och socialnämnden i Bergs kommun. Fondens förmögenhet och tillgångar i övrigt förvaltas av kommunstyrelsen.

Av den årliga nettoavkastningen skall 1/10 läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. Avkastning som ej utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år.

Disponibel avkastning skall användas till att främja barna- och ungdomsvård samt att bistå åldringar och handikappade inom Myssjö och Ovikens församlingar.

Utdelning sker efter annonsering om ansökan i Bergs annonsblad.

Stiftelsen Bergs kommuns centrala skolfond

Org.nr 893203-0284

Disponibel avkastning skall användas enligt beslut av utbildningsnämnden i Bergs kommun. Fondens förmögenhet och tillgångar i övrigt förvaltas av kommunstyrelsen.

Av den årliga avkastningen skall 1/10 läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. Avkastning som inte utdelas skall reserveras för utdelning under kommande år.

Utdelning skall användas till förmån för elever i kommunens grundskola, gymnasieskola eller skolväsende företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål.

I komplement till stadgar beslutade 1984-04-18 och 1992-04-15 anges att fondmedel fördelas i huvudsak till enskilda elever i årskurs 9 enligt beslut av högstadierektorerna.

Utdelning skall ske en gång per år vid läsårsavslutning.

Stiftelsen Olof Näslunds vårdhemsfond

Org.nr 802479-3609

Fonden förvaltas av vård- och socialnämnden i Bergs kommun.

Att användas till inrättande av ett vårdhem för gamla och orkeslösa mindre bemedlade personer med hemortsrätt inom Myssjö kommun. Intill dess denna plan kan förverkligas skall medlen fonderas och får den årliga avkastningen, intill dess vårdhemmet inrättas, användas för beredande av vård på annat sätt åt därtill behövande som icke åtnjuter stadigvarande fattigvård.

Övriga fonder

Hälsofrämjande aktiviteter från 65 år

Syftet med fonden är att uppmuntra till fysisk aktivitet och reducera antalet fallolyckor. Aktiviteterna skall vända sig till dem som är 65 år och äldre.

Föreningar, intresseorganisationer och enskilda som har för avsikt att anordna en aktivitet som främjar fortsatt god hälsa för åldersgruppen kan ansöka ur fonden.

Blankett Ansökan om hälsofrämjande aktiviteter för oss över 65 år kan beställas av nämndsekreteraren eller finns att hämta på sidan Blanketter.

För frågor eller ytterligare information kontakta nämndsekreteraren för vård och socialnämnden.

Utdelning sker en gång per år efter annonsering om ansökan i Bergs annonsblad och här på Bergs kommuns webbplats.

Uppdaterad: