Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Flyktingmottagning

Att ta emot flyktingar och andra skyddsbehövande är en del av det internationella ansvar som Sverige har åtagit sig genom sitt medlemskap i FN. Det är också en solidaritetshandling och en utvecklingsmöjlighet för kommunen.

Kommunens uppdrag

Kommunen samverkar med Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket om mottagande för bosättning av nyanlända flyktingar. Den gäller flyktingar som har beviljats uppehållstillstånd av Migrationsverket.

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för nyanländas etablering. De ansvarar för att upprätta en planering för varje arbetsför vuxen och beslutar om ersättning för den enskilde mot deltagande i upprättade insatser.

Kommunen som helhet har följande ansvar när det gäller nyanländas etablering:

  • mottagande och bostadsförsörjning
  • att ge praktisk hjälp i samband med bosättning
  • försörjning och andra insatser för de som inte har rätt till etableringsplan på grund av nedsatt prestationsförmåga
  • insatser inom det sociala området
  • samhällsorientering
  • undervisning i SFI och annan vuxenutbildning
  • skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar
  • att se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del

Nationella politiska mål

Migration

Svensk migrationspolitik omfattar flykting- och invandringspolitik, återvändande, stöd för återvandring och kopplingen mellan migration och utveckling. Den inbegriper även samarbetet på internationell nivå kring dessa frågor. Området omfattar också frågor om svenskt medborgarskap.

Mål för migration

Målet för migrationspolitiken är att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser, främjar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvaratar och beaktar migrationens utvecklingseffekter samt fördjupar det europeiska och internationella samarbetet.

Asyl

Asylpolitiken ska säkerställa en human, rättssäker och ordnad migrationspolitik. Asylrätten ska värnas och särskild hänsyn ska tas till barns bästa. Inom ramen för den reglerade invandringen ska rörligheten över gränserna underlättas. Migrationens utvecklingseffekter ska tillvaratas bättre och det internationella och europeiska samarbetet ska förbättras och fördjupas.

Mål för asyl

Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck. Denna politik har starkt stöd i Sveriges riksdag.

Nyanländas etablering

Området handlar om att skapa fler förutsättningar för att nyanlända snabbt ska komma i arbete eller utbildning. Alla steg i mottagandet ska syfta till att hitta ett jobb. Området omfattar också ersättning till kommuner för flyktingmottagande och mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

Mål för nyanländas etablering

Målet är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.

Snabbare etablering på arbetsmarknaden

Arbete är den främsta nyckeln till etablering i Sverige. Arbete ger möjligheter att utveckla språket, få kunskap om det svenska samhället och få ett utökat nätverk. Nyanländas kunskaper och färdigheter måste tas tillvara på ett bättre sätt. Det är angeläget att både kvinnor och män får del av effektiva insatser för etablering på arbetsmarknaden. Regeringens mål är att uppnå en snabbare etablering av nyanlända på arbetsmarknaden.

Hållbart mottagande i hela landet

Flyktingmottagandet är ett gemensamt ansvar för samhället. Mottagandet är ojämnt fördelat mellan landets kommuner samtidigt som väntetiderna för att kunna bosätta sig i en kommun har ökat. För dem som beviljats uppehållstillstånd är bosättning i en kommun ett viktigt första led i processen för etablering på arbetsmarknaden.

Uppdaterad: