Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Skolkurator

Skolkuratorerna arbetar hälsofrämjande och hälsoförebyggande i samverkan med all personal i skolan.

Alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet har rätt att själva ta kontakt med kuratorerna. Även föräldrar kan söka hjälp för sitt barn och även för att få råd och stöd runt frågor som rör deras barn.

Skolkuratorer har tystnadsplikt.

Skolkuratorer är en del av skolans elevhälsoteam och ser barn och ungdomar i hela deras livssituation: Individuellt, i gruppen, klassen, familjen och i samhället. Skolkuratorerna arbetar med samtal, vägledning, råd och stöd.

Skolkuratorer är utbildade för att se eleven i hela sitt sammanhang. Det innebär att kuratorn tar reda på hur eleven har det på fritiden, i familjen och i skolan.

Fokus ligger vid att stödja elevens utveckling för att nå kunskapsmålen. Att verka för en skolmiljö som bidrar till ökat lärande, trygghet och förbättrad hälsa hos eleverna.

Skolkuratorn arbetar också med skolans värdegrund, exempelvis plan mot kränkande behandling, planer för ökad närvaro och krishantering.

Skolkuratorerna är också stöd för skolans personal genom handledning och konsultation.

Uppdaterad: