Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer

Kulturmiljöer finns både inom och utanför detaljplanerat område. När man bygger nytt, bygger till eller gör andra ändringar i en kulturmiljö ska detta sket på ett varsamt sätt. Tillkommande byggnader ska anpassas till den befintliga miljön och ha en bra funktion i sitt sammanhang.

Kulturhistoriska platser, byggnader och miljöer kan hjälpa oss både att känna en förankring bakåt i tiden och att öka förståelsen för vår omvärld och nutid. Kulturmiljöer är platser som berättar om en gemensam historia. Det kan vara allt från en enskild plats eller byggnad till hela landskap. Platserna bär på kunskap om äldre tiders byggnadsstilar, om hur samhället har förändrats och om livet i och mellan husen.

En byggnad eller anläggning som anses vara synnerligen märklig med avseende på sina arkitektoniska och kulturhistoriska kvaliteter kan förklaras som byggnadsminne av Länsstyrelsen. Byggnaden ska då bevaras för framtiden, i enlighet med Lagen om kulturminnen.

Många registrerade byggnadsminnen och fornlämningar finns listade hos Riksantikvarieämbetet. Om du ska göra ingrepp i eller i anslutning till ett byggnadsminne eller en fornlämning kan du behöva tillstånd från både kommunen och Länsstyrelsen. Kontakta oss gärna om du har frågor, eller om du är osäker på vad som gäller för dig.

Hur bedöms kulturmiljövärden?

Utredningar gjorda av länsmuseet på slutet av 1980-talet är ännu idag till viss del vägledande för Bergs kommuns bedömningar av kulturmiljövärden. 2014 och 2015 inventerades en del fäbodvallar och miljöer som ansetts värdefulla, dessa sammanställdes i rapporter. Vill du ta del av dessa är du välkommen att kontakta oss.

Kulturmiljöprogram

Under 2019 planerar kommunen att ta fram ett kulturmiljöprogram i syfte att tillvarata och utveckla de kulturhistoriska värdena i samhälls­planeringen.

Vi vill lyfta fram den rika resurs som kulturmiljön är, både för oss som bor här och för turism- och besöks­näringen. Syftet är också att främja utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle.

Kulturmiljöprogram är en kartläggning av särskilt värdefulla byggnader och bebyggelse­områden i kommunen, men innebär inte ett utökat juridiskt skydd.

Uppdaterad: