Dela

Kontakta oss

Bïevnesh åarjelsaemiengïelesne/ Information på sydsamiska

Aellieh årroeh skïemtjiji gietskene. Så här kan du hindra smittan. Dellie datnem jïh mubpide vaarjelidh skïemtjedidh. Daesnie jienebh raerieh guktie maahtah suetiem heerredh.

Så här kan du hindra smittan. Så skyddar du dig och andra. Här finns fler råd hur du ska hantera smittan.

Daesnie bïevnesh gååvnesieh Folkhälsomyndigheten luvhtie covid 19:n bïjre. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

(Här finns Folkhälsomyndighetens information om covid 19 på sydsamiska.)

Daesnie bïevneseplaeriem gååvnese åarjelsaemiengïelesne.

Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19

Dan orre coronavijrusen jïh skïemtjelassen covid-19 bïjre Länk till annan webbplats.

Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter

Datne gie 70 jaepieh jallh båarasåbpoe – gaertjedh dov lïhke gaskesh Länk till annan webbplats.

Uppdaterad: