Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Skolskjuts

Kommunen är enligt Skollagen (2010:800) skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskolan (1-9), särskola och gymnasiesärskola med offentlig huvudman som går i den skolenhet där kommunen placerat dem.
Vid beslut om skolskjuts ska hänsyn tas till elevens ålder, färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionhinder hos elev eller någon annan särskild omständighet.
Kommunen ska besluta om vilka avståndsregler som ska gälla.

Bergs kommun har i samarbete med övriga kommuner i Jämtlands län, Jämtlands gymnasieförbund samt Region Jämtland/Härjedalen antagit ett skolskjutsreglemente. Nedanstående information på sidan är hämtat från skolskjutsreglementet. Länk till skolskjutsreglementet finns längst ned på sidan. 

Ålder och avstånd

Elever i förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasiesärskola som går i den skolenhet där kommunen har placerat dem har rätt till skolskjuts om avståndet mellan bostaden och skolan överstiger

  • 2 km för elev i skolår F-3
  • 3 km för elever i skolår 4-6
  • 4 km för elever i skolår 7-9

Om Du som vårdnadshavare behöver söka dispens från gällande regler
använder Du blanketten "Ansökan om dispens från skolskjutsreglerna 799-454". Se länk till bllanketter nedan.

Ansökan om skolskjuts

Enligt skolskjutsreglementet ska vårdnadshavare inför varje nytt läsår anmäla behov av skolskjuts. Av olika anledningar har detta ännu inte verkställts.

Inför 2020/2021 planeras skolskjutsar liksom tidigare år av skolskjutssamordnare. Har du frågor, se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Väntetider/Vid extrema förhållanden

  • Väntetider som uppstår tillfälligt t.ex. på grund av inställda lektioner eller liknande berättigar inte till särskild skolskjuts. Förseningar eller tillfälligt inställda turer
    med den ordinarie linjetrafiken berättigar inte till särskild skolskjuts.
  • Vid vissa extrema förhållanden såsom oframkomligt väglag, naturkatastrofer eller andra extraordinära omständigheter kan kommunen inte garantera att skolskjuts kan utföras i enlighet med vad som beslutats. I dessa fall utgår inte ersättning till eleven och dennes vårdnadshavare. Kommunen skall vid sådana förhållanden
    snarast upplysa om detta enligt kommunens rutiner.

Gymnasieelever

Gymnasieelever är ej berättigad til skolskjuts.

Ersättning till gymnasieelever i Bergs kommun ges i form av busskort.

Uppdaterad: