Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Klövsjö 5:262 mfl.

OBS! Förlängd granskningstid tom 31 oktober.

Granskningstid för båda detaljplanerna är 4-31 oktober 2016 (tidigare 4-25 oktober).

I samrådsskedet hanterades bostäder, camping, småbåtshamn och badplats i samma detaljplan. Inför granskningsskedet beslutades att låta området delas in i två separata detaljplaner där bostäder hanteras i en plan och övriga verksamheter i en annan.

Följebrev, naturvärdesinventering och samrådsredogörelse är gemensamt för båda planerna men finns under respektive rubrik.

För att alla detaljer ska framträda i plankartan kan zoomningsverktyget behöva användas.

Uppdaterad: