Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Kartprodukter

Kart- och mätenheten tillhandahåller bland annat olika typer av kartor så som nybyggnadskartor.

Prisuppgifter för kartor och mättjänster finns i aktuell taxa för plan- och bygglagen.

Läs mer om taxor och avgifter inom PBL

Nybyggnadskartor

När en ansökan om lov görs ska ritningar, beskrivningar och övriga uppgifter lämnas in till kommunen för prövning. Vid bygglovsansökan behövs bland annat en situationsplan över aktuell fastighet. En nybyggnadskarta utgör ofta underlag till denna situationsplan.

För att beställa en nybyggnadskarta, fyll i blanketten och sänd in till miljö- och byggavdelningen. Blankett för att beställa nybyggnadskarta. Pdf, 271.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Handläggningstiden för nybyggnadskartor är för närvarande upp till 8 veckor. På grund av stor efterfrågan samt att snöläget påverkar leveranstiden.

Har du frågor om beställningen vänligen kontakta oss via mailadressen: kartor@berg.se

Nedan kan du läsa mer om nybyggnadskartor, när dessa behövs och vilka krav som ställs på utformningen.

Vad är en nybyggnadskarta?

Nybyggnadskartan är en karta som bland annat redovisar gällande fastighetsgränser och mark som inte får bebyggas. Den visar också andra detaljer av betydelse som avstånd till angränsande bebyggelse, angränsande vägar, bredd och höjdlägen, befintliga ledningar, höjder, med mera.

Se exempel på en nybyggnadskarta Öppnas i nytt fönster.

När behöver jag en nybyggnadskarta?

Nybyggnadskartan kan användas som underlag för att skapa den situationsplan som enligt plan- och bygglagen ska lämnas till kommunen i samband med ansökan om till exempel bygglov.

Vid bygglov inom detaljplanelagt område är det ett krav att situationsplanen utgörs av en nybyggnadskarta.

Vid tillbyggnad eller uppförande av komplementbyggnader eller om fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område kan kartunderlag med lägre detaljeringsgrad och noggrannhet godtas. Det är miljö- och byggnadsnämnden som avgör när det behövs en nybyggnadskarta.

Krav på nybyggnadskarta - inom detaljplan

Om du söker bygglov för ett bygge inom detaljplanerat område ställs följande krav på hur nybyggnadskartan ska vara utformad och vad den ska innehålla:

 • Skala 1:500.
 • Format A4 eller A3.
 • Fastighetsgränser, servitutsområden och eventuella tomtplatsavgränsningar.
 • Befintliga byggnader och anläggningar på eller nära fastighet.
 • Detaljplanens områdes- och bestämmelsegränser.
 • Angränsande gatas/vägs båda begränsningslinjer enligt gällande detaljplan alternativt befintlig gatas/vägs båda begränsningslinjer.
 • Gatas/vägs höjd angiven i detaljplan alternativt gatas/vägs befintliga höjd.
 • Andra detaljer av betydelser som slänter, staket, stödmurar, större stenblock m.m.
 • Ledningsredovisning för vatten-, avlopp- och ev. fjärrvärmeledningar samt, anslutningspunkter med höjder och dimensioner för dessa.
 • Höjd visas med antingen höjdpunkter med tillräcklig täthet alternativt med höjdkurvor med höjdpunkter i tomthörn och vid byggnad.
 • Byggnader anges med höjd på färdigt golv. Även byggnader på intilliggande fastigheter.
 • Nybyggnadskartan ska ange fastighetsbeteckning, kommun, upprättare och datum för upprättande.

Krav på nybyggnadskarta - utanför detaljplan

Om du söker bygglov för ett bygge utanför detaljplanerat område ställs följande krav på hur nybyggnadskartan ska vara utformad och vad den ska innehålla:

 • Skala 1:500.
 • Format A4 eller A3.
 • Fastighetsgränser, servitutsområden och eventuella tomtplatsavgränsningar.
 • Befintliga byggnader och anläggningar på eller nära fastighet.
 • Befintlig gatas/vägs båda begränsningslinjer och höjd.
 • Ledningsredovisning för vatten-, avlopp- och ev. fjärrvärmeledningar, samt anslutningspunkter med höjder och dimensioner för dessa i de fall de finns befintligt.
 • Höjd visas med höjdkurvor med höjdpunkter i tomthörn och vid byggnad.
 • Byggnader anges med höjd på färdigt golv. Även byggnader på intilliggande fastigheter.
 • Nybyggnadskartan ska ange fastighetsbeteckning, adress, kommun, upprättare och datum för upprättande.

Uppdaterad: