Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Förskoleklass

Sedan höstterminen 2018 är förskoleklass obligatoriskt. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år och därmed är skolplikten tioårig.

Att förskoleklassen är obligatorisk innebär att eleverna får närvaroplikt på samma sätt som elever i grundskolan. Vid särskilda angelägenheter kan ledighet beviljas. En ansökan om ledighet ska alltid bedömas individuellt och med utgångspunkt i barnets bästa. Det är viktigt att barnen får en bra övergång till förskoleklassen. Det finns alltså möjligheter att vara flexibel utifrån barnets bästa när rektorn ska besluta om ledighet för en elev i förskoleklass, samtidigt som alla sexåringar ska få en likvärdig och bra grund för sin fortsatta skolgång. Rektorn behöver göra en samlad bedömning av elevens förhållanden och sitt ansvar för verksamheten när hon eller han fattar sitt beslut.

Förskoleklassverksamheten bedrivs under samma läsårstider som grundskolan och omfattar minst 525 h under läsåret vilket innebär en lägsta garanterad tid om ca 15 timmar per vecka. Det finns ingen regel som säger hur många dagar i veckan en elev ska gå i förskoleklass, men den obligatoriska verksamheten får omfatta högst 190 dagar per läsår och sex timmar per dag. Läroplanen styr verksamheten i förskoleklassen. Det är läroplanens första och andra del tillsammans med den tredje delen som ska ligga till grund när läraren planerar och genomför undervisning i förskoleklassen. Det som sägs i läroplanen om lärare ska också gälla förskollärare och fritidspedagoger.

Anvisad skola

Plats i förskoleklass tilldelas enligt kommunens upptagningsområde för anvisad skola utifrån bostadsort. Enligt skollagen har vårdnadshavare möjlighet att välja skola. Kommunen får dock frångå vårdnadshavares önskemål om den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Elever i förskoleklass har rätt till skolskjuts till anvisad skola de dagar som förskoleklass anordnas. Elev som väljer annan skola än anvisad har möjlighet till det, men då gäller inte rätten till kostnadsfri skolskjuts.

Uppdaterad: