Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Åsarne-Österåsen 2:246 m.fl. Västra delen av Åsarna by

karta som beskriver planområdets gränser

Granskningstiden har gått ut.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra vidare utveckling av den västra delen av Åsarna samhälle genom att reglera byggrätterna efter en mer modern standard och enhetlig utformning. Samtidigt ses tillåten markanvändning över och anpassas till faktiska och framtida förhållanden.

Ändringar i planens omfattning

Då detaljplanen var ute på samråd så omfattande den även fastigheterna mot Europaväg 45 (E45). I samrådsförslaget var dessa fastigheter till övervägande del planlagda för ändamålet centrum och bostäder. Inför planens granskning har planens omfattning minskat genom att fastigheterna mellan Centrumvägen och E45 samt Skansmovägen och E45 inte längre ingår i planområdet. Detsamma gäller fastigheterna belägna i samrådsförslagets mest norra del såsom Åsarne-Österåsen 2:81, 2:98 m.fl.

Anledningen till att dessa fastigheter inte längre omfattas av planen beror på Trafikverkets pågående utredningar om E45:ans utformning. För att arbetet med E45 inte ska riskera hamna i ett planstridigt utgångsläge har kommunen i samråd med Trafikverket beslutat att låta planlägga kvarteren närmast E45 samordnat.

När Trafikverket fattat beslut om E45:ans utformning är kommunens intention att återuppta planarbetet för bland annat det området som tidigare ingick i samrådet. Det för att skapa bästa möjliga förutsättningar för såväl väg som intilliggande kvarter och samordna processerna.

Granskningshandlingar

Plankarta Pdf, 900.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse Pdf, 368.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du vill lämna synpunkter på planförslaget

Om du har synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet behöver vi få in dessa senast 25 april 2021. Kom ihåg att ange ärendets diarienummer 2016.10 på ditt yttrande.

Skicka dina synpunkter skriftligen till Milljö- och byggavdelningen eller med post till:
Berg- och Härjedalens miljö- och byggnämnd Medborgarhuset 842 80 Sveg

Det kan vara bra att känna till att om du inte skriftligen framfört dina synpunkter innan ovan angivet datum kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen längre fram i planprocessen.

Kontakt

Hör gärna av dig om du har frågor om planförslaget.
Lina Byström
Telefon 0687-165 53

Uppdaterad: