Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Rätt till fritidshem

Vårdnadshavare som förvärvsarbetar eller studerar

Alla skolorna i kommunen erbjuder fritidshem för elever från första augusti det år eleven börjar i förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Barnets närvarotider baseras på vårdnadshavares arbetstid, alternativt studietid samt restid eller utifrån barnets eget behov.

Ideellt arbete räknas inte som förvärvsarbete och är inte grund för omsorg.

Placering i fritidshemmet utifrån barnets eget behov

Barn som är i behov av fritidshemsverksamhet som stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl har enligt skollagen kap 14, 6§, efter beslut av rektor, rätt till plats i fritidshemmet.

Vårdnadshavare som är arbetssökande eller permitterad

Elever vars vårdnadshavare är arbetssökande, permitterad eller föräldraledig har ej rätt att delta i utbildningen på fritidshemmet. Platsen sägs upp med e-legitimation via e-tjänst och avgift betalas innevarande månad. Om vårdnadshavare saknar e-legitimation kontakta skoladministratör.

Vårdnadshavare som är föräldraledig med yngre syskon

Elever vars vårdnadshavare är föräldraledig har ej rätt att delta i utbildningen på fritidshemmet. Platsen sägs upp med e-legitimation via e-tjänst minst två månader innan eleven slutar. Om vårdnadshavare saknar e-legitimation kontakta skoladministratör.

Uppdaterad: