Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Kommunrevisionen

Revisionens huvuduppdrag är ansvarsprövning av styrelser och nämnder. Verksamheten som bedrivs inom styrelser och nämnders ansvarsområden ska årligen granskas och prövas för att se:

  • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • om räkenskaperna är rättvisande
  • om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig

Revisorerna är valda av och arbetar på kommunfullmäktiges uppdrag.

Kommunrevisorerna

Kommunrevisorerna

Roll

Namn

Ordförande

Malin Skönström

Vice ordförande

Inga-Lis Bromée-Sjöberg


Tommy Jakobsson


Per Nauman


Britt-Inger Strömkvist-Andersson

Sakkunnigt biträde KPMG

Mikael Lindberg

Kontakta kommunrevisorerna


Dina kontaktuppgifter
Dina kontaktuppgifter

Kontakta Mikael Lindberg, sakkunnigt biträde KPMG: mikael.lindberg@kpmg.se

Läs mer om revisionen

Uppdaterad: