Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden (ÖFN) utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Nämnden kontrollerar hur de sköter ekonomisk förvaltning och personlig omvårdnad.

Hos alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Bergs kommun finns en gememsam överförmyndarnämnd tillsammans med Bräcke kommun. Nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Även om handläggningen sker i en annan kommun så är den egna nämnden ansvarig för besluten.

Överförmyndarnämnden har 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare.

Du hittar kontaktuppgifter på sidan - Kontakta din politiker.

Överförmyndarkontoret - en tillsynsmyndighet

Överförmyndarkontoret är nämndens uppdragskontor och handlägger de dagliga tillsynsärendena rörande gode män, förvaltare och förmyndare.
Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.  Uppdraget är reglerat i föräldrabalkens bestämmelser.

Överförmyndarnämnden är skyldig att ta upp frågan om god man eller förvaltare när nämnden får reda på att någon behöver sådan hjälp. I de flesta fall är det sedan tingsrätten som beslutar om godmanskap eller förvaltare.

Samarbete med Bräcke kommun

Efter beslut av kommunfullmäktige i Bergs och Bräcke kommuner samarbetar kommunerna när det gäller överförmyndarverksamheten. Sedan den 1 september 2010 handläggs alla överförmyndarfrågor av Bräcke kommun och du som anhörig eller ställföreträdare har har kontakt med deras handläggare.

Från och med 1 januari 2015 är nämnden organiserad tillsammans med Bräcke kommun och kallas för överförmyndarnämnden i Bräcke och Berg. Bräcke kommun är värdkommun och organiserar överförmyndarexpeditionen.

Uppdaterad: