Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Ny detaljplan för Klövsjö 1:341

Antagen 2022-05-12, MBN § 101

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd, beslutade vid sammanträde 2022-05-12, § 101, att anta detaljplan för Klövsjö 1:341, Bergs kommun.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av en ny förskola om cirka två till fyra avdelningar i Klövsjö by. Utöver ytor för parkering, hämtning, lämning och lastning måste det finnas tillräckligt med friytor och att dessa kan utformas på ett sätt som bidrar till barns utveckling. Fastigheten ligger inom utpekat riksintresseområde för kulturmiljövård och det är därför viktigt att bebyggelsen anpassas till områdets kulturhistoriska värde.

Miljö- och byggnämndens beslut framgår av bifogat protokollsutdrag. Justering av miljö- och byggnämndens protokoll från sammanträdet 2022-05-12 tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla 2022-05-17.

Överklagande av detaljplanen ska ha inkommit senast tre veckor efter protokollet för beslutet justerats vilket innebär 2022-06-07.

Protokollsutdrag Pdf, 214.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Underrättelse antagande Pdf, 188.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Plan- och illustrationskarta Pdf, 536.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Plan- och genomförandebeskrivning med utredning av betydande miljöpåverkan Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Granskningsutlåtande Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Beslut om betydande miljöpåverkan Pdf, 175 kB, öppnas i nytt fönster.
Lokaliseringsutredning Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Geoteknisk utredning Pdf, 778.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Bullerutredning Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Dagvattenutredning Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsförteckning och grundkarta lämnas ut på begäran.

Uppdaterad: