Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Överklaga beslut

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du överklaga det.

Överklaga beslut

Det finns två olika sorters överklaganden: laglighetsprövning – prövning av lagligheten i kommunens beslut och förvaltningsbesvär – överklagande av myndighetsbeslut mot enskild.

Vem får överklaga?

Du kan överklaga ett beslut som fattats av kommunen om du i Bergs kommun

 • är folkbokförd
 • äger en fastighet
 • är taxerad för kommunalskatt

Laglighetsprövning

Att överklaga beslut kallas för laglighetsprövning. Du kan överklaga beslut som är fattade av

 • nämnder
 • gemensamma nämnder
 • kommunstyrelsen
 • kommunfullmäktige

Din överklagan skickar du till Förvaltningsrätten i Härnösand. De kan helt eller delvis upphäva det beslut du överklagar.

Förvaltningsrätten prövar om det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter. De prövar också om beslutet

 • har tillkommit i laga ordning
 • handlar om något som inte är en angelägenhet för kommunen
 • strider mot lag eller annan författning

Om beslutet upphävs fattar kommunen själv ett nytt beslut.

Tid att överklaga

Du måste överklaga skriftligt inom tre veckor från det att nämndens, styrelsens eller fullmäktiges protokoll har publicerats på vår digitala officiella anslagstavla på hemsidan.

Beslut som överklagas enligt kommunallagen kan överklagas i tre steg:

 • förvaltningsrätt
 • kammarrätt
 • regeringsrätt

Förvaltningsbesvär – överklaga beslut som gäller enskild person

Att överklaga ett beslut om myndighetsutövning kallas förvaltningsbesvär. Om du är part i ett sådant beslut ska du alltid få information tillsammans med beslutet om hur du överklagar enligt lagens särskilda föreskrifter. Det kallas för besvärshänvisning.

Lagar med särskilda föreskrifter är till exempel socialtjänstlagen och plan- och bygglagen.

Vart skickar jag överklagandet?

Du ska skicka ditt överklagande till den myndighet som fattat beslutet. Om du exempelvis vill överklaga ett beslut som socialtjänsten fattat, skickar du alltså överklagandet enbart dit. Du måste skicka in överklagandet inom tre veckor efter det att du fått del av beslutet. Det framgår av beslutet hur lång tid du har på dig och vart du ska skicka överklagandet.

Myndigheten som fattat beslutet prövar sedan om överklagandet kommit in i rätt tid. Om det har det kan myndigheten på nytt gå igenom beslutet. Ändras inte beslutet helt enligt dina önskemål skickar myndigheten vidare överklagandet och andra handlingar till den instans som ska pröva överklagan. Vilken instans det är beror på ärendet, ofta är det förvaltningsrätten eller länsstyrelsen.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska visa vilket beslut du är missnöjd med. Det kan du ange genom att referera till en paragraf i ett protokoll eller till ett diarienummer. Du ska också visa varför du anser att beslutet är felaktigt.

Ditt överklagande ska vara skriftligt, undertecknat av dig som överklagar och innehålla följande personuppgifter:

 • person- eller organisationsnummer
 • postadress till bostad och arbetsplats
 • telefonnummer till bostad och arbetsplats samt mobiltelefonnummer (med undantag för nummer som avser ett hemligt mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det)
 • e-postadress
 • andra uppgifter som kan vara av betydelse för att förvaltningsrätten ska kunna skicka sitt beslut i ärendet till dig

Uppdaterad: