Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Elevhälsa

Elevhälsans mål är att arbeta för att barn och elever ska få en arbets- och lärandemiljö som främjar lärande och utveckling.

Elevhälsan i Berg är indelade i två team, norra och södra, som är baserade på skolornas geografiska läge.

Varje skola har ett elevhälsoteam som träffas regelbundet. Elevhälsoteamet består av rektor, skolsköterska, skolkurator, specialpedagog/speciallärare. Skolan har också möjlighet till träff med skolpsykolog och skolläkare. Elevhälsan jobbar främjande och förebyggande.

Det hälsofrämjande arbetet ska riktas mot alla elever i skolan och ha ett särskilt fokus på elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande. Insatser kan vara kunskapsrelaterade, sociala, fysiska och psykiska och stödet kan vara tillfälligt eller varaktigt.

All elevhälsopersonal har tystnadsplikt/sekretess.

Specialpedagog/speciallärare kontaktas på respektive skola. Kontaktuppgifter till övriga professioner inom elevhälsan finns nedan. Verksamhetchef för elevhälsan är tillika chef för Centrala teamet.

Skolkurator

Skolkuratorerna arbetar hälsofrämjande och hälsoförebyggande i samverkan med all personal i skolan. Alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet har rätt att själva ta kontakt med kuratorerna. Även föräldrar kan söka hjälp för sitt barn och även för att få råd och stöd runt frågor som rör deras barn.

Skolkuratorer har tystnadsplikt.

Skolkuratorer är en del av skolans elevhälsoteam och ser barn och ungdomar i hela deras livssituation: Individuellt, i gruppen, klassen, familjen och i samhället. Skolkuratorerna arbetar med samtal, vägledning, råd och stöd.

Skolkuratorer är utbildade för att se eleven i hela sitt sammanhang. Det innebär att kuratorn tar reda på hur eleven har det på fritiden, i familjen och i skolan.

Fokus ligger vid att stödja elevens utveckling för att nå kunskapsmålen. Att verka för en skolmiljö som bidrar till ökat lärande, trygghet och förbättrad hälsa hos eleverna.

Skolkuratorn arbetar också med skolans värdegrund, exempelvis plan mot kränkande behandling, planer för ökad närvaro och krishantering.

Skolkuratorerna är också stöd för skolans personal genom handledning och konsultation.

Skolsköterska och skolläkare

Elevhälsans medicinska insats består av skolsköterska och skolläkare och förkortas EMI.

EMI är en fortsättning på BVC. I förskoleklass tar EMI över ansvaret med att följa barnets hälsoutveckling.

EMI erbjuds till alla elever från förskoleklass till gymnasiet. All verksamhet är kostnadsfri och frivillig.

EMI arbetar hälsofrämjande och hälsoförebyggande i samverkan med all personal i skolan.

Besök

Eleven kan själv uppsöka skolsköterskan. Elevhälsan kan erbjuda elever extra hälsokontroll vid behov. Vårdnadshavare är välkommen att delta vid hälso- och läkarbesök. Elevhälsan arbetar i huvudsak med förebyggande aktiviteter och hälsobesök men är även stöd för elever med hälsoproblem.

Besök till skolläkaren bokas av skolsköterskan.

Hälsosamtal

Alla elever erbjuds regelbundet hälsobesök hos skolsköterskan under skoltid. Elevhälsan kan upptäcka förändringar i tillväxt, syn, hörsel, rygg och diskutera hälsofrågor och annat som kan bekymra barn och påverka deras psykiska hälsa.

Vårdnadshavare får meddelande om att hälsobesök kommer att ske för att kunna närvara om så önskas. Eleverna kan erbjudas tid hos skolläkaren vid behov.

Hälsobesök

Förskoleklass

 • Synkontroll och hörseltest.
 • Tillväxtkontroll
 • Hälsobesök tillsammans med elev och vårdnadshavare. Hälsoformulär besvaras av elev. Vårdnadshavare fyller i hälsouppgift gällande barnets hälsa.

Årskurs 2

 • Tillväxtkontroll som innefattar längd och vikt.
 • Vaccination mot mässing, påssjuka, röda hund.

Årskurs 4

 • Kontroll av tillväxt och rygg.
 • Hälsosamtal med elev. Hälsoformulär besvaras av elev. Vårdnadshavare fyller i hälsouppgift gällande barnets hälsa.

Årskurs 5

 • Organisera och vaccinera mot HPV (humant papillomvirus). Vaccinationen omfattar två doser som ges under läsåret.

Årskurs 7

 • Kontroll av tillväxt och rygg.
 • Hälsosamtal med elev. Hälsoformulär besvaras av elev. Vårdnadshavare fyller i hälsouppgift gällande barnets hälsa.

Årskurs 8

 • Vaccination difteri, stelkramp och kikhosta.

Om grundvaccinationen av polio, stelkramp, difteri, kikhosta, mässling, påssjuka och röda hund inte är helt genomförd erbjuds komplettering.

Digitala formulär

Elevhälsan använder sig av digitala formulär. Dessa signeras med bank-id. Skolsköterskan kontaktar vårdnadshavare via SchoolSoft när dessa är aktuella att fylla i.

 • Hälsouppgift förskoleklass
 • Hälsouppgift åk 4
 • Hälsouppgift åk 7
 • Rekvisition av journal från föregående skola
 • Vaccinationsmedgivande

Uppdaterad: