Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Inkomstuppgift

Information gällande inkomstredovisning för barnomsorgsavgifter

Inkomstuppgift skall lämnas

 • när barnet får plats i förskola eller fritidshem
 • när familjens/hushållets ekonomi förändras
 • när familjen/hushållets sammansättning förändras
 • på begäran från kommunen

Vid gemensam vårdnad - där föräldrarna bor på skilda håll och barnet bor växelvis hos föräldrarna och båda föräldrarna har behov av förskole-/fritidsplats - ska båda föräldrarna vara innehavare av förskole-/fritidsplatsen. Anledningen till två platsinnehavare är att föräldrarna som regel har olika behov av förskole-/fritidsplats och olika inkomster.

Förskole-/fritidsplatsavgiften beräknas på den sammanlagda inkomsten i respektive förälders hushåll. Föräldrarna kommer att få varsin faktura. De sammanlagda förskole-/fritidsplatsavgiften får inte överstiga högsta avgiften för en förskole-/fritidsplats. Om en vårdnadshavare säger upp sin del av förskole-/fritidsplats betalar den andra vårdnadshavaren hela förskole-/fritidsplatsavgiften.

Avgiftspliktiga personer

Barnomsorgstaxan gäller för ensamstående och gifta föräldrar. Som gifta jämnställs i avgifthänseende sammanboende med gemensamt hushåll oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Föräldrar är skyldig att lämna uppgift om sammanboendes ekonomiska förhållanden som underlag för avgiftssättningen.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst?

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag för barn
 • Sjukbidrag
 • Sjukpenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga mm

Vad räknas som ej avgiftsgrundande inkomst?

 • Barnbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Underhållsstöd (f d bidragsförskott)
 • Lån/bidragsdel av statligt studiemedel
 • Rekryteringsbidrag
 • Socialbidrag
 • Ersättning för merutgifter vid vårdbidrag
 • Inkomst av kapital
 • Familjehemsföräldrars omkostnadsersättning
 • Etableringsersättning

Om inkomstuppgift uteblir debiteras högsta avgift enligt gällande maxtaxa. Observera att du kan sätta ett kryss i rutan för högsta avgift om din/er inkomst uppgår till inkomsttaket.

Vid gemensam vårdnad - där föräldrarna bor på skilda håll och barnet bor växelvis hos föräldrarna och båda föräldrarna har behov av förskole-/fritidsplats - ska båda föräldrarna vara innehavare av förskole-/fritidsplatsen. Anledningen till två platsinnehavare är att föräldrarna som regel har olika behov av förskole-/fritidsplats och olika inkomster.

Förskole-/fritidsplatsavgiften beräknas på den sammanlagda inkomsten i respektive förälders hushåll. Föräldrarna kommer att få varsin faktura. De sammanlagda förskole-/fritidsplatsavgiften får inte överstiga högsta avgiften för en förskole-/fritidsplats (fn 1.478 kr för förskoleplats och 986 kr för fritidshemsplats). Om en vårdnadshavare säger upp sin del av förskole-/fritidsplats betalar den andra
vårdnadshavaren hela förskole-/fritidsplatsavgiften.

Uppdaterad: