Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Arkiv

Kommunens arkivverksamhet regleras i Arkivlagen, Förvaltningslagen, Kommunallagen, Offentlighets- och sekretesslagen, Bokföringslagen, Bergs kommuns arkivreglemente, kommunens dokumenthanteringsplaner, samt flera andra lagar och förordningar.

På arkivet kan du:

 • Ta fram beslut som tagits av en kommunal nämnd
 • Hembygdsforska
 • Släktforska
 • Få fram ditt skolbetyg
 • Söka efter dina vaccinationsuppgifter om du slutfört din gymnasieutbildning i kommunen
 • Söka namnen på dina skolkamrater för en klassträff
 • Söka uppgifter på ditt hus från våra arkiverade bygghandlingar
 • Söka källmaterial och skriva specialarbete på gymnasiet eller uppsats på universitet

Enligt arkivlagen ska en myndighets arkiv hållas ordnat och vårdas så att det tillgodoser

 • rätten att ta del av offentliga handlingar
 • behovet av information för förvaltningen och för rättsskipningen
 • forskningens behov av källmaterial 

I Bergs kommun är Kommunstyrelsen arkivmyndighet för den kommunala verksamheten samt för de kommunala bolagen. Arkivmyndigheten ska bland annat utöva tillsyn för att kontollera att nämnderna och bolagen fullgör sina skyldigheter och följer de lagar och regler som finns. Kommunarkivarien bistår arkivmyndigheten genom att vårda, förvara och tillgängliggöra arkivmaterialet och är rådgörande i frågor som rör arkivlagen, offentlighets- och sekretesslagen med flera andra lagar inom arkivområdet, olika typer av arkivfrågor, dokumenthanteringsplaner samt andra dokument och policys som styr kommunens verksamheter.

Det kommunala självstyret gör att kommunerna i stor utsträckning själva avgör vad som ska arkiveras. Inom vissa områden, till exempel ekonomi och socialtjänst, finns lagar som styr vad som ska arkiveras. Arkivlagen säger att varje myndighet ska upprätta dokumenthanteringsplaner som beskriver vilka handlingar som finns, dess förvaring samt gallringsfrist.

Uppdaterad: