Dela

Kontakta oss

Kaminer och eldstäder

Med eldstad menas en braskamin, öppen spis, vedspis, kakelugn, braskassett, värmepanna (ved, pellets, olja etc.) eller liknande.

När du ska installera eller väsentligt ändra en eldstad så ska du först lämna in en anmälan. Anmälan ska skickas till Miljö- och byggavdelningen och ett startbesked ska ges innan arbetet får påbörjas. Innan du påbörjar installationen bör du kontakta en skorstensfejarmästare för rådgivning. När installationen är klar ska skorstensfejaren eller annan likvärdig sakkunnig utföra en installationsbesiktning. Du får börja elda först efter att besiktningsprotokoll (utan anmärkningar) lämnats in till Miljö- och byggavdelningen och ett slutbesked har getts.

Om du inte anmäler installationen till kommunen kommer du att debiteras med en extra avgift i efterhand, så kallad byggsanktionsavgift.

Med väsentlig ändring av eldstad och rökkanal menas sådana åtgärder som kan leda till en ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen genom ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer, eller annan förändring av eldstadens funktion och användningssätt.

Hänsyn bör tas till om en felaktig installation kan leda till allvarliga konsekvenser i form av ökad risk för brand eller förgiftning.

Exempel på åtgärder du normalt kan behöva anmäla

(utöver nyinstallation av eldstad, skorsten eller rökkanal)

  • Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad.
  • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, t.ex. från olja till pellets.

Exempel på åtgärder som normalt inte är anmälningspliktiga

  • Glidgjutning av skorsten, insättning av insatsrör i befintlig skorsten eller liknande underhållsåtgärd.
  • Byte av eldstadsplan.
  • Byte av eldstad till likvärdig med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt, samt anslutning till rökkanal.

Uppdaterad: